<< Jakobo | La Nova Testamento | 2a Petro >>

2

Book:60 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Formetinte do ĉian malbonon kaj ĉian trompon kaj hipokritecon Book:60 Chapter:2 verse: 2 pars:

     kaj enviojn kaj ĉiajn kalumniojn, 2 kiel ĵusnaskitaj suĉinfanoj,
     sopiru al la spirita lakto pura, por ke vi per tio kresku en
Book:60 Chapter:2 verse: 3 pars:
     savon, 3 se vi gustumis, ke la Sinjoro estas bona; 4 al kiu
     alvenante, kvazaŭ al ŝtono vivanta, de homoj rifuzita, sed ĉe Dio
Book:60 Chapter:2 verse: 5 pars:
     elektita, honorinda, 5 vi ankaŭ, kiel ŝtonoj vivantaj,
     konstruiĝas domo spirita, sankta pastraro, por oferi spiritajn
Book:60 Chapter:2 verse: 6 pars:
     oferojn, akcepteblajn de Dio per Jesuo Kristo. 6 Ĉar estas
     enhavate en skribo:
   

Jen Mi kuŝigas en Cion bazangulan ŝtonon, elektitan,
valoregan;
Kaj kiu lin fidas, tiu ne estos hontigita.

Book:60 Chapter:2 verse: pars:
   

7 Por vi do, la fidantoj, estas la valoregeco; sed por nefidantoj:

Ŝtono, kiun malŝatis la konstruantoj,
Fariĝis ŝtono bazangula;

Book:60 Chapter:2 verse: pars:
   

8 kaj:

Ŝtono de falpuŝiĝo kaj roko de alfrapiĝo;

ili falpuŝiĝas pro la vorto, malobeante, por kio ankaŭ ili estas Book:60 Chapter:2 verse: 9 pars:

     difinitaj. 9 Sed vi estas raso elektita, pastraro reĝa, nacio
     sankta, popolo Diposedata, por ke vi proklamu la gloron de Tiu,
Book:60 Chapter:2 verse: 10 pars:
     kiu vokis vin el mallumo en Sian lumon mirindan; 10 kiuj iam
     estis ne-popolo, sed nun estas popolo de Dio; antaŭe
     nekompatitoj, sed nun kompatitoj.
   

Book:60 Chapter:2 verse: pars:
   

11 Amataj, mi petegas vin kiel fremdulojn kaj migrantojn, detenu Book:60 Chapter:2 verse: 12 pars:

     vin de karnaj voluptoj, kiuj militadas kontraŭ la animo; 12 kondutante dece ĉe la nacianoj, por ke, kvankam ili kalumnias vin
     kiel malbonagulojn, tamen, vidante viajn bonfarojn, ili gloru
     Dion en la tago de vizitado.
   

Book:60 Chapter:2 verse: pars:
   

13 Submetu vin al ĉiu homa institucio pro la Sinjoro; ĉu al la Book:60 Chapter:2 verse: 14 pars:

     reĝo, la superreganto; 14 ĉu al regantoj, kiel liaj senditoj por
Book:60 Chapter:2 verse: 15 pars:
     venĝo al malbonaguloj kaj por laŭdo al bonaguloj. 15 Ĉar la volo
     de Dio estas, ke bonfarante, vi silentigu la nesciadon de homoj
Book:60 Chapter:2 verse: 16 pars:
     malsaĝaj; 16 kiel liberaj, kaj ne farantaj el via libereco
Book:60 Chapter:2 verse: 17 pars:
     kovrilon de malico, sed kiel servistoj de Dio. 17 Ĉiujn honoru.
     La frataron amu. Dion timu. La reĝon honoru.
   

Book:60 Chapter:2 verse: pars:
   

18 Servantoj, submetu vin al viaj sinjoroj kun ĉia timo; ne sole Book:60 Chapter:2 verse: 19 pars:

     al la bonaj kaj malseveraj, sed ankaŭ al la malbonhumoraj. 19 Ĉar
     tio estas laŭdinda, se pro konscienco al Dio oni elportas
Book:60 Chapter:2 verse: 20 pars:
     malĝojon, suferante maljuste. 20 Ĉar kia honoro estas, se,
     pekante kaj sekve batate, vi tion pacience elportas? sed se,
     bonfarante kaj sekve suferante, vi tion pacience elportas, tio
Book:60 Chapter:2 verse: 21 pars:
     estas laŭdinda antaŭ Dio. 21 Ĉar al ĉi tio vi estas vokitaj; pro
     tio, ke Kristo ankaŭ suferis pro vi, postlasante por vi
Book:60 Chapter:2 verse: 22 pars:
     ekzemplon, por ke vi sekvu liajn postesignojn; 22 pekon li ne
Book:60 Chapter:2 verse: 23 pars:
     faris, kaj trompo ne troviĝis en lia buŝo; 23 insultate, li ne
     insultis responde; suferante, li ne minacis, sed submetis sin al
Book:60 Chapter:2 verse: 24 pars:
     la juste juĝanta; 24 li mem portis niajn pekojn en sia korpo sur
     la lignaĵo, por ke ni, malvivigite koncerne pekojn, vivu por
Book:60 Chapter:2 verse: 25 pars:
     justeco; per lia vundo vi resaniĝis. 25 Ĉar vi estis kiel ŝafoj
     erarvagantaj; sed nun vi returne venis al la Paŝtisto kaj
     Episkopo de viaj animoj.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro