<< 1a Petro | La Nova Testamento | 1a Johano >>

1

Book:61 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Simon Petro, servisto kaj apostolo de Jesuo Kristo, al tiuj, kiuj ricevis egale altvaloran fidon, kiel ni, en la justeco de Book:61 Chapter:1 verse: 2 pars:

     nia Dio kaj Savanto Jesuo Kristo: 2 Graco al vi kaj paco
Book:61 Chapter:1 verse: 3 pars:
     pligrandiĝu en sciado pri Dio, kaj pri Jesuo, nia Sinjoro; 3 pro
     tio, ke lia Dia povo donacis al ni ĉion rilatantan al vivo kaj
     pieco, per la scio de tiu, kiu nin vokis per sia propra gloro kaj
Book:61 Chapter:1 verse: 4 pars:
     virto; 4 per kiuj li donacis al ni la promesojn karegajn kaj tre
     grandajn; por ke per ili vi fariĝu partoprenantoj en Dia naturo,
Book:61 Chapter:1 verse: 5 pars:
     forsaviĝinte el la putreco, kiu estas en la mondo per voluptemo. 5 Kaj pro tiu sama kaŭzo viaflanke aplikante ĉian diligentecon,
Book:61 Chapter:1 verse: 6 pars:
     en via fido aldonu virton; kaj en virto scion; 6 kaj en scio
Book:61 Chapter:1 verse: 7 pars:
     sinregadon; kaj en sinregado paciencon; kaj en pacienco piecon; 7 kaj en pieco fratamikecon, kaj en fratamikeco amon. 8 Ĉar tiuj
     ecoj, se ĉe vi ili troviĝas kaj abundas, faras vin nek
     mallaboremaj nek senfruktaj en la scio de nia Sinjoro Jesuo
Book:61 Chapter:1 verse: 9 pars:
     Kristo. 9 Ĉar tiu, al kiu mankas tiuj ecoj, estas blinda, miopa,
Book:61 Chapter:1 verse: 10 pars:
     forgesinte la forpurigon el siaj antaŭaj pekoj. 10 Sekve, fratoj,
     pli diligente klopodu, por certigi vian vokon kaj elekton; ĉar
Book:61 Chapter:1 verse: 11 pars:
     farante tion, vi neniam falpuŝiĝos; 11 ĉar tiel al vi estos riĉe
     provizita la eniro en la eternan regnon de nia Sinjoro kaj
     Savanto Jesuo Kristo.
   

Book:61 Chapter:1 verse: pars:
   

12 Pro tio mi ĉiam estos preta rememorigi vin pri tiuj aferoj, Book:61 Chapter:1 verse: 13 pars:

     kvankam vi ilin scias kaj estas fortigitaj en la ĉeestanta vero. 13 Kaj mi opinias konvena, dum mi estas en ĉi tiu tabernaklo,
Book:61 Chapter:1 verse: 14 pars:
     vigligi vin per rememorigo; 14 sciante, ke baldaŭ estos la demeto
     de mia tabernaklo, ĝuste kiel nia Sinjoro Jesuo Kristo montris al
Book:61 Chapter:1 verse: 15 pars:
     mi. 15 Kaj mi diligente penos, ke post mia foriro vi povu
Book:61 Chapter:1 verse: 16 pars:
     konstante rememori tion. 16 Ĉar ne sekvinte fabelojn sofismajn,
     ni konigis al vi la potencon kaj alvenon de nia Sinjoro Jesuo
Book:61 Chapter:1 verse: 17 pars:
     Kristo, sed vidinte per propraj okuloj lian majeston. 17 Ĉar li
     ricevis de Dio, la Patro, honoron kaj gloron, kiam al li tia voĉo
     estis alportita el la brilega gloro: Ĉi tiu estas Mia Filo, la
Book:61 Chapter:1 verse: 18 pars:
     amata, en kiu Mi havas plezuron; 18 kaj tiun voĉon, alportitan el
Book:61 Chapter:1 verse: 19 pars:
     la ĉielo, ni mem aŭdis, kunestante kun li sur la sankta monto. 19 Kaj ni havas la profetan vorton konfirmitan; kiun atentante, vi
     bone faras, kvazaŭ lampon lumantan en malhela loko, ĝis ektagiĝos
Book:61 Chapter:1 verse: 20 pars:
     kaj la matenstelo ekleviĝos en viaj koroj; 20 antaŭ ĉio sciante,
     ke neniu profetaĵo de la Skribo enhavas en si sian propran
Book:61 Chapter:1 verse: 21 pars:
     klarigon. 21 Ĉar neniam profetaĵo estas alportita per homa volo;
     sed homoj, movataj de la Sankta Spirito, parolis laŭ Dio.
   

Sekva Ĉapitro