<< Readmono | La Malnova Testamento | Ju?istoj >>

2

Book:6 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Kaj Josuo, filo de Nun, sendis el Ŝitim du esplorrigardantojn sekrete, dirinte: Iru, pririgardu la landon kaj Jeriĥon. Kaj ili iris, kaj venis en la domon de malĉastistino, kies nomo estis Book:6 Chapter:2 verse: 2 pars:

     Raĥab, kaj ili dormis tie. 2 Kaj oni diris al la reĝo de Jeriĥo
     jene: Jen venis ĉi tien en la nokto viroj el la Izraelidoj, por
Book:6 Chapter:2 verse: 3 pars:
     esplorrigardi la landon. 3 Tiam la reĝo de Jeriĥo sendis al
     Raĥab, por diri: Elirigu la virojn, kiuj venis al vi, kiuj venis
Book:6 Chapter:2 verse: 4 pars:
     en vian domon; ĉar por esplorrigardi la tutan landon ili venis. 4 Sed la virino prenis la du virojn kaj kaŝis ilin, kaj diris:
Book:6 Chapter:2 verse: 5 pars:
     Efektive venis al mi la viroj, sed mi ne scias, el kie ili estas; 5 kaj kiam en la mallumo oni estis fermontaj la pordegon, la
     viroj eliris; mi ne scias, kien la viroj iris; postkuru ilin
Book:6 Chapter:2 verse: 6 pars:
     rapide, ĉar vi kuratingos ilin. 6 Sed ŝi suprenirigis ilin sur la
     tegmenton, kaj kaŝis ilin en la trunkoj de lino, kiuj kuŝis ĉe ŝi
Book:6 Chapter:2 verse: 7 pars:
     sur la tegmento. 7 La viroj postkuris ilin en la direkto al
     Jordan ĝis la transirejo; kaj la pordegon oni fermis, post kiam
Book:6 Chapter:2 verse: 8 pars:
     eliris la postkurantoj. 8 Kaj antaŭ ol la kaŝitoj kuŝiĝis, ŝi
Book:6 Chapter:2 verse: 9 pars:
     supreniris al ili sur la tegmenton, 9 kaj ŝi diris al la viroj:
     Mi scias, ke la Eternulo transdonis al vi la landon kaj ke teruro
     pri vi falis sur nin kaj ke timuliĝis antaŭ vi ĉiuj loĝantoj de
Book:6 Chapter:2 verse: 10 pars:
     la lando; 10 ĉar ni aŭdis, ke la Eternulo sekigis antaŭ vi la
     akvon de la Ruĝa Maro, kiam vi eliris el Egiptujo, kaj kiel vi
     agis kun la du reĝoj de la Amoridoj, kiuj estis transe de Jordan,
Book:6 Chapter:2 verse: 11 pars:
     kun Siĥon kaj kun Og, kiujn vi ekstermis. 11 Ni aŭdis, kaj
     ektimis nia koro, kaj en neniu restis kuraĝo antaŭ vi; ĉar la
     Eternulo, via Dio, estas Dio en la ĉielo supre kaj sur la tero
Book:6 Chapter:2 verse: 12 pars:
     malsupre. 12 Kaj nun ĵuru al mi per la Eternulo, ke ĉar mi faris
     favorkoraĵon al vi, tial ankaŭ vi faros favorkoraĵon al la domo
Book:6 Chapter:2 verse: 13 pars:
     de mia patro; kaj donu al mi signon de vereco, 13 ke vi konservos
     la vivon al mia patro kaj al mia patrino kaj al miaj fratoj kaj
     al miaj fratinoj, kaj al ĉiu, kiun ili havas, kaj vi savos niajn
Book:6 Chapter:2 verse: 14 pars:
     animojn kontraŭ morto. 14 Kaj la viroj diris al ŝi: Nia animo
     mortu anstataŭ via, se vi ne rakontos pri ĉi tiu nia afero; kaj
     kiam la Eternulo donos al ni la landon, tiam ni faros al vi
Book:6 Chapter:2 verse: 15 pars:
     favorkoraĵon kaj fidelaĵon. 15 Kaj ŝi malsuprenigis ilin per
     ŝnuro tra la fenestro; ĉar ŝia domo estis en la muro de la urbo,
Book:6 Chapter:2 verse: 16 pars:
     kaj ŝi loĝis en la muro. 16 Kaj ŝi diris al ili: Iru sur la
     monton, por ke ne renkontu vin la postkurantoj, kaj kaŝu vin tie
     dum tri tagoj, ĝis la postkurantoj revenos; kaj poste vi iros
Book:6 Chapter:2 verse: 17 pars:
     vian vojon. 17 Kaj la viroj diris al ŝi: Jen kiamaniere ni estos
Book:6 Chapter:2 verse: 18 pars:
     liberaj de via ĵuro, per kiu vi ĵurigis nin: 18 jen ni venos en
     la landon, kaj vi alligu al la fenestro la ruĝan ŝnuron, per kiu
     vi nin malsuprenigis; kaj vian patron kaj vian patrinon kaj viajn
     fratojn kaj la tutan familion de via patro kolektu al vi en la
Book:6 Chapter:2 verse: 19 pars:
     domon; 19 kaj se iu eliros el la pordo de via domo eksteren, lia
     sango estos sur lia kapo, kaj ni estos senkulpaj; kaj pri ĉiu,
     kiu estos kun vi en la domo, lia sango estos sur nia kapo, se ies
Book:6 Chapter:2 verse: 20 pars:
     mano lin tuŝos. 20 Sed se vi rakontos ĉi tiun nian aferon, tiam
Book:6 Chapter:2 verse: 21 pars:
     ni estos liberaj de via ĵuro, per kiu vi ĵurigis nin. 21 Kaj ŝi
     diris: Ĝi estu, kiel vi diris. Kaj ŝi foririgis ilin, kaj ili
Book:6 Chapter:2 verse: 22 pars:
     iris; kaj ŝi alligis la ruĝan ŝnuron al la fenestro. 22 Kaj ili
     iris, kaj venis sur la monton, kaj restis tie dum tri tagoj, ĝis
     revenis la postkurantoj. Kaj la postkurantoj serĉis sur la tuta
Book:6 Chapter:2 verse: 23 pars:
     vojo, kaj ne trovis. 23 Tiam la du viroj iris returne, kaj
     malsupreniris de la monto, kaj transiĝis, kaj venis al Josuo,
Book:6 Chapter:2 verse: 24 pars:
     filo de Nun, kaj rakontis al li ĉion, kio okazis al ili. 24 Kaj
     ili diris al Josuo: La Eternulo transdonis en nian manon la tutan
     landon, kaj ĉiuj loĝantoj de la lando havas timon antaŭ ni.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro