<< Judas | La Nova Testamento | >>

1

Book:66 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Apokalipso de Jesuo Kristo, kiun Dio donis al li, por montri al siaj servistoj tion, kio devas baldaŭ okazi; kaj Li sendis kaj Book:66 Chapter:1 verse: 2 pars:

     montris ĝin per Sia anĝelo al Sia servisto Johano, 2 kiu atestis
     la vorton de Dio kaj la ateston de Jesuo Kristo, pri ĉio, kion li
Book:66 Chapter:1 verse: 3 pars:
     vidis. 3 Feliĉaj estas la leganto kaj la aŭskultantoj de la
     vortoj de la profetaĵo kaj la observantoj de la skribitaĵoj en
     ĝi; ĉar la tempo estas proksima.
   

Book:66 Chapter:1 verse: pars:
   

4 Johano al la sep eklezioj en Azio: Graco al vi kaj paco de Tiu, kiu estas kaj estis kaj venos; kaj de la sep spiritoj antaŭ Lia Book:66 Chapter:1 verse: 5 pars:

     trono; 5 kaj de Jesuo Kristo, la fidela atestanto, la unuenaskita
     el la mortintoj, kaj la reganto de la reĝoj de la tero. Al tiu,
Book:66 Chapter:1 verse: 6 pars:
     kiu nin amas, kaj nin malligis de niaj pekoj per sia sango, 6 kaj
     faris nin regno, pastroj al lia Dio kaj Patro; al li la gloro kaj
Book:66 Chapter:1 verse: 7 pars:
     la potenco por ĉiam kaj eterne. Amen. 7 Jen li venas kun la
     nuboj; kaj lin vidos ĉiu okulo, kaj tiuj, kiuj lin trapikis; kaj
     ĉiuj gentoj de la tero ploros pro li. Vere, Amen.
   

Book:66 Chapter:1 verse: pars:
   

8 Mi estas la Alfa kaj la Omega, diras la Sinjoro, la Dio, kiu estas kaj estis kaj venos, la Plejpotenca.

Book:66 Chapter:1 verse: pars:
   

9 Mi, Johano, via frato kaj partoprenanto kun vi en la aflikto kaj regno kaj pacienco de Jesuo, estis sur la insulo nomata Book:66 Chapter:1 verse: 10 pars:

     Patmos pro la vorto de Dio kaj la atesto de Jesuo. 10 Mi min
     trovis en la Spirito en la tago de la Sinjoro, kaj mi aŭdis
Book:66 Chapter:1 verse: 11 pars:
     malantaŭ mi grandan voĉon kvazaŭ de trumpeto, 11 dirantan: Kion
     vi vidas, tion skribu en libron kaj sendu al la sep eklezioj: al
     Efeso kaj al Smirna kaj al Pergamo kaj al Tiatira kaj al Sardes
Book:66 Chapter:1 verse: 12 pars:
     kaj al Filadelfia kaj al Laodikea. 12 Kaj mi min turnis, por vidi
     la voĉon, kiu parolis kun mi. Kaj turniĝinte, mi vidis sep orajn
Book:66 Chapter:1 verse: 13 pars:
     lampingojn; 13 kaj meze de la sep lampingoj iun similan al la
     Filo de homo, vestitan ĝispiede, kaj zonitan ĉirkaŭ la brusto per
Book:66 Chapter:1 verse: 14 pars:
     ora zono. 14 Kaj lia kapo kaj liaj haroj estis blankaj kiel
Book:66 Chapter:1 verse: 15 pars:
     blanka lano, kiel neĝo; kaj liaj okuloj estis kiel fajra flamo; 15 kaj liaj piedoj estis kiel brilanta latuno, kvazaŭ rafinita en
Book:66 Chapter:1 verse: 16 pars:
     forno; kaj lia voĉo estis kiel voĉo de multaj akvoj. 16 Kaj li
     havis en sia dekstra mano sep stelojn; kaj el lia buŝo eliris
     akra dutranĉa glavo; kaj lia aspekto estis kiel brilas la suno en
Book:66 Chapter:1 verse: 17 pars:
     sia forteco. 17 Kaj kiam mi vidis lin, mi falis ĉe liaj piedoj
     kvazaŭ senviva. Kaj li metis sian dekstran manon sur min,
Book:66 Chapter:1 verse: 18 pars:
     dirante: Ne timu; mi estas la unua kaj la lasta, 18 kaj la
     vivanta; kaj mi fariĝis mortinta, kaj jen, mi estas vivanta por
     ĉiam kaj eterne, kaj mi havas la ŝlosilojn de la morto kaj de
Book:66 Chapter:1 verse: 19 pars:
     Hades. 19 Skribu do tion, kion vi vidis, kaj kio estas, kaj kio
Book:66 Chapter:1 verse: 20 pars:
     okazos poste; 20 la misteron de la sep steloj, kiujn vi vidis en
     mia dekstra mano, kaj la sep orajn lampingojn. La sep steloj
     estas la anĝeloj de la sep eklezioj; kaj la sep lampingoj estas
     la sep eklezioj.
   

Sekva Ĉapitro