<< 1a Petro | La Nova Testamento | 1a Johano >>

2

Book:61 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Sed ankaŭ falsaj profetoj troviĝis inter la popolo tiel same, kiel inter vi estos falsaj instruistoj, kiuj sekrete enkondukos herezojn pereigajn, eĉ malkonfesante la Sinjoron, kiu ilin Book:61 Chapter:2 verse: 2 pars:

     elaĉetis, kaj venigante sur sin rapidan pereon. 2 Kaj ilian
     senbridecon sekvos multaj, per kiuj la vojo de la vero estos
Book:61 Chapter:2 verse: 3 pars:
     kalumniata. 3 Kaj en avideco per trompaj paroloj ili vin
     komercos; ilia kondamno nun de post tre longe ne malfruas, kaj
Book:61 Chapter:2 verse: 4 pars:
     ilia pereo ne dormas. 4 Ĉar se Dio ne indulgis anĝelojn
     pekintajn, sed, eninferiginte ilin en kavernojn de mallumo,
Book:61 Chapter:2 verse: 5 pars:
     transdonis ilin rezervatajn por la juĝo; 5 kaj ne indulgis la
     mondon antikvan, sed gardis Noan kun sep aliaj, predikanton de
Book:61 Chapter:2 verse: 6 pars:
     justeco, kiam Li sendis diluvon sur la mondon de malpiuloj; 6 kaj, cindriginte la urbojn Sodom kaj Gomora, kondamnis ilin per
Book:61 Chapter:2 verse: 7 pars:
     katastrofo, farinte ilin ekzemplo al estontaj malpiuloj; 7 kaj
     savis justan Loton, ĉagrenegatan de la senbrida konduto de la
Book:61 Chapter:2 verse: 8 pars:
     malvirtuloj 8 (ĉar tiu justulo, loĝante inter ili, en vidado kaj
     aŭdado, turmentis sian justan animon, tagon post tago, pro iliaj
Book:61 Chapter:2 verse: 9 pars:
     malvirtaj faroj): 9 la Sinjoro do scias savi el tento la piulojn,
Book:61 Chapter:2 verse: 10 pars:
     kaj teni sub puno la maljustulojn ĝis la tago de juĝo; 10 sed
     precipe tiujn, kiuj iras laŭ la karno en volupto de malpuraĵo,
     kaj malestimas regadon. Arogantaj, obstinaj, ili ne timas insulti
Book:61 Chapter:2 verse: 11 pars:
     aŭtoritatojn; 11 sed kontraŭe, anĝeloj, superante laŭ forto kaj
Book:61 Chapter:2 verse: 12 pars:
     potenco, ne faras insultan akuzon kontraŭ ili antaŭ la Sinjoro. 12 Sed tiuj, kiel bestoj senprudentaj, naskitaj laŭ naturo por
     kaptado kaj pereo, blasfemante en aferoj, kiujn ili ne scias, en
Book:61 Chapter:2 verse: 13 pars:
     sia putreco pereos, 13 en malbono ricevante pagon por malbono;
     homoj, kiuj opinias entagan diboĉon plezuro kaj estas makuloj kaj
     hontindaĵoj, diboĉante en sia uzado de la agapoj, dum ili
Book:61 Chapter:2 verse: 14 pars:
     kunfestenas kun vi; 14 havante okulojn plenajn de adulto kaj ne
     reteneblajn de pekado; forlogante malfirmajn animojn; havante
Book:61 Chapter:2 verse: 15 pars:
     koron lertan por avideco; estante filoj de malbeno; 15 forlasinte
     la rektan vojon kaj erarvaginte, sekvinte la vojon de Bileam,
Book:61 Chapter:2 verse: 16 pars:
     filo de Beor, kiu amis la rekompencon de malbonfarado; 16 sed li
     estis riproĉita pro sia malobeo; muta azeno, parolante per homa
Book:61 Chapter:2 verse: 17 pars:
     voĉo, haltigis la frenezecon de la profeto. 17 Ili estas putoj
     senakvaj, kaj nebuletoj pelataj de ventego; por ili la nigreco de
Book:61 Chapter:2 verse: 18 pars:
     mallumo estas rezervita. 18 Ĉar, elparolante fanfaronaĵojn de
     vanteco, ili forlogas en la karnovolupton per senbrideco tiujn,
Book:61 Chapter:2 verse: 19 pars:
     kiuj ĵus forsaviĝis de tiuj, kiuj vivadas en eraro; 19 anoncante
     al ili liberecon, ili mem estas sklavoj de putreco; ĉar al kiu iu
Book:61 Chapter:2 verse: 20 pars:
     submetiĝas, al tiu ankaŭ li sklaviĝas. 20 Ĉar se, forsaviĝinte el
     la malpuraĵoj de la mondo per la scio de la Sinjoro kaj Savanto
     Jesuo Kristo, ili estos denove tien implikitaj kaj venkitaj, ilia
Book:61 Chapter:2 verse: 21 pars:
     lasta stato fariĝos pli malbona, ol la unua. 21 Ĉar estus por ili
     pli bone ne ekkoni la vojon de justeco, ol, ekkoninte ĝin,
Book:61 Chapter:2 verse: 22 pars:
     returni sin for de la sankta ordono al ili transdonita. 22 Al ili
     okazis laŭ la vera proverbo: Hundo reveninta al sia vomitaĵo, kaj
     porkino lavita al ruliĝado en koto.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro