<< Ju?istoj | La Malnova Testamento | 1a Samuel >>

2

Book:8 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Naomi havis parencon de ŝia edzo, viron eminentan, el la Book:8 Chapter:2 verse: 2 pars:

     familio de Elimeleĥ; lia nomo estis Boaz. 2 Kaj la Moabidino Rut
     diris al Naomi: Mi iros sur la kampon, kaj mi kolektos spikojn
     post tiu, ĉe kiu mi trovos favoron. Kaj ŝi respondis: Iru, mia
Book:8 Chapter:2 verse: 3 pars:
     filino. 3 Kaj ŝi foriris, kaj venis kaj kolektis post la
     rikoltistoj. Kaj okazis, ke la parcelo de la kampo apartenis al
Book:8 Chapter:2 verse: 4 pars:
     Boaz, kiu estis el la familio de Elimeleĥ. 4 Kaj jen Boaz venis
     el Bet-Leĥem, kaj li salutis la rikoltistojn: La Eternulo estu
Book:8 Chapter:2 verse: 5 pars:
     kun vi! Kaj ili respondis al li: La Eternulo vin benu! 5 Kaj Boaz
     demandis sian serviston, la estron de la rikoltistoj: Kiu estas
Book:8 Chapter:2 verse: 6 pars:
     ĉi tiu knabino? 6 Kaj la servisto, la estro de la rikoltistoj,
     respondis kaj diris: Ŝi estas Moaba knabino, kiu revenis kun
Book:8 Chapter:2 verse: 7 pars:
     Naomi el la lando de Moab; 7 ŝi diris: Permesu al mi, ke mi sekvu
     kaj kolektu apud la garboj, post la rikoltistoj; kaj ŝi restis ĉi
     tie de la mateno ĝis nun; ŝi ĵus sidiĝis en la dometo por iomete
Book:8 Chapter:2 verse: 8 pars:
     da tempo. 8 Kaj Boaz diris al Rut: Ĉu vi aŭdas, mia filino? ne
     iru kolekti sur la kampo de iu fremdulo, kaj ankaŭ ne foriru de
Book:8 Chapter:2 verse: 9 pars:
     ĉi tie, sed restu ĉi tie kun miaj junulinoj; 9 rimarku la kampon,
     kie ili rikoltas, kaj sekvu ilin; mi jam ordonis al la servistoj,
     ke ili ne malhelpu vin; kaj kiam vi soifos, iru al la vazaro, kaj
Book:8 Chapter:2 verse: 10 pars:
     trinku el tio, el kio la servistaro ĉerpas. 10 Ŝi ĵetis sin
     vizaĝaltere, kaj diris al li: Kial do mi trovis favoron en viaj
Book:8 Chapter:2 verse: 11 pars:
     okuloj, ke vi atentas min, kvankam mi estas fremdulino? 11 Kaj
     Boaz respondis kaj diris al ŝi: Jam estas rakontita al mi ĉio,
     kion vi faris al via bopatrino post la morto de via edzo: ke vi
     forlasis viajn gepatrojn kaj vian naskiĝlandon, kaj iris al
Book:8 Chapter:2 verse: 12 pars:
     popolo, kiun vi ne konis hieraŭ nek antaŭhieraŭ. 12 La Eternulo
     rekompencu vin pro ĉi tiu faro, kaj via rekompenco estu plena de
     la Eternulo, Dio de Izrael, sub kies flugiloj vi serĉis
Book:8 Chapter:2 verse: 13 pars:
     protekton. 13 Kaj ŝi diris: Estus sufiĉe, ke mi trovu favoron en
     viaj okuloj, mia sinjoro, ĉar vi konsolis min kaj parolis amike
     al via sklavino, kvankam mi ne valoras esti egala al iu el viaj
Book:8 Chapter:2 verse: 14 pars:
     sklavinoj. 14 Kaj en la horo de la manĝado Boaz diris al ŝi:
     Alproksimiĝu kaj manĝu kune, vi ankaŭ povas trempi vian panon en
     la vinagro. Kaj ŝi sidiĝis ĉe la flanko de la rikoltistoj; kaj
     ili metis antaŭ ŝin rostitajn grajnojn, kaj ŝi manĝis kaj
Book:8 Chapter:2 verse: 15 pars:
     satiĝis, kaj ankaŭ havis restaĵon. 15 Kiam ŝi leviĝis, por
     kolekti, Boaz ordonis al siaj servistoj, dirante: Eĉ inter la
Book:8 Chapter:2 verse: 16 pars:
     garboj lasu ŝin kolekti, kaj ne hontigu ŝin; 16 kaj vi ankaŭ
     ŝajnigu al ŝi, ke vi postlasis la malgrandajn garbetojn, kaj vi
Book:8 Chapter:2 verse: 17 pars:
     permesu al ŝi, ke ŝi kolektu ilin, kaj ne riproĉu ŝin. 17 Kaj ŝi
     kolektadis sur la kampo ĝis la vespero, kaj ŝi draŝis tion, kion
Book:8 Chapter:2 verse: 18 pars:
     ŝi kolektis, kaj tio estis ĉirkaŭ efo da hordeo. 18 Kaj ŝi levis
     tion, kaj iris en la urbon; kaj ŝia bopatrino vidis tion, kion ŝi
     kolektis; ŝi ankaŭ elprenis, kaj donis al ŝi la restaĵon, kiun ŝi
Book:8 Chapter:2 verse: 19 pars:
     posedis de post sia satiĝo. 19 Ŝia bopatrino diris al ŝi: Kie vi
     kolektis hodiaŭ? kaj kie vi amasigis? estu benata tiu, kiu vin
     tiel favore akceptis! Ŝi rakontis al sia bopatrino, kie ŝi
     laboris, kaj ŝi diris: La nomo de la viro, ĉe kiu mi laboris
Book:8 Chapter:2 verse: 20 pars:
     hodiaŭ, estas Boaz. 20 Tiam Naomi diris al sia bofilino: Li estu
     benata de la Eternulo, kiu ne fortiris Sian favoron for de la
     vivantoj kaj de la mortintoj. Kaj Naomi plue diris al ŝi: La viro
Book:8 Chapter:2 verse: 21 pars:
     estas nia parenco, unu el niaj savantoj. 21 Kaj Rut, la
     Moabidino, diris: Li ankaŭ diris al mi: Restu kune kun miaj
Book:8 Chapter:2 verse: 22 pars:
     servistoj, ĝis ili finos la tutan rikolton, kiu apartenas al mi. 22 Naomi respondis al sia bofilino Rut: Estos bone por vi, mia
     filino, ke vi ĉiam iru kun liaj junulinoj, ĉar eble oni hontigus
Book:8 Chapter:2 verse: 23 pars:
     vin, se vi irus aliloken. 23 Kaj ŝi kuniĝis kun la junulinoj de
     Boaz, por kolekti, ĝis la fino de la rikolto de hordeo kaj de la
     rikolto de tritiko; kaj poste ŝi loĝis kune kun sia bopatrino.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro