<< Filipianoj | La Nova Testamento | 1a Tesalonikanoj >>

2

Book:51 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Mi volas do, ke vi sciu, kiel grandan klopodon mi havas pro vi, kaj pro tiuj en Laodikea, kaj pro ĉiuj, kiuj ne vidis mian Book:51 Chapter:2 verse: 2 pars:

     vizaĝon en la karno; 2 por ke iliaj koroj konsoliĝu, dum ili
     kunkroĉiĝas en amo, kaj al ĉia riĉeco de la plena certiĝo de
Book:51 Chapter:2 verse: 3 pars:
     kompreno, por ke ili sciu la misteron de Dio, Kriston, 3 en kiu
Book:51 Chapter:2 verse: 4 pars:
     estas kaŝitaj ĉiuj trezoroj de saĝeco kaj de scio. 4 Tion mi
Book:51 Chapter:2 verse: 5 pars:
     diras, por ke neniu vin trompu per parola allogeco. 5 Ĉar kvankam
     mi laŭ karno forestas, tamen laŭ spirito mi estas kun vi, ĝojante
     kaj vidante vian ordon kaj la firmecon de via fido al Kristo.
   

Book:51 Chapter:2 verse: pars:
   

6 Kiel do vi ricevis Kriston Jesuon, la Sinjoron, tiel vi iradu Book:51 Chapter:2 verse: 7 pars:

     en li, 7 enradikigite kaj konstruite en li, kaj firmigite en la
     fido, kiel vi estas instruitaj, kun abundo da dankesprimo.
   

Book:51 Chapter:2 verse: pars:
   

8 Gardu vin, ke neniu prirabu vin per filozofio kaj vanta trompo, laŭ la tradicio de homoj, laŭ la elementoj de la mondo, kaj ne Book:51 Chapter:2 verse: 9 pars:

     laŭ Kristo; 9 ĉar en li korpe loĝas la tuta pleneco de la Dieco, 10 kaj vi estas plenigitaj en li, kiu estas la kapo de ĉia
Book:51 Chapter:2 verse: 11 pars:
     estreco kaj aŭtoritato; 11 en kiu ankaŭ vi cirkumcidiĝis per
     cirkumcido ne manfarita, en la demeto de la korpo de la karno, en
Book:51 Chapter:2 verse: 12 pars:
     la cirkumcido de Kristo; 12 enterigite kun li en bapto, en kiu
     ankaŭ vi estas kunlevitaj per la fido al la energio de Dio, kiu
Book:51 Chapter:2 verse: 13 pars:
     lin levis el la mortintoj. 13 Kaj vin, kiuj estis malvivaj per
     viaj eraroj kaj la necirkumcido de via karno, Li vivigis kun li,
Book:51 Chapter:2 verse: 14 pars:
     pardoninte al ni ĉiujn erarojn; 14 elviŝinte la dekreton kontraŭ
     ni en ordonoj skribitan, kiu estis al ni malfavora, kaj li
Book:51 Chapter:2 verse: 15 pars:
     forprenis ĝin el la mezo, najlinte ĝin al la kruco; 15 kaj
     foriginte de si la estrecojn kaj la aŭtoritatojn, parade malkaŝis
     ilin, triumfante super ili en ĝi.
   

Book:51 Chapter:2 verse: pars:
   

16 Neniu do vin juĝu pri manĝaĵo, aŭ trinkaĵo, aŭ rilate al Book:51 Chapter:2 verse: 17 pars:

     festo, aŭ novmonato, aŭ sabato; 17 kiuj estas ombro de la
Book:51 Chapter:2 verse: 18 pars:
     estontaĵoj, sed la korpo apartenas al Kristo. 18 Neniu forrabu de
     vi vian premion per memvola humileco kaj kulto de la anĝeloj,
     entrudante sin en tion, kion li ne vidis, vante blovoŝvelinte per
Book:51 Chapter:2 verse: 19 pars:
     sia karna menso, 19 kaj ne tenante sin al la Kapo, el kiu la tuta
     korpo, per la artikoj kaj ligiloj provizita kaj kunigita, kreskas
     laŭ la kreskigo de Dio.
   

Book:51 Chapter:2 verse: pars:
   

20 Se vi mortis kun Kristo for de la elementoj de la mondo, kial, Book:51 Chapter:2 verse: 21 pars:

     kiel vivantaj en la mondo, vi submetiĝas al dekretoj: 21 Ne tuŝu,
Book:51 Chapter:2 verse: 22 pars:
     ne gustumu, ne palpu, 22 pri ĉio, kio pereas per la uzado, laŭ la
Book:51 Chapter:2 verse: 23 pars:
     ordonoj kaj doktrinoj de homoj? 23 Ĉio tio havas ŝajnon de saĝeco
     en volokulto kaj humileco kaj severeco rilate al la korpo, sed ne
     en ia valoro por plensatigo de la karno.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro