<< 1a Korintanoj | La Nova Testamento | Galatoj >>

1

Book:47 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Paŭlo, apostolo de Kristo Jesuo per la volo de Dio, kaj la frato Timoteo, al la eklezio de Dio, kiu estas en Korinto, kune Book:47 Chapter:1 verse: 2 pars:

     kun ĉiuj sanktuloj, kiuj estas en la tuta Aĥaja lando: 2 Graco al
     vi kaj paco de Dio, nia Patro, kaj de la Sinjoro Jesuo Kristo.
   

Book:47 Chapter:1 verse: pars:
   

3 Benata estu la Dio kaj Patro de nia Sinjoro Jesuo Kristo, la Book:47 Chapter:1 verse: 4 pars:

     Patro de kompatoj kaj Dio de ĉia konsolo; 4 kiu konsoladas nin en
     nia tuta aflikto, por ke ni povu konsoli tiujn, kiuj iel
     afliktiĝas, per la konsolo, per kiu ni mem estas konsolataj de
Book:47 Chapter:1 verse: 5 pars:
     Dio. 5 Ĉar kiel la suferoj de Kristo abundas ĉe ni, tiel same
Book:47 Chapter:1 verse: 6 pars:
     abundas ankaŭ per Kristo nia konsolo. 6 Sed se ni afliktiĝas, tio
     estas por via konsolo kaj saviĝo; aŭ se ni konsoliĝas, tio estas
     por via konsolo, kiu energias, per la pacienca elportado de la
Book:47 Chapter:1 verse: 7 pars:
     samaj suferoj, kiujn ni ankaŭ suferadas; 7 kaj nia espero pri vi
     estas firma, ĉar ni scias, ke kiel vi estas partoprenantoj en la
Book:47 Chapter:1 verse: 8 pars:
     suferoj, tiel ankaŭ vi estas partoprenantoj en la konsolo. 8 Ĉar
     ni ne volas, ke vi nesciu, fratoj, pri la aflikto, kiu okazis al
     ni en Azio, ke ni ekstreme super la forto estis depremitaj, tiel,
Book:47 Chapter:1 verse: 9 pars:
     ke ni forte malesperis, eĉ pri la vivo; 9 ni ja ricevis la
     aljuĝon al morto en ni mem, por ke ni fidu ne nin mem, sed Dion,
Book:47 Chapter:1 verse: 10 pars:
     kiu levas la mortintojn, 10 kaj kiu nin forsavis el tia granda
     morto kaj forsavos; al kiu ni esperis, ke Li ankoraŭ plu nin
Book:47 Chapter:1 verse: 11 pars:
     forsavos; 11 dum vi ankaŭ nin kunhelpas per via petegado, por ke,
     pro la donaco donita al ni per multaj personoj, danko estu donata
     de multaj pro ni.
   

Book:47 Chapter:1 verse: pars:
   

12 Ĉar jen estas nia singratulado, nome la atesto de nia konscienco, ke en sankteco kaj sincereco antaŭ Dio, ne laŭ homa saĝeco, sed laŭ la graco de Dio, ni kondutadis en la mondo, kaj Book:47 Chapter:1 verse: 13 pars:

     precipe ĉe vi. 13 Ĉar ni skribas al vi nenion alian krom tio,
     kion vi legas kaj prikonsentas, kaj mi esperas, ke vi
Book:47 Chapter:1 verse: 14 pars:
     prikonsentos ĝis la fino; 14 kiel ankaŭ vi ja parte prikonsentis
     pri ni, ke ni estas via singratulado, tiel same, kiel vi ankaŭ
     estas la nia en la tago de nia Sinjoro Jesuo.
   

Book:47 Chapter:1 verse: pars:
   

15 Kaj en ĉi tiu fidado mi intencis veni unue al vi, por ke vi Book:47 Chapter:1 verse: 16 pars:

     havu duoblan gracon, 16 kaj vizitinte vin survoje, trairi en
     Makedonujon, kaj denove el Makedonujo veni al vi, kaj de vi esti
Book:47 Chapter:1 verse: 17 pars:
     antaŭen irigita al Judujo. 17 Kiam mi do tiel intencis, ĉu mi
     elmontris kapricemon? aŭ kion mi celas, ĉu mi tion celas
Book:47 Chapter:1 verse: 18 pars:
     laŭkarne, tiel ke estu ĉe mi la Jes, Jes, kaj la Ne, Ne? 18 Sed,
Book:47 Chapter:1 verse: 19 pars:
     kiel Dio estas fidela, nia parolo al vi ne estas Jes kaj Ne. 19 Ĉar la Filo de Dio, Jesuo Kristo, kiu de ni estas predikita inter
     vi, de mi kaj Silvano kaj Timoteo, ne estis Jes kaj Ne, sed en li
Book:47 Chapter:1 verse: 20 pars:
     la Jes estiĝis. 20 Ĉar kiel ajn multaj estas la promesoj de Dio,
     en li estas la Jes; tial ankaŭ per li estas la Amen, por la gloro
Book:47 Chapter:1 verse: 21 pars:
     al Dio per ni. 21 Kaj tiu, kiu fortikigas nin kune kun vi en
Book:47 Chapter:1 verse: 22 pars:
     Kristo kaj sanktoleis nin, estas Dio, 22 kiu ankaŭ nin sigelis
     kaj donis al ni la antaŭgarantiaĵon de la Spirito en niaj koroj.
   

Book:47 Chapter:1 verse: pars:
   

23 Sed mi vokas Dion kiel atestanton sur mian animon, ke por Book:47 Chapter:1 verse: 24 pars:

     indulgi vin mi ankoraŭ ne venis al Korinto. 24 Ne kvazaŭ ni
     estrus super via fido, sed ni estas kunhelpantoj de via ĝojo; ĉar
     per via fido vi staras.
   

Sekva Ĉapitro