<< Filemon | La Nova Testamento | Jakobo >>

2

Book:58 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Pro tio ni devas pli diligente atenti la aŭditaĵojn, por ke ni Book:58 Chapter:2 verse: 2 pars:

     de ili ne forflosu. 2 Ĉar se la vorto parolata per anĝeloj
     montriĝis konstanta, kaj ĉiu dekliniĝo kaj malobeo ricevis justan
Book:58 Chapter:2 verse: 3 pars:
     rekompencon, 3 kiamaniere ni forsaviĝos, malŝatinte tian gravan
     savon? kiu, unue ekanoncite per la Sinjoro, estas konfirmita al
Book:58 Chapter:2 verse: 4 pars:
     ni de la aŭdintoj; 4 dum Dio ankaŭ kunatestis per signoj kaj
     mirindaĵoj kaj diversaj potencaĵoj kaj disdonoj de la Sankta
     Spirito, laŭ Sia volo.
   

Book:58 Chapter:2 verse: pars:
   

5 Ĉar ne al anĝeloj Li submetis la estontan mondon, pri kiu ni Book:58 Chapter:2 verse: 6 pars:

     paroladas. 6 Sed iu atestis ie, dirante:
   

Kio estas homo, ke Vi lin memoras?
Kio estas homido, ke Vi pensas pri li?

Book:58 Chapter:2 verse: pars:
     

7 Vi malaltigis lin malmulte antaŭ la anĝeloj,
Per honoro kaj beleco Vi lin kronis.
Vi faris lin reganto super la faritaĵoj de Viaj manoj;

Book:58 Chapter:2 verse: pars:
     

8 Ĉion Vi metis sub liajn piedojn.

Ĉar, metante ĉion sub lin, Li nenion lasis ne submetita. Sed nun Book:58 Chapter:2 verse: 9 pars:

     ni ankoraŭ ne vidas ĉion submetita sub lin. 9 Sed la malmulte sub
     la anĝeloj malaltigitan Jesuon ni vidas, pro la sufero de morto,
     kronita per honoro kaj beleco, por ke per la favoro de Dio li
Book:58 Chapter:2 verse: 10 pars:
     gustumu morton por ĉiu. 10 Ĉar konvenis al Li, por kiu ĉio estas,
     kaj de kiu ĉio estas, alkondukanta multajn filojn al gloro,
Book:58 Chapter:2 verse: 11 pars:
     perfektigi per suferado la estron de ilia savo. 11 Ĉar la
     sanktiganto kaj la sanktigatoj estas ĉiuj el unu; pro tiu kaŭzo
Book:58 Chapter:2 verse: 12 pars:
     li ne hontas nomi ilin fratoj, 12 dirante:
   

Mi predikos Vian nomon al miaj fratoj,
En la mezo de popola kunveno mi Vin gloros.

Book:58 Chapter:2 verse: pars:
   

13 Kaj ankaŭ: Mi fidos Lin. Kaj ankaŭ: Jen mi kaj la infanoj, Book:58 Chapter:2 verse: 14 pars:

     kiujn Dio donis al mi. 14 Ĉar do la infanoj partoprenas en sango
     kaj karno, li ankaŭ mem egale partoprenis en ili, por ke per
     morto li neniigu tiun, kiu havis la potencon de morto, tio estas
Book:58 Chapter:2 verse: 15 pars:
     la diablo, 15 kaj liberigu tiujn, kiuj per timo de morto dum la
Book:58 Chapter:2 verse: 16 pars:
     tuta vivo estis subigitaj al sklaveco. 16 Ĉar vere li ektenas ne
Book:58 Chapter:2 verse: 17 pars:
     anĝelojn, sed la idaron de Abraham li ektenas. 17 Tial li devis
     en ĉio similiĝi al siaj fratoj, por ke li fariĝu kompatema kaj
     fidela ĉefpastro en la aferoj de Dio, por fari repacigon por la
Book:58 Chapter:2 verse: 18 pars:
     pekoj de la popolo. 18 Ĉar per tio, ke li mem, tentate, suferis,
     li povas helpi la tentatojn.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro