<< Galatoj | La Nova Testamento | Filipianoj >>

1

Book:49 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Paŭlo, apostolo de Jesuo Kristo per la volo de Dio, al la sanktuloj, kiuj estas en Efeso, kaj al la fideluloj en Kristo Book:49 Chapter:1 verse: 2 pars:

     Jesuo: 2 Graco estu al vi kaj paco de Dio, nia Patro, kaj de la
     Sinjoro Jesuo Kristo.
   

Book:49 Chapter:1 verse: pars:
   

3 Benata estu la Dio kaj Patro de nia Sinjoro Jesuo Kristo, kiu Book:49 Chapter:1 verse: 4 pars:

     benis nin per ĉia beno spirita en la ĉielejoj en Kristo; 4 kiel
     Li elektis nin en li antaŭ la fondo de la mondo, por ke ni estu
Book:49 Chapter:1 verse: 5 pars:
     sanktaj kaj senmakulaj antaŭ Li en amo; 5 antaŭdestininte nin por
Book:49 Chapter:1 verse: 6 pars:
     filadopto per Jesuo Kristo al Si mem, laŭ la aprobo de Sia volo, 6 al la laŭdo de la gloro de Lia graco, per kiu Li favoris nin en
Book:49 Chapter:1 verse: 7 pars:
     la Amata; 7 en kiu ni havas la elaĉeton per lia sango, la
Book:49 Chapter:1 verse: 8 pars:
     pardonon de niaj pekoj, laŭ la riĉo de lia graco, 8 kiun li
Book:49 Chapter:1 verse: 9 pars:
     abundigis al ni en ĉia saĝeco kaj prudento, 9 sciiginte al ni la
     misteron de Lia volo, laŭ Lia bonvolo, kiun Li antaŭdecidis en
Book:49 Chapter:1 verse: 10 pars:
     li, 10 por dispono en la pleneco de la tempo, por sumigi en
Book:49 Chapter:1 verse: 11 pars:
     Kristo ĉion, kio estas en la ĉieloj kaj sur la tero; 11 en li, en
     kiu ni fariĝis heredaĵo, destinite laŭ la antaŭdecido de Tiu, kiu
Book:49 Chapter:1 verse: 12 pars:
     ĉion faras laŭ la intenco de Sia volo; 12 por ke ni estu por la
Book:49 Chapter:1 verse: 13 pars:
     laŭdo de Lia gloro, ni, kiuj antaŭe esperis en Kristo; 13 en kiu
     vi ankaŭ esperas, aŭdinte la vorton de la vero, la evangelion de
     via savo; al kiu ankaŭ kredinte, vi estas sigelitaj per la Sankta
Book:49 Chapter:1 verse: 14 pars:
     Spirito de promeso, 14 kiu estas antaŭgarantiaĵo de nia heredaĵo,
     por la elaĉeto de la posedaĵo, por laŭdo de Lia gloro.
   

Book:49 Chapter:1 verse: pars:
   

15 Pro tio mi ankaŭ, aŭdinte pri via fido al la Sinjoro Jesuo, Book:49 Chapter:1 verse: 16 pars:

     kaj via amo al ĉiuj sanktuloj, 16 ne ĉesas danki pro vi, vin
Book:49 Chapter:1 verse: 17 pars:
     nomante en miaj preĝoj; 17 por ke la Dio de nia Sinjoro Jesuo
     Kristo, la Patro de gloro, donu al vi spiriton de saĝeco kaj
Book:49 Chapter:1 verse: 18 pars:
     malkaŝo en la konado de Li; 18 dum la okuloj de via koro estas
     lumigataj, por ke vi sciu, kia estas la espero de Lia voko, kaj
Book:49 Chapter:1 verse: 19 pars:
     kia la riĉeco de la gloro de Lia heredaĵo en la sanktuloj, 19 kaj
     kia la supermezura grandeco de Lia potenco al ni, kiuj kredas,
Book:49 Chapter:1 verse: 20 pars:
     laŭ la energio de la efikeco de Lia forto, 20 kiun Li faris en
     Kristo, relevante lin el la mortintoj, kaj sidigante lin dekstre
Book:49 Chapter:1 verse: 21 pars:
     de Li en la ĉieloj, 21 multe super ĉiu reganto kaj aŭtoritato kaj
     potenco kaj regeco, kaj ĉiu nomo nomata, ne nur en ĉi tiu mondo,
Book:49 Chapter:1 verse: 22 pars:
     sed ankaŭ en la estonta; 22 kaj ĉion Li metis sub liajn piedojn,
Book:49 Chapter:1 verse: 23 pars:
     kaj donis lin kiel kapon super ĉio por la eklezio, 23 kiu estas
     lia korpo, la pleneco de Tiu, kiu plenigas ĉion en ĉio.
   

Sekva Ĉapitro