<< Hebreoj | La Nova Testamento | 1a Petro >>

2

Book:59 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Miaj fratoj, ne kun personfavorado tenu la fidon de nia Sinjoro Book:59 Chapter:2 verse: 2 pars:

     Jesuo Kristo, la glora Sinjoro. 2 Ĉar se en vian sinagogon
     envenas viro kun oraj ringoj, en bela vestaro, kaj envenas ankaŭ
Book:59 Chapter:2 verse: 3 pars:
     malriĉulo en malpura vestaro; 3 kaj vi respektas la bele vestitan
     homon, kaj diras: Sidiĝu ĉi tie en bona loko; kaj diras al la
Book:59 Chapter:2 verse: 4 pars:
     malriĉulo: Staru tie, aŭ sidiĝu sube apud mia piedbenketo; 4 ĉu
     vi ne diferencigas en vi mem, kaj fariĝas juĝistoj malbone
Book:59 Chapter:2 verse: 5 pars:
     pensantaj? 5 Aŭskultu, miaj amataj fratoj; ĉu Dio ne elektis la
     malriĉulojn laŭ la mondo, por esti riĉaj rilate al fido, kaj
Book:59 Chapter:2 verse: 6 pars:
     heredantoj de la regno, kiun Li promesis al tiuj, kiuj Lin amas? 6 Sed vi malhonoradis la malriĉulon. Ĉu ne subpremas vin la
Book:59 Chapter:2 verse: 7 pars:
     riĉuloj, kaj mem trenas vin antaŭ la tribunalojn? 7 Ĉu ili ne
Book:59 Chapter:2 verse: 8 pars:
     blasfemas la honorindan nomon, sur vin metitan? 8 Tamen, se vi
     plenumas la reĝan leĝon laŭ la Skribo: Amu vian proksimulon kiel
Book:59 Chapter:2 verse: 9 pars:
     vin mem ― vi faras bone; 9 sed se vi favoras personojn, vi faras
Book:59 Chapter:2 verse: 10 pars:
     pekon, kulpigitaj de la leĝo, kiel malobeintoj. 10 Ĉar ĉiu, kiu
     observas la tutan leĝaron, sed falpuŝiĝas pri unu punkto, fariĝis
Book:59 Chapter:2 verse: 11 pars:
     kulpa pri ĉio. 11 Ĉar Tiu, kiu diris: Ne adultu ― diris ankaŭ: Ne
     mortigu. Se do vi ne adultas, sed mortigas, vi fariĝis malobeinto
Book:59 Chapter:2 verse: 12 pars:
     kontraŭ la leĝo. 12 Tiel parolu, kaj tiel agu, kiel juĝotoj laŭ
Book:59 Chapter:2 verse: 13 pars:
     leĝo de libereco. 13 Ĉar al tiu, kiu ne kompatis, la juĝo estos
     senkompata; la kompato sin altigas super la juĝo.
   

Book:59 Chapter:2 verse: pars:
   

14 Kia estas la profito, miaj fratoj, se iu diras, ke li havas Book:59 Chapter:2 verse: 15 pars:

     fidon, sed ne havas farojn? ĉu tiu fido povas lin savi? 15 Se
Book:59 Chapter:2 verse: 16 pars:
     frato aŭ fratino estas nuda kaj sen ĉiutaga manĝo, 16 kaj iu el
     vi diras al ili: Iru en paco, estu varmaj kaj sataj; tamen vi ne
Book:59 Chapter:2 verse: 17 pars:
     donas al ili tion, kion la korpo bezonas, kia estas la profito? 17 Tiel same fido, ne havante farojn, estas en si mem malviva. 18 Kaj cetere iu diros: Vi havas fidon, kaj mi havas farojn; montru
     al mi vian fidon aparte de faroj, kaj mi per miaj faroj montros
Book:59 Chapter:2 verse: 19 pars:
     al vi la fidon. 19 Vi ja kredas, ke Dio estas unu; vi faras bone;
Book:59 Chapter:2 verse: 20 pars:
     la demonoj ankaŭ kredas kaj tremas. 20 Se ĉu vi volas scii, ho
Book:59 Chapter:2 verse: 21 pars:
     vantulo, ke la fido sen faroj estas senfrukta? 21 Ĉu nia patro
     Abraham ne praviĝis per faroj, oferinte sian filon Isaak sur la
Book:59 Chapter:2 verse: 22 pars:
     altaro? 22 Vi vidas, ke la fido kunagis kun liaj faroj, kaj per
Book:59 Chapter:2 verse: 23 pars:
     faroj la fido perfektiĝis; 23 kaj plenumiĝis la Skribo, kiu
     diras: Kaj Abraham kredis al Dio, kaj tio estis kalkulita al li
Book:59 Chapter:2 verse: 24 pars:
     kiel virto; kaj li estis nomita: amiko de Dio. 24 Vi vidas, ke
Book:59 Chapter:2 verse: 25 pars:
     homo praviĝas per faroj, kaj ne sole per fido. 25 Tiel same, ĉu
     ankaŭ la malĉastistino Raĥab ne praviĝis per faroj, kiam ŝi
Book:59 Chapter:2 verse: 26 pars:
     akceptis la senditojn kaj forsendis ilin per alia vojo? 26 Ĉar
     kiel la korpo aparte de la spirito estas malviva, tiel ankaŭ fido
     aparte de faroj estas malviva.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro