<< Tito | La Nova Testamento | Hebreoj >>

1

Book:57 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Paŭlo, malliberulo por Kristo Jesuo, kaj Timoteo, la frato, al Book:57 Chapter:1 verse: 2 pars:

     Filemon, nia amato kaj kunlaboranto, 2 kaj al Apfia, la fratino,
Book:57 Chapter:1 verse: 3 pars:
     kaj al Arĥipo, nia kunbatalanto, kaj al la eklezio en via domo: 3 Graco al vi kaj paco de Dio, nia Patro, kaj de la Sinjoro Jesuo
     Kristo.
   

Book:57 Chapter:1 verse: pars:
   

4 Mi ĉiam dankas mian Dion, memorigante pri vi en miaj preĝoj, 5 aŭdinte pri via amo kaj pri la fido, kiun vi havas al la Sinjoro Book:57 Chapter:1 verse: 6 pars:

     Jesuo kaj al ĉiuj sanktuloj; 6 por ke la partoprenado en via fido
     fariĝu energia per la sciigo de ĉiu bonaĵo, kiu estas en vi, por
Book:57 Chapter:1 verse: 7 pars:
     Kristo. 7 Ĉar mi tre ĝojis kaj havis multon da konsolo pro via
     amo, ĉar la koroj de la sanktuloj refreŝiĝis per vi, frato mia.
   

Book:57 Chapter:1 verse: pars:
   

8 Kvankam do mi havas plenan kuraĝon en Kristo, por ordoni al vi Book:57 Chapter:1 verse: 9 pars:

     tion, kio estas konvena, 9 tamen pro la amo mi preferas petegi
     tia, kia mi estas, Paŭlo, maljunulo kaj nun ankaŭ malliberulo pro
Book:57 Chapter:1 verse: 10 pars:
     Kristo Jesuo; 10 mi petegas vin koncerne mian filon, kiun mi
Book:57 Chapter:1 verse: 11 pars:
     naskis en miaj katenoj; tio estis Onesimo, 11 kiu estis iam
Book:57 Chapter:1 verse: 12 pars:
     senutila por vi, sed nun estas utila por vi kaj por mi; 12 mi ĵus
Book:57 Chapter:1 verse: 13 pars:
     resendis al vi lin mem, alivorte, mian propran koron; 13 lin mi
     volonte ja tenus apud mi, por ke anstataŭ vi li estu al mi
Book:57 Chapter:1 verse: 14 pars:
     helpanto en la ligiloj de la evangelio; 14 sed mi nenion volis
     fari sen via konsento; por ke via boneco estu ne kvazaŭ deviga,
Book:57 Chapter:1 verse: 15 pars:
     sed laŭvola. 15 Ĉar eble li pro tio estas apartigita for de vi
Book:57 Chapter:1 verse: 16 pars:
     por kelka tempo, por ke vi havu lin por ĉiam; 16 jam ne kiel
     sklavon, sed kiel pli bonan ol sklavo, kiel fraton amatan,
     precipe por mi, sed des pli por vi, kaj en la karno kaj en la
Book:57 Chapter:1 verse: 17 pars:
     Sinjoro. 17 Se vi do rigardas min kiel kunulon, akceptu lin tiel
Book:57 Chapter:1 verse: 18 pars:
     same, kiel min mem. 18 Se tamen li faris ian malhonestaĵon, aŭ
Book:57 Chapter:1 verse: 19 pars:
     ŝuldas ion al vi, tion enkalkulu en mian konton; 19 mi, Paŭlo,
     skribas per mia propra mano, mi ĝin repagos; mi tamen ne diras al
Book:57 Chapter:1 verse: 20 pars:
     vi, ke vi viaparte ŝuldas al mi eĉ vin mem. 20 Jes, frato mia,
     lasu min havi plezuron de vi en la Sinjoro; refreŝigu mian koron
Book:57 Chapter:1 verse: 21 pars:
     en Kristo. 21 Fidante pri via obeo, mi skribas al vi, sciante, ke
Book:57 Chapter:1 verse: 22 pars:
     vi faros eĉ pli multe, ol kiom mi diras. 22 Sed krom tio pretigu
     por mi gastoĉambron; ĉar mi esperas, ke mi, laŭ viaj preĝoj,
     estos donita al vi.
   

Book:57 Chapter:1 verse: pars:
   

23 Salutas vin Epafras, mia kunmalliberulo en Kristo Jesuo, 24 Marko, Aristarĥo, Demas, Luko, miaj kunlaborantoj.

Book:57 Chapter:1 verse: pars:
   

25 La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo estu kun via spirito. Amen.

Sekva Libro