<< Nombroj | La Malnova Testamento | Josuo >>

1

Book:5 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Jen estas la vortoj, kiujn diris Moseo al la tuta Izrael transe de Jordan, en la dezerto, en la stepo antaŭ Suf, inter Paran kaj Book:5 Chapter:1 verse: 2 pars:

     Tofel kaj Laban kaj Ĥacerot kaj Di-Zahab, 2 dek unu tagojn
     malproksime de Ĥoreb, sur la vojo de la monto Seir al Kadeŝ-
Book:5 Chapter:1 verse: 3 pars:
     Barnea. 3 Tio estis en la kvardeka jaro, en la dek-unua monato,
     en la unua tago de la monato, Moseo parolis al la Izraelidoj
Book:5 Chapter:1 verse: 4 pars:
     konforme al ĉio, kion la Eternulo ordonis al li por ili. 4 Post
     kiam li venkobatis Siĥonon, la reĝon de la Amoridoj, kiu loĝis en
     Ĥeŝbon, kaj Ogon, la reĝon de Baŝan, kiu loĝis en Aŝtarot kaj en
Book:5 Chapter:1 verse: 5 pars:
     Edrei; 5 transe de Jordan, en la lando de Moab, Moseo komencis
Book:5 Chapter:1 verse: 6 pars:
     klarigi ĉi tiun instruon, kaj diris: 6 La Eternulo, nia Dio,
Book:5 Chapter:1 verse: 7 pars:
     diris al ni sur Ĥoreb jene: Sufiĉe vi loĝis sur ĉi tiu monto; 7 turniĝu kaj elmoviĝu, kaj iru sur la monton de la Amoridoj kaj al
     ĉiuj iliaj najbaroj en la stepo, sur la monto kaj en la valo kaj
     en la sudo kaj sur la bordo de la maro, en la landon de la
     Kanaanidoj kaj sur Lebanonon, ĝis la granda rivero, la rivero
Book:5 Chapter:1 verse: 8 pars:
     Eŭfrato. 8 Vidu, Mi donas al vi la landon; iru kaj ekposedu la
     landon, pri kiu la Eternulo ĵuris al viaj patroj, al Abraham, al
     Isaak, kaj al Jakob, ke Li donos ĝin al ili kaj al ilia idaro
Book:5 Chapter:1 verse: 9 pars:
     post ili. 9 Kaj mi diris al vi en tiu tempo jene: Mi ne povas
Book:5 Chapter:1 verse: 10 pars:
     sola porti vin; 10 la Eternulo, via Dio, multigis vin, kaj jen vi
Book:5 Chapter:1 verse: 11 pars:
     estas nun multego, kiel la steloj de la ĉielo. 11 La Eternulo, la
     Dio de viaj patroj, multigu vin miloble kontraŭ via nuna nombro,
Book:5 Chapter:1 verse: 12 pars:
     kaj Li benu vin, kiel Li diris al vi! 12 Kiel mi povus sola porti
Book:5 Chapter:1 verse: 13 pars:
     la penadon por vi kaj vian ŝarĝon kaj viajn disputojn? 13 Elektu
     al vi el viaj triboj virojn saĝajn kaj kompetentajn kaj konatajn,
Book:5 Chapter:1 verse: 14 pars:
     kaj mi starigos ilin, kiel viajn estrojn. 14 Kaj vi respondis al
Book:5 Chapter:1 verse: 15 pars:
     mi kaj diris: Bona estas la afero, kiun vi proponis fari. 15 Tiam
     mi prenis la ĉefojn de viaj triboj, virojn saĝajn kaj konatajn,
     kaj mi faris ilin estroj super vi, milestroj kaj centestroj kaj
Book:5 Chapter:1 verse: 16 pars:
     kvindekestroj kaj dekestroj kaj kontrolistoj en viaj triboj. 16 Kaj mi ordonis al viaj juĝistoj en tiu tempo, dirante: Aŭskultu
     viajn fratojn kaj juĝu juste inter homo kaj lia frato kaj
Book:5 Chapter:1 verse: 17 pars:
     fremdulo. 17 Ne distingu vizaĝojn ĉe la juĝo; malgrandan kaj
     grandan egale aŭskultu; timu neniun, ĉar la juĝo estas afero de
     Dio; kaj aferon, kiu estos malfacila por vi, venigu al mi, kaj mi
Book:5 Chapter:1 verse: 18 pars:
     ĝin aŭskultos. 18 Kaj mi donis al vi ordonon en tiu tempo pri
     ĉio, kion vi devas fari.
   

Book:5 Chapter:1 verse: pars:
   

19 Kaj ni foriris de Ĥoreb, kaj trairis tiun tutan grandan kaj teruran dezerton, kiun vi vidis, sur la vojo al la monto de la Amoridoj, kiel ordonis al ni la Eternulo, nia Dio; kaj ni venis Book:5 Chapter:1 verse: 20 pars:

     al Kadeŝ-Barnea. 20 Kaj mi diris al vi: Vi venis al la monto de
Book:5 Chapter:1 verse: 21 pars:
     la Amoridoj, kiun la Eternulo, nia Dio, donas al ni; 21 vidu, la
     Eternulo, via Dio, donas al vi la landon; iru, ekposedu ĝin, kiel
     diris al vi la Eternulo, la Dio de viaj patroj; ne timu kaj ne
Book:5 Chapter:1 verse: 22 pars:
     tremu. 22 Sed vi ĉiuj aliris al mi, kaj diris: Ni sendu antaŭ ni
     virojn, ke ili esploru por ni la landon, kaj alportu al ni
     sciigon pri la vojo, per kiu ni devas iri, kaj pri la urboj, al
Book:5 Chapter:1 verse: 23 pars:
     kiuj ni devas veni. 23 Kaj tio plaĉis al mi, kaj mi prenis el vi
Book:5 Chapter:1 verse: 24 pars:
     dek du virojn, po unu viro el tribo; 24 kaj ili iris kaj
     supreniris sur la monton, kaj venis al la valo Eŝkol kaj
Book:5 Chapter:1 verse: 25 pars:
     esplorrigardis ĝin. 25 Kaj ili prenis en siajn manojn iom el la
     fruktoj de la lando kaj liveris al ni, kaj alportis al ni
     sciigon, kaj diris: Bona estas la lando, kiun la Eternulo, nia
Book:5 Chapter:1 verse: 26 pars:
     Dio, donas al ni. 26 Sed vi ne volis iri, kaj vi malobeis la
Book:5 Chapter:1 verse: 27 pars:
     vortojn de la Eternulo, via Dio; 27 kaj vi murmuris en viaj
     tendoj, kaj diris: Pro la malamo de la Eternulo kontraŭ ni, Li
     elkondukis nin el la lando Egipta, por transdoni nin en la manon
Book:5 Chapter:1 verse: 28 pars:
     de la Amoridoj, por ke ili ekstermu nin; 28 kien ni iru? Niaj
     fratoj ektimigis nian koron, dirante: La popolo estas pli granda
     kaj pli altkreska ol ni, la urboj estas grandaj kaj fortikigitaj
Book:5 Chapter:1 verse: 29 pars:
     ĝis la ĉielo, kaj ankaŭ Anakidojn ni tie vidis. 29 Kaj mi diris
Book:5 Chapter:1 verse: 30 pars:
     al vi: Ne tremu kaj ne timu ilin; 30 la Eternulo via Dio, kiu
     iras antaŭ vi, Li batalos por vi, simile al ĉio, kion Li faris
Book:5 Chapter:1 verse: 31 pars:
     por vi en Egiptujo antaŭ viaj okuloj, 31 kaj en la dezerto, kie,
     kiel vi vidis, la Eternulo, via Dio, portis vin, kiel homo portas
     sian filon, sur la tuta vojo, kiun vi iris, ĝis vi venis al ĉi
Book:5 Chapter:1 verse: 32 pars:
     tiu loko. 32 Sed eĉ ĉe tio vi ne fidas la Eternulon, vian Dion, 33 kiu iras antaŭ vi sur la vojo, por serĉi por vi lokon, kie vi
     povus halti tendare, nokte en fajro, por montri al vi la vojon,
Book:5 Chapter:1 verse: 34 pars:
     kiun vi devas iri, kaj tage en nubo. 34 Kaj la Eternulo aŭdis
Book:5 Chapter:1 verse: 35 pars:
     viajn vortojn, kaj Li ekkoleris kaj ĵuris, dirante: 35 Neniu el
     ĉi tiuj homoj, el ĉi tiu malbona generacio, vidos la bonan
Book:5 Chapter:1 verse: 36 pars:
     landon, kiun Mi ĵuris doni al viaj patroj; 36 nur Kaleb, filo de
     Jefune, vidos ĝin; kaj pro tio, ke li sekvis la Eternulon, Mi
Book:5 Chapter:1 verse: 37 pars:
     donos al li kaj al liaj filoj la landon, kiun li trairis. 37 Ankaŭ kontraŭ mi la Eternulo ekkoleris pro vi, dirante: Vi ankaŭ
Book:5 Chapter:1 verse: 38 pars:
     ne venos tien; 38 Josuo, filo de Nun, kiu staras antaŭ vi, li
     venos tien; lin fortigu, ĉar li donos ĝin al Izrael kiel
Book:5 Chapter:1 verse: 39 pars:
     posedaĵon. 39 Kaj viaj infanoj, pri kiuj vi diris, ke ili fariĝos
     militakiraĵo, kaj viaj filoj, kiuj nun ankoraŭ ne scias bonon nek
     malbonon, ili venos tien, kaj al ili Mi donos ĝin, kaj ili
Book:5 Chapter:1 verse: 40 pars:
     ekposedos ĝin. 40 Sed vi turniĝu, kaj iru en la dezerton en la
Book:5 Chapter:1 verse: 41 pars:
     direkto al la Ruĝa Maro. 41 Kaj vi respondis kaj diris al mi: Ni
     pekis antaŭ la Eternulo; ni iros kaj batalos, konforme al ĉio,
     kion ordonis al ni la Eternulo, nia Dio; kaj ĉiu el vi zonis sin
Book:5 Chapter:1 verse: 42 pars:
     per siaj bataliloj, kaj vi pretigis vin, por iri sur la monton. 42 Sed la Eternulo diris al mi: Diru al ili: Ne iru kaj ne
     batalu, ĉar Mi ne estas inter vi; por ke vi ne estu frapitaj de
Book:5 Chapter:1 verse: 43 pars:
     viaj malamikoj. 43 Kaj mi diris al vi, sed vi ne aŭskultis; kaj
     vi malobeis la vortojn de la Eternulo, kaj vi estis malhumilaj
Book:5 Chapter:1 verse: 44 pars:
     kaj iris sur la monton. 44 Tiam eliris kontraŭ vin la Amoridoj,
     kiuj loĝis sur tiu monto, kaj ili pelis vin tiel, kiel faras la
Book:5 Chapter:1 verse: 45 pars:
     abeloj, kaj batis vin sur Seir ĝis Ĥorma. 45 Kaj vi revenis kaj
     ploris antaŭ la Eternulo; sed la Eternulo ne aŭskultis vian voĉon
Book:5 Chapter:1 verse: 46 pars:
     kaj ne atentis vin. 46 Kaj vi loĝis en Kadeŝ longan tempon, la
     tempon, dum kiu vi loĝis.
   

Sekva Ĉapitro