<< Readmono | La Malnova Testamento | Ju?istoj >>

5

Book:6 Chapter:5 verse:1 pars:
Verse:1

Kaj kiam ĉiuj reĝoj de la Amoridoj, kiuj loĝis transe de Jordan okcidente, kaj ĉiuj reĝoj de la Kanaanidoj, kiuj loĝis apud la maro, aŭdis, ke la Eternulo elsekigis la akvon de Jordan antaŭ la Izraelidoj, ĝis ili transiris, tiam ektimis ilia koro, kaj ili ne havis plu kuraĝon antaŭ la Izraelidoj.

Book:6 Chapter:5 verse: pars:
   

2 En tiu tempo la Eternulo diris al Josuo: Faru al vi ŝtonajn Book:6 Chapter:5 verse: 3 pars:

     tranĉilojn, kaj cirkumcidu la Izraelidojn denove, duan fojon. 3 Kaj Josuo faris al si ŝtonajn tranĉilojn, kaj cirkumcidis la
Book:6 Chapter:5 verse: 4 pars:
     Izraelidojn sur la monteto Aralot. 4 Kaj jen estas la kaŭzo, pro
     kiu Josuo cirkumcidis: la tuta popolo, kiu eliris el Egiptujo, la
     virseksuloj, ĉiuj militkapablaj, mortis en la dezerto, sur la
Book:6 Chapter:5 verse: 5 pars:
     vojo, kiam ili iris el Egiptujo; 5 ĉar cirkumcidita estis la tuta
     popolo, kiu eliris; sed ĉiuj, kiuj naskiĝis en la dezerto, sur la
Book:6 Chapter:5 verse: 6 pars:
     vojo, kiam ili iris el Egiptujo, ne estis cirkumciditaj. 6 Ĉar
     dum kvardek jaroj la Izraelidoj iris en la dezerto, ĝis la tuta
     popolo militkapabla, kiu eliris el Egiptujo, elmortis, pro tio,
     ke ili ne obeis la voĉon de la Eternulo; al ili la Eternulo
     ĵuris, ke Li ne montros al ili la landon, pri kiu la Eternulo
     ĵuris al iliaj patroj, ke Li donos al ni landon, en kiu fluas
Book:6 Chapter:5 verse: 7 pars:
     lakto kaj mielo. 7 Iliajn filojn Li starigis anstataŭ ili. Tiujn
     Josuo cirkumcidis; ĉar ili estis necirkumciditaj, ĉar oni ne
Book:6 Chapter:5 verse: 8 pars:
     cirkumcidis ilin dum la vojo. 8 Kaj kiam estis finita la
     cirkumcidado de la tuta popolo, ili restis sur sia loko en la
Book:6 Chapter:5 verse: 9 pars:
     tendaro, ĝis ili resaniĝis. 9 Kaj la Eternulo diris al Josuo:
     Hodiaŭ Mi derulis de vi la hontindaĵon de Egiptujo. Kaj tiu loko
     ricevis la nomon Gilgal ĝis hodiaŭ.
   

Book:6 Chapter:5 verse: pars:
   

10 Kaj la Izraelidoj staris tendare en Gilgal, kaj faris la Paskon en la dek-kvara tago de la monato vespere sur la stepo de Book:6 Chapter:5 verse: 11 pars:

     Jeriĥo. 11 Kaj ili manĝis el la produktoj de la tero en la
     sekvanta tago post la Pasko, macojn kaj rostitajn grajnojn en la
Book:6 Chapter:5 verse: 12 pars:
     sama tago. 12 Kaj la manao ĉesis fali en la sekvanta tago, post
     kiam ili manĝis el la produktoj de la tero; kaj la Izraelidoj ne
     plu havis manaon, sed ili manĝis la produktojn de la lando
     Kanaana en tiu jaro.
   

Book:6 Chapter:5 verse: pars:
   

13 Kaj okazis, ke kiam Josuo estis apud Jeriĥo, li levis siajn okulojn, kaj ekvidis, ke jen viro staras antaŭ li kaj en sia mano li tenas nudigitan glavon. Kaj Josuo aliris al li, kaj diris al Book:6 Chapter:5 verse: 14 pars:

     li: Ĉu vi estas nia, aŭ ĉu el niaj malamikoj? 14 Kaj tiu diris:
     Ne, mi estas militestro de la Eternulo, mi nun venis. Tiam Josuo
     ĵetis sin vizaĝaltere kaj faris adoron, kaj diris al li: Kion mia
Book:6 Chapter:5 verse: 15 pars:
     sinjoro diros al sia sklavo? 15 Kaj la militestro de la Eternulo
     diris al Josuo: Demetu viajn ŝuojn de viaj piedoj; ĉar la loko,
     sur kiu vi staras, estas sankta. Kaj Josuo faris tiel.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro