<< Hebreoj | La Nova Testamento | 1a Petro >>

1

Book:59 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Jakobo, servisto de Dio kaj de la Sinjoro Jesuo Kristo, al la dek du triboj, kiuj estas dispelitaj: Saluton!

Book:59 Chapter:1 verse: pars:
   

2 Rigardu ĉion kiel ĝojigan, miaj fratoj, kiam vi falas en Book:59 Chapter:1 verse: 3 pars:

     diversajn tentojn, 3 sciante, ke la provado de via fido faras
Book:59 Chapter:1 verse: 4 pars:
     paciencon. 4 Kaj la pacienco havu sian perfektan faradon, por ke
     vi estu perfektaj kaj kompletaj, ne havante mankon.
   

Book:59 Chapter:1 verse: pars:
   

5 Sed se al iu el vi mankas saĝeco, li petu Dion, kiu donacas al Book:59 Chapter:1 verse: 6 pars:

     ĉiuj malavare kaj ne riproĉas, kaj ĝi estos al li donata. 6 Sed
     li petu en fido, neniel dubante; ĉar la dubanto similas ondon de
Book:59 Chapter:1 verse: 7 pars:
     la maro, ventopelatan kaj skuatan. 7 Ĉar tiu homo ne pensu, ke li
Book:59 Chapter:1 verse: 8 pars:
     ricevos ion de la Sinjoro ― 8 duoblanima homo, ŝanceliĝa en ĉiuj
     siaj vojoj.
   

Book:59 Chapter:1 verse: pars:
   

9 Sed la malaltranga frato ĝoju pri sia alteco; 10 kaj la riĉulo Book:59 Chapter:1 verse: 11 pars:

     pri sia humiliĝo; ĉar kiel floro de herbo li forpasos. 11 Ĉar la
     suno leviĝas kun la brulvento kaj sekigas la herbon, kaj ĝia
     floro falas, kaj la gracio de ĝia formo pereas; tiel ankaŭ la
     riĉulo velkos en siaj vojoj.
   

Book:59 Chapter:1 verse: pars:
   

12 Feliĉa estas la homo, kiu elportas tenton; ĉar kiam li estos elprovita, li ricevos la kronon de vivo, kiun la Sinjoro promesis Book:59 Chapter:1 verse: 13 pars:

     al tiuj, kiuj lin amas. 13 Neniu diru, kiam li estas tentata: Mi
     estas tentata de Dio; ĉar Dio ne estas tentebla de malbono, kaj
Book:59 Chapter:1 verse: 14 pars:
     Li mem tentas neniun; 14 sed ĉiu estas tentata, kiam li estas
Book:59 Chapter:1 verse: 15 pars:
     fortirata de sia dezirado, kaj delogata. 15 Tiam la dezirado,
     gravediĝinte, naskas pekon; kaj la peko, maturiĝinte, naskas
Book:59 Chapter:1 verse: 16 pars:
     morton. 16 Ne trompiĝu, miaj amataj fratoj. 17 Ĉiu bona donaĵo
     kaj ĉiu perfekta donaco estas de supre, malsuprenvenante de la
     Patro de lumoj, ĉe kiu ne povas ekzisti ŝanĝo, nek ombro de
Book:59 Chapter:1 verse: 18 pars:
     sinturnado. 18 Laŭ Sia propra volo Li naskis nin per la vorto de
     la vero, por ke ni estu kvazaŭ unuaaĵo de Liaj kreitaĵoj.
   

Book:59 Chapter:1 verse: pars:
   

19 Tion vi scias, miaj amataj fratoj. Sed ĉiu rapidu aŭdi, Book:59 Chapter:1 verse: 20 pars:

     malrapidu paroli, malrapidu koleri; 20 ĉar la kolero de homo ne
Book:59 Chapter:1 verse: 21 pars:
     efektivigas la justecon de Dio. 21 Tial, formetinte ĉian
     malpurecon kaj superfluon de malico, akceptu kun humileco la
Book:59 Chapter:1 verse: 22 pars:
     enplantitan vorton, kiu povas savi viajn animojn. 22 Sed estu
     plenumantoj de la vorto, kaj ne nur aŭskultantoj, trompantaj vin
Book:59 Chapter:1 verse: 23 pars:
     mem. 23 Ĉar se iu estas aŭskultanto de la vorto, kaj ne
     plenumanto, li similas iun, kiu rigardas sian naturan vizaĝon en
Book:59 Chapter:1 verse: 24 pars:
     spegulo; 24 ĉar li sin rigardas kaj foriras, kaj tuj forgesas,
Book:59 Chapter:1 verse: 25 pars:
     kia li estis. 25 Sed tiu, kiu fikse rigardas en la perfektan
     leĝon, la leĝon de libereco, kaj tiel restas, ne estante
     aŭskultanto, kiu forgesas, sed plenumanto, kiu energias, tiu
Book:59 Chapter:1 verse: 26 pars:
     estos benata en sia faro. 26 Se iu ŝajnas al si religia, ne
     bridante sian langon, sed trompante sian koron, ties religio
Book:59 Chapter:1 verse: 27 pars:
     estas vanta. 27 Religio pura kaj senmakula antaŭ nia Dio kaj
     Patro estas jena: viziti orfojn kaj vidvinojn en ilia mizero, kaj
     sin gardi sen malpuriĝo de la mondo.
   

Sekva Ĉapitro