<< Readmono | La Malnova Testamento | Ju?istoj >>

6

Book:6 Chapter:6 verse:1 pars:
Verse:1

(Kaj Jeriĥo estis fermita kaj ŝlosita kontraŭ la Izraelidoj; Book:6 Chapter:6 verse: 2 pars:

     neniu eliris, kaj neniu eniris.) 2 Kaj la Eternulo diris al
     Josuo: Vidu, Mi transdonis en vian manon Jeriĥon kaj ĝian reĝon
Book:6 Chapter:6 verse: 3 pars:
     kaj ĝiajn fortajn militistojn. 3 Ĉirkaŭiru la urbon ĉiuj
     militistoj, ĉirkaŭiru la urbon unu fojon; tiel faru dum ses
Book:6 Chapter:6 verse: 4 pars:
     tagoj. 4 Kaj sep pastroj portu sep trumpetojn jubileajn antaŭ la
     kesto; kaj en la sepa tago ĉirkaŭiru la urbon sep fojojn, kaj la
Book:6 Chapter:6 verse: 5 pars:
     pastroj sonigu per la trumpetoj. 5 Kaj kiam oni ektrumpetos per
     la jubilea korno kaj vi ekaŭdos la sonadon de la trumpeto, tiam
     la tuta popolo ekkriu per laŭta voĉo; kaj la muro de la urbo
Book:6 Chapter:6 verse: 6 pars:
     falos malsupren, kaj la popolo eniru, ĉiu rekte antaŭen. 6 Kaj
     Josuo, filo de Nun, alvokis la pastrojn, kaj diris al ili: Portu
     la keston de interligo, kaj sep pastroj portu sep jubileajn
Book:6 Chapter:6 verse: 7 pars:
     trumpetojn antaŭ la kesto de la Eternulo. 7 Kaj li diris al la
     popolo: Iru, kaj ĉirkaŭiru la urbon, kaj la armitoj preteriru
Book:6 Chapter:6 verse: 8 pars:
     antaŭ la kesto de la Eternulo. 8 Kaj post kiam Josuo tion diris
     al la popolo, sep pastroj, portantaj sep jubileajn trumpetojn
     antaŭ la Eternulo, ekiris kaj ektrumpetis per la trumpetoj; kaj
Book:6 Chapter:6 verse: 9 pars:
     la kesto de interligo de la Eternulo iris post ili. 9 Kaj la
     armitoj iris antaŭ la pastroj, kiuj trumpetis per la trumpetoj,
     kaj la resto de la popolo iris post la kesto; oni iris kaj
Book:6 Chapter:6 verse: 10 pars:
     trumpetis per trumpetoj. 10 Kaj al la popolo Josuo ordonis,
     dirante: Ne kriu, kaj ne aŭdigu vian voĉon, kaj neniu vorto eliru
     el via buŝo, ĝis la tago, kiam mi diros al vi, ke vi kriu; tiam
Book:6 Chapter:6 verse: 11 pars:
     vi krios. 11 Kaj la kesto de la Eternulo ekiris ĉirkaŭ la urbo,
     ĉirkaŭiris ĝin unu fojon; kaj ili venis en la tendaron kaj
     tranoktis en la tendaro.
   

Book:6 Chapter:6 verse: pars:
   

12 Kaj Josuo leviĝis frue matene, kaj la pastroj ekportis la Book:6 Chapter:6 verse: 13 pars:

     keston de la Eternulo. 13 Kaj la sep pastroj, kiuj portis sep
     jubileajn trumpetojn antaŭ la kesto de la Eternulo, iris kaj
     senĉese trumpetis per la trumpetoj; kaj la armitoj iris antaŭ
     ili, kaj la resto de la popolo iris post la kesto de la Eternulo,
Book:6 Chapter:6 verse: 14 pars:
     kaj oni senĉese trumpetis per trumpetoj. 14 Kaj ili ĉirkaŭiris la
     urbon en la dua tago unu fojon, kaj revenis en la tendaron. Tiel
Book:6 Chapter:6 verse: 15 pars:
     oni faris dum ses tagoj. 15 En la sepa tago ili leviĝis frue,
     kiam montriĝis la matena ĉielruĝo, kaj ili ĉirkaŭiris la urbon en
     la sama maniero sep fojojn; en tiu sola tago ili ĉirkaŭiris la
Book:6 Chapter:6 verse: 16 pars:
     urbon sep fojojn. 16 Kaj ĉe la sepa fojo, kiam la pastroj
     trumpetis per la trumpetoj, Josuo diris al la popolo: Ekkriu, ĉar
Book:6 Chapter:6 verse: 17 pars:
     la Eternulo transdonis al vi la urbon. 17 Kaj la urbo estu sub
     anatemo de la Eternulo, ĝi kaj ĉio, kio estas en ĝi; nur la
     malĉastistino Raĥab restu viva, ŝi kaj ĉiu, kiu estas kun ŝi en
Book:6 Chapter:6 verse: 18 pars:
     la domo; ĉar ŝi kaŝis la senditojn, kiujn ni sendis. 18 Sed vi
     gardu vin kontraŭ la anatemitaĵo, por ke vi ne anatemiĝu, se vi
     prenos ion el la anatemitaĵo, kaj por ke vi ne faligu anatemon
Book:6 Chapter:6 verse: 19 pars:
     sur la tendaron de Izrael kaj ne malfeliĉigu ĝin. 19 Kaj la tuta
     arĝento kaj oro, kaj ĉiuj vazoj kupraj kaj feraj, estu
     sanktigitaj al la Eternulo; en la trezorejon de la Eternulo ili
Book:6 Chapter:6 verse: 20 pars:
     venos. 20 Kaj la popolo ekkriis, kaj oni ektrumpetis per
     trumpetoj. Kaj kiam la popolo ekaŭdis la sonadon de la trumpeto,
     la popolo ekkriis per laŭta voĉo; kaj la muro falis malsupren,
     kaj la popolo eniris en la urbon, ĉiu rekte antaŭen, kaj ili
Book:6 Chapter:6 verse: 21 pars:
     prenis la urbon. 21 Kaj ili ekstermis per glavo ĉion, kio estis
     en la urbo, la virojn kaj virinojn, junulojn kaj maljunulojn,
Book:6 Chapter:6 verse: 22 pars:
     bovojn kaj ŝafojn kaj azenojn. 22 Kaj al la du viroj, kiuj
     esplorrigardis la landon, Josuo diris: Iru en la domon de la
     malĉastistino, kaj elkonduku el tie la virinon, kaj ĉiujn, kiuj
Book:6 Chapter:6 verse: 23 pars:
     estas ĉe ŝi, kiel vi ĵuris al ŝi. 23 Kaj la junuloj
     esplorrigardintoj iris, kaj elkondukis Raĥabon kaj ŝian patron
     kaj ŝian patrinon kaj ŝiajn fratojn, kaj ĉiujn, kiuj estis ĉe ŝi,
     kaj ŝian tutan familion ili elkondukis, kaj starigis ilin ekster
Book:6 Chapter:6 verse: 24 pars:
     la tendaron de Izrael. 24 Kaj la urbon oni forbruligis per fajro,
     kaj ĉion, kio estis en ĝi; nur la arĝenton kaj oron kaj la
     kuprajn kaj ferajn vazojn oni donis en la trezorejon de la domo
Book:6 Chapter:6 verse: 25 pars:
     de la Eternulo. 25 Kaj la malĉastistinon Raĥab, kaj la domon de
     ŝia patro, kaj ĉiujn, kiuj estis kun ŝi, Josuo lasis vivaj, kaj
     ŝi restis inter Izrael ĝis nun; ĉar ŝi kaŝis la senditojn, kiujn
Book:6 Chapter:6 verse: 26 pars:
     Josuo sendis por esplorrigardi Jeriĥon. 26 Kaj en tiu tempo Josuo
     faris ĵuron, dirante: Malbenita antaŭ la Eternulo estu tiu viro,
     kiu restarigos kaj konstruos ĉi tiun urbon Jeriĥo. Sur sia
     unuenaskito li ĝin fondos, kaj sur sia plej juna filo li starigos
Book:6 Chapter:6 verse: 27 pars:
     ĝiajn pordegojn. 27 Kaj la Eternulo estis kun Josuo, kaj li estis
     fama sur la tuta tero.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro