<< Josuo | La Malnova Testamento | Rut >>

2

Book:7 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Kaj venis anĝelo de la Eternulo el Gilgal al Boĥim, kaj diris: Mi elkondukis vin el Egiptujo, kaj venigis vin en la landon, pri kiu Mi ĵuris al viaj patroj, kaj Mi diris: Mi neniam rompos Mian Book:7 Chapter:2 verse: 2 pars:

     interligon kun vi; 2 sed vi ne faru interligon kun la loĝantoj de
     ĉi tiu lando, iliajn altarojn detruu. Sed vi ne obeis Mian voĉon;
Book:7 Chapter:2 verse: 3 pars:
     kial vi tion faris? 3 Tial Mi diras: Mi ne forpelos ilin de vi,
Book:7 Chapter:2 verse: 4 pars:
     kaj ili estos por vi kaptilo, kaj iliaj dioj estos por vi falilo. 4 Kaj kiam la anĝelo de la Eternulo parolis tiujn vortojn al ĉiuj
Book:7 Chapter:2 verse: 5 pars:
     Izraelidoj, la popolo levis sian voĉon kaj ploris. 5 Kaj ili
     donis al tiu loko la nomon Boĥim. Kaj ili tie buĉis oferojn al la
     Eternulo.
   

Book:7 Chapter:2 verse: pars:
   

6 Kaj Josuo forliberigis la popolon, kaj la Izraelidoj iris ĉiu Book:7 Chapter:2 verse: 7 pars:

     al sia hereda parto, por ekposedi la landon. 7 Kaj la popolo
     servis al la Eternulo dum la tuta vivo de Josuo, kaj dum la tuta
     vivo de la plejaĝuloj, kiuj vivis longe post Josuo, kaj kiuj
     vidis ĉiujn grandajn farojn de la Eternulo, kiujn Li faris al
Book:7 Chapter:2 verse: 8 pars:
     Izrael. 8 Kaj mortis Josuo, filo de Nun, servanto de la Eternulo,
Book:7 Chapter:2 verse: 9 pars:
     en la aĝo de cent dek jaroj. 9 Kaj oni enterigis lin inter la
     limoj de lia posedaĵo en Timnat-Ĥeres, sur la monto de Efraim,
Book:7 Chapter:2 verse: 10 pars:
     norde de la monto Gaaŝ. 10 Kaj ankaŭ tiu tuta generacio
     alkolektiĝis al siaj patroj; kaj aperis post ili generacio alia,
     kiu ne konis la Eternulon, nek la farojn, kiujn Li faris al
     Izrael.
   

Book:7 Chapter:2 verse: pars:
   

11 Kaj la Izraelidoj faris malbonon antaŭ la okuloj de la Book:7 Chapter:2 verse: 12 pars:

     Eternulo, kaj servis al Baaloj. 12 Kaj ili forlasis la Eternulon,
     Dion de iliaj patroj, kiu elkondukis ilin el la lando Egipta, kaj
     ili sekvis aliajn diojn, el la dioj de la popoloj, kiuj estis
Book:7 Chapter:2 verse: 13 pars:
     ĉirkaŭ ili, kaj ili adoris ilin, kaj kolerigis la Eternulon. 13 Kaj ili forlasis la Eternulon, kaj servis al Baal kaj al Aŝtar. 14 Kaj ekflamis la kolero de la Eternulo kontraŭ Izrael, kaj Li
     transdonis ilin en la manojn de rabistoj, kiuj prirabis ilin, kaj
     Li vendis ilin en la manojn de iliaj malamikoj ĉirkaŭe; kaj ili
Book:7 Chapter:2 verse: 15 pars:
     ne povis plu sin teni antaŭ siaj malamikoj. 15 Kien ajn ili iris,
     la mano de la Eternulo estis kontraŭ ili por malbono, kiel la
     Eternulo diris kaj kiel la Eternulo ĵuris al ili; kaj ili estis
Book:7 Chapter:2 verse: 16 pars:
     tre premataj. 16 Kaj la Eternulo starigis juĝistojn, kiuj savis
Book:7 Chapter:2 verse: 17 pars:
     ilin el la manoj de iliaj rabintoj; 17 tamen ankaŭ la juĝistojn
     ili ne obeis, sed ili malĉastis kun aliaj dioj kaj adoris ilin,
     rapide dekliniĝis de la vojo, kiun iris iliaj patroj, obeante la
Book:7 Chapter:2 verse: 18 pars:
     ordonojn de la Eternulo; ili tiel ne agis. 18 Kaj kiam la
     Eternulo starigis por ili juĝistojn, kaj la Eternulo estis kun la
     juĝisto, kaj savadis ilin el la manoj de iliaj malamikoj dum la
     tuta vivo de la juĝisto, ĉar la Eternulo kompatis ilin, kiam ili
Book:7 Chapter:2 verse: 19 pars:
     ĝemis pro siaj turmentantoj kaj premantoj: 19 tiam, apenaŭ la
     juĝisto mortis, ili denove fariĝis pli malbonaj ol iliaj patroj,
     sekvante aliajn diojn, servante al ili, kaj adorante ilin. Ili ne
Book:7 Chapter:2 verse: 20 pars:
     dekliniĝis de siaj faroj kaj de sia malbona vojo. 20 Kaj ekflamis
     la kolero de la Eternulo kontraŭ Izrael, kaj Li diris: Ĉar ĉi tiu
     popolo malobeis Mian interligon, kiun Mi donis al iliaj patroj,
Book:7 Chapter:2 verse: 21 pars:
     kaj ne aŭskultis Mian voĉon, 21 tial Mi ankaŭ forpelos de ili
Book:7 Chapter:2 verse: 22 pars:
     neniun el la popoloj, kiujn restigis Josuo, kiam li mortis; 22 por elprovi per ili Izraelon, ĉu ili observos la vojon de la
Book:7 Chapter:2 verse: 23 pars:
     Eternulo kaj iros ĝin, kiel observis iliaj patroj, aŭ ne. 23 Kaj
     la Eternulo restigis tiujn popolojn, kaj ne rapidis elpeli ilin,
     kaj ne transdonis ilin en la manojn de Josuo.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro