<< Readmono | La Malnova Testamento | Ju?istoj >>

1

Book:6 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Post la morto de Moseo, servanto de la Eternulo, la Eternulo Book:6 Chapter:1 verse: 2 pars:

     diris al Josuo, filo de Nun, helpanto de Moseo, jene: 2 Mia
     servanto Moseo mortis; kaj nun leviĝu, transiru ĉi tiun Jordanon,
     vi kaj ĉi tiu tuta popolo, en la landon, kiun Mi donas al ili, al
Book:6 Chapter:1 verse: 3 pars:
     la Izraelidoj. 3 Ĉiun lokon, sur kiun paŝos la plando de via
Book:6 Chapter:1 verse: 4 pars:
     piedo, Mi donas al vi, kiel Mi diris al Moseo. 4 De la dezerto
     kaj de ĉi tiu Lebanon ĝis la granda rivero, la rivero Eŭfrato, la
     tuta lando de la Ĥetidoj, ĝis la Granda Maro okcidente, estu viaj
Book:6 Chapter:1 verse: 5 pars:
     limoj. 5 Neniu rezistos al vi dum via tuta vivo; kiel Mi estis
     kun Moseo, tiel Mi estos kun vi; Mi ne foriros de vi kaj Mi ne
Book:6 Chapter:1 verse: 6 pars:
     forlasos vin. 6 Estu forta kaj kuraĝa; ĉar vi ekposedigos al ĉi
     tiu popolo la landon, pri kiu Mi ĵuris al iliaj patroj, ke Mi
Book:6 Chapter:1 verse: 7 pars:
     donos ĝin al ili. 7 Nur estu forta kaj tre kuraĝa, penante agi
     laŭ la tuta instruo, kiun donis al vi Mia servanto Moseo; ne
     dekliniĝu de ĝi dekstren nek maldekstren, por ke vi sukcesu ĉie,
Book:6 Chapter:1 verse: 8 pars:
     kien vi iros. 8 Ĉi tiu libro de la instruo ne foriĝu de via buŝo,
     sed meditu pri ĝi tage kaj nokte, por ke vi zorge plenumu ĉion,
     kio estas skribita en ĝi; ĉar tiam vi havos feliĉon sur viaj
Book:6 Chapter:1 verse: 9 pars:
     vojoj, kaj tiam vi havos sukceson. 9 Jen Mi ordonis al vi: estu
     forta kaj kuraĝa; ne havu teruron kaj ne timu; ĉar kun vi estas
     la Eternulo, via Dio, ĉie, kien vi iros.
   

Book:6 Chapter:1 verse: pars:
   

10 Kaj Josuo ordonis al la oficistoj de la popolo, dirante: 11 Iru tra la tendaro, kaj ordonu al la popolo, dirante: Pretigu por vi manĝaĵon, ĉar post tri tagoj vi transiros ĉi tiun Jordanon, por iri ekposedi la landon, kiun la Eternulo, via Dio, donas al vi kiel posedaĵon.

Book:6 Chapter:1 verse: pars:
   

12 Kaj al la Rubenidoj kaj al la Gadidoj kaj al la duontribo de Book:6 Chapter:1 verse: 13 pars:

     Manase, Josuo diris jene: 13 Memoru la aferon, kiun ordonis al vi
     Moseo, servanto de la Eternulo, dirante: La Eternulo, via Dio,
Book:6 Chapter:1 verse: 14 pars:
     ripozigis vin, kaj donis al vi ĉi tiun teron; 14 viaj edzinoj,
     viaj infanoj, kaj viaj brutoj restos sur la tero, kiun donis al
     vi Moseo transe de Jordan; kaj vi iru armitaj antaŭ viaj fratoj,
Book:6 Chapter:1 verse: 15 pars:
     ĉiuj, kiuj taŭgas por la milito, kaj helpu ilin, 15 ĝis la
     Eternulo ripozigos viajn fratojn, kiel vin, kaj ili ankaŭ
     ekposedos la teron, kiun la Eternulo, via Dio, donas al ili; tiam
     vi reiros sur la teron de via posedado, kaj vi posedos ĝin, kiun
     donis al vi Moseo, servanto de la Eternulo, transe de Jordan, sur
Book:6 Chapter:1 verse: 16 pars:
     la flanko de sunleviĝo. 16 Kaj ili respondis al Josuo, dirante:
     Ĉion, kion vi ordonis, ni faros, kaj ĉien, kien vi sendos nin, ni
Book:6 Chapter:1 verse: 17 pars:
     iros. 17 Tute tiel, kiel ni obeis Moseon, ni obeos vin; nur la
Book:6 Chapter:1 verse: 18 pars:
     Eternulo, via Dio, estu kun vi, kiel Li estis kun Moseo. 18 Ĉiu,
     kiu malobeos vian diron kaj ne aŭskultos viajn vortojn en ĉio,
     kion vi ordonis al li, estos mortigita. Nur estu forta kaj
     kuraĝa.
   

Sekva Ĉapitro