<< 3a Johano | La Nova Testamento | Apokalipso >>

1

Book:65 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Judas, servisto de Jesuo Kristo kaj frato de Jakobo, al la alvokitoj, amataj en Dio, la Patro, kaj konservitaj por Jesuo Book:65 Chapter:1 verse: 2 pars:

     Kristo: 2 Kompato al vi kaj paco kaj amo pligrandiĝu.
   

Book:65 Chapter:1 verse: pars:
   

3 Amataj, kiam mi faris ĉian diligentecon, por skribi al vi pri nia komuna savo, mi deviĝis skribi al vi, por kuraĝigi vin batali Book:65 Chapter:1 verse: 4 pars:

     por la kredo, jam per unu fojo transdonita al la sanktuloj. 4 Ĉar
     enŝteliĝis iuj homoj, jam antaŭ longe destinitaj por ĉi tiu
     kondamno, malpiuloj, ŝanĝante la gracon de nia Dio en diboĉecon,
     kaj malkonfesante la solan Estron kaj nian Sinjoron Jesuo Kristo.
   

Book:65 Chapter:1 verse: pars:
   

5 Mi do volas rememorigi vin, kvankam vi jam per unu fojo sciiĝis pri ĉio, ke la Sinjoro, savinte popolon el la Egipta lando, poste Book:65 Chapter:1 verse: 6 pars:

     pereigis la nekredantojn. 6 Kaj anĝelojn, kiuj ne konservis sian
     regadon, sed forlasis sian propran loĝejon, Li rezervis sub
Book:65 Chapter:1 verse: 7 pars:
     mallumo en katenoj ĉiamaj ĝis la juĝo en la granda tago. 7 Kiel
     ankaŭ Sodom kaj Gomora kaj la ĉirkaŭaj urboj tiel same, kiel ĉi
     tiuj, malĉastiĝinte kaj foririnte post fremdan karnon, estas
Book:65 Chapter:1 verse: 8 pars:
     elmontritaj kiel ekzemplo, suferante la punon de eterna fajro. 8 Tamen tiel same ankaŭ ĉi tiuj en siaj sonĝadoj malpurigas la
Book:65 Chapter:1 verse: 9 pars:
     karnon, malestimas aŭtoritaton, kaj insultas honorojn. 9 Sed
     Miĥael, la ĉefanĝelo, kiam en kontraŭstaro al la diablo li
     disputis pri la korpo de Moseo, ne kuraĝis lin akuzi insulte, sed
Book:65 Chapter:1 verse: 10 pars:
     diris: La Sinjoro vin riproĉu. 10 Sed tiuj insultas ja ĉion, kion
     ili ne scias; sed kion ili per naturo komprenas, kiel la bestoj
Book:65 Chapter:1 verse: 11 pars:
     senprudentaj, en tio ili malvirtiĝas. 11 Ve al ili! ĉar ili iris
     sur la vojo de Kain, kaj forĵetis sin en la eraron de Bileam por
Book:65 Chapter:1 verse: 12 pars:
     dungopago, kaj pereis en la kontraŭdirado de Koraĥ. 12 Ili estas
     la subakvaj rokoj en viaj agapoj, kun vi kunfestenante, sentime
     sin paŝtante; nuboj senakvaj, per vento disportataj; aŭtunaj
Book:65 Chapter:1 verse: 13 pars:
     arboj senfruktaj, dufoje mortintaj, elradikigitaj; 13 sovaĝaj
     marondoj, elŝaŭmantaj siajn hontindaĵojn; steloj vagantaj, por
Book:65 Chapter:1 verse: 14 pars:
     kiuj la nigreco de mallumo por eterne estas rezervata. 14 Kaj al
     ili ankaŭ Ĥanoĥ, la sepa post Adam, profetis, dirante: Jen la
Book:65 Chapter:1 verse: 15 pars:
     Sinjoro venis kun Siaj sanktaj miriadoj, 15 por fari juĝon
     kontraŭ ĉiuj, kaj por kondamni ĉiujn malpiulojn pri ĉiuj
     malpiaĵoj, kiujn ili malpie faris, kaj pri ĉiuj obstinaj paroloj,
Book:65 Chapter:1 verse: 16 pars:
     kiujn malpiaj pekuloj parolis kontraŭ Li. 16 Ili estas
     murmuremuloj, plendemuloj, irantaj laŭ siaj voluptoj (dum ilia
     buŝo parolas fanfaronaĵojn) kaj favorantaj personojn pro profito.
   

Book:65 Chapter:1 verse: pars:
   

17 Sed vi, amataj, memoru la dirojn antaŭe parolitajn de la Book:65 Chapter:1 verse: 18 pars:

     apostoloj de nia Sinjoro Jesuo Kristo; 18 nome, ke ili diris al
     vi: En la lasta tempo estos mokemuloj, irantaj laŭ siaj propraj
Book:65 Chapter:1 verse: 19 pars:
     voluptoj malpiaj. 19 Tiuj estas la apartigantoj, laŭsentaj, ne
Book:65 Chapter:1 verse: 20 pars:
     havantaj la Spiriton. 20 Sed vi, amataj, konstruante vin sur via
Book:65 Chapter:1 verse: 21 pars:
     plej sankta fido, preĝante en la Sankta Spirito, 21 konservu vin
     en la amo al Dio, atendante la kompaton de nia Sinjoro Jesuo
Book:65 Chapter:1 verse: 22 pars:
     Kristo por eterna vivo. 22 Kaj unujn, kiuj ŝanceliĝas, indulgu; 23 kaj unujn savu, eltirante ilin el la fajro; kaj aliajn kompatu
     kun timo; malamante eĉ la veston makulitan de la karno.
   

Book:65 Chapter:1 verse: pars:
   

24 Kaj al Tiu, kiu povas vin gardi senfalaj, kaj starigi vin Book:65 Chapter:1 verse: 25 pars:

     senriproĉaj antaŭ Sia gloro en granda ĝojo, 25 al la sola Dio,
     nia Savanto, per Jesuo Kristo, nia Sinjoro, estu gloro, majesto,
     potenco, kaj aŭtoritato, antaŭ ĉiu mondaĝo, kaj nun, kaj ĝis la
     eterneco. Amen.
   

Sekva Libro