<< 2a Timoteo | La Nova Testamento | Filemon >>

1

Book:56 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Paŭlo, servisto de Dio kaj apostolo de Jesuo Kristo, laŭ la fido de la elektitoj de Dio, kaj laŭ la scio de la vero, kiu Book:56 Chapter:1 verse: 2 pars:

     estas laŭ pieco, 2 kun espero al eterna vivo, kiun la senmensoga
Book:56 Chapter:1 verse: 3 pars:
     Dio promesis antaŭ la tempoj eternaj, 3 sed ĝustatempe Li
     elmontris Sian vorton en la anonco, kiu estas al mi konfidita
Book:56 Chapter:1 verse: 4 pars:
     konforme al la ordono de Dio, nia Savanto; 4 al Tito, mia vera
     filo laŭ komuna fido: Graco kaj paco de Dio, la Patro, kaj de
     Kristo Jesuo, nia Savanto.
   

Book:56 Chapter:1 verse: pars:
   

5 Pro tio mi lasis vin en Kreto, ke vi aranĝu la aferojn mankohavajn kaj starigu presbiterojn en ĉiu urbo, kiel mi ordonis Book:56 Chapter:1 verse: 6 pars:

     al vi; 6 se iu troviĝas neriproĉebla, edzo de unu edzino, kies
     infanoj estas kredantoj, kaj ne estas akuzitaj pri diboĉo, nek
Book:56 Chapter:1 verse: 7 pars:
     ribelemaj. 7 Ĉar episkopo devas esti sen riproĉo, kiel
     administranto de Dio; ne obstina, ne kolerema, ne drinkema, ne
Book:56 Chapter:1 verse: 8 pars:
     malpacema, ne avidanta malhonoran gajnon; 8 sed gastama,
Book:56 Chapter:1 verse: 9 pars:
     bonamanta, sobra, justa, sankta, sinreganta, 9 tenanta la fidelan
     vorton, kiu estas laŭ la instruado, por ke li povu admoni pri la
     sana doktrino kaj ankaŭ refuti la kontraŭdirantojn.
   

Book:56 Chapter:1 verse: pars:
   

10 Ĉar ekzistas multaj homoj ribelemaj, vantaj parolantoj kaj Book:56 Chapter:1 verse: 11 pars:

     trompistoj, precipe tiuj el la cirkumcido, 11 kies buŝoj devas
     esti fermitaj; homoj, kiuj renversas tutajn domojn, instruantaj
Book:56 Chapter:1 verse: 12 pars:
     nekonvenaĵojn por malhonora gajno. 12 Unu el ili, profeto
     samnacia, diris: La Kretanoj ĉiam estas mensogantoj, malbonaj
Book:56 Chapter:1 verse: 13 pars:
     bestoj, mallaboremaj manĝeguloj. 13 Tiu atesto estas vera. Tial
Book:56 Chapter:1 verse: 14 pars:
     akre riproĉu ilin, por ke ili estu sanaj en la fido, 14 ne
     atentante Judajn fabelojn, kaj ordonojn de tiuj homoj, kiuj
Book:56 Chapter:1 verse: 15 pars:
     deturnas sin de la vero. 15 Ĉe la puraj, ĉio estas pura; sed ĉe
     la malpuraj kaj nekredantaj, nenio estas pura; sed ilia menso kaj
Book:56 Chapter:1 verse: 16 pars:
     ilia konscienco estas malpurigitaj. 16 Ili pretendas koni Dion;
     sed per siaj agoj ili malkonfesas Lin, estante abomenaj kaj
     malobeemaj kaj por ĉiu bona faro senvaloraj.
   

Sekva Ĉapitro