<< Romanoj | La Nova Testamento | 2a Korintanoj >>

1

Book:46 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Paŭlo, vokita por esti apostolo de Jesuo Kristo per la volo de Book:46 Chapter:1 verse: 2 pars:

     Dio, kaj Sostenes, nia frato, 2 al tiu eklezio de Dio, kiu estas
     en Korinto, al tiuj, kiuj estas sanktigitaj en Kristo Jesuo,
     vokitaj por esti sanktuloj, kune kun ĉiuj, kiuj en ĉiu loko vokas
Book:46 Chapter:1 verse: 3 pars:
     la nomon de nia Sinjoro Jesuo Kristo, ilia Sinjoro kaj nia: 3 Graco estu al vi kaj paco de Dio, nia Patro, kaj de la Sinjoro
     Jesuo Kristo.
   

Book:46 Chapter:1 verse: pars:
   

4 Mi ĉiam dankas mian Dion pri vi, pro la graco de Dio al vi Book:46 Chapter:1 verse: 5 pars:

     donita en Kristo Jesuo; 5 ke en ĉio vi riĉiĝis en li, en ĉia
Book:46 Chapter:1 verse: 6 pars:
     parolo kaj ĉia scio; 6 kiel ankaŭ la atesto de Kristo konfirmiĝis
Book:46 Chapter:1 verse: 7 pars:
     en vi; 7 tiel, ke vi malatingas nenian donacon; atendante la
Book:46 Chapter:1 verse: 8 pars:
     malkaŝon de nia Sinjoro Jesuo Kristo, 8 kiu ankaŭ konfirmos vin
     ĝis la fino, por ke vi estu neriproĉeblaj en la tago de nia
Book:46 Chapter:1 verse: 9 pars:
     Sinjoro Jesuo Kristo. 9 Fidela estas Dio, per kiu vi estas
     alvokitaj en la kunulecon de Lia Filo Jesuo Kristo, nia Sinjoro.
   

Book:46 Chapter:1 verse: pars:
   

10 Mi petegas vin, fratoj, per la nomo de nia Sinjoro Jesuo Kristo, ke vi ĉiuj parolu tion saman, kaj ke estu neniaj skismoj inter vi; sed ke vi estu perfekte kunigitaj en la sama spirito Book:46 Chapter:1 verse: 11 pars:

     kaj en la sama juĝo. 11 Ĉar pri vi, miaj fratoj, estas sciigite
Book:46 Chapter:1 verse: 12 pars:
     al mi de la domanoj de Ĥloe, ke ekzistas inter vi malpacoj. 12 Kaj la jenon mi volas diri, ke ĉiu el vi diras: Mi estas de
Book:46 Chapter:1 verse: 13 pars:
     Paŭlo; kaj mi de Apolos; kaj mi de Kefas; kaj mi de Kristo. 13 Ĉu
     Kristo estas dividita? ĉu Paŭlo krucumiĝis por vi? aŭ ĉu vi
Book:46 Chapter:1 verse: 14 pars:
     baptiĝis en la nomon de Paŭlo? 14 Mi dankas Dion, ke mi baptis
Book:46 Chapter:1 verse: 15 pars:
     neniun el vi krom Krispo kaj Gajo; 15 por ke neniu diru, ke vi
Book:46 Chapter:1 verse: 16 pars:
     baptiĝis en mian nomon. 16 Kaj mi baptis ankaŭ la familion de
Book:46 Chapter:1 verse: 17 pars:
     Stefanas; krom tio mi ne scias, ĉu mi baptis iun alian. 17 Ĉar
     Kristo sendis min, ne por bapti, sed por prediki la evangelion;
     ne en saĝeco de vortoj, por ke la kruco de Kristo ne vantiĝu.
   

Book:46 Chapter:1 verse: pars:
   

18 Ĉar la priparolo de la kruco estas por la pereantoj malsaĝeco; Book:46 Chapter:1 verse: 19 pars:

     sed por ni, la savatoj, ĝi estas la potenco de Dio. 19 Ĉar estas
     skribite:
   

Mi pereigos la saĝecon de la saĝuloj,
Kaj la kompetentecon de la kompetentuloj Mi malaperigos.

Book:46 Chapter:1 verse: pars:
   

20 Kie estas la saĝulo? kie estas la skribisto? kie estas la diskutisto de ĉi tiu tempaĝo? ĉu Dio ne malsaĝigis la saĝecon de Book:46 Chapter:1 verse: 21 pars:

     la mondo? 21 Ĉar pro tio, ke en la saĝeco de Dio la mondo per sia
     saĝeco ne konis Dion, bonvolis Dio per la malsaĝeco de la prediko
Book:46 Chapter:1 verse: 22 pars:
     savi la kredantojn. 22 Ĉar Judoj postulas signojn, kaj Grekoj
Book:46 Chapter:1 verse: 23 pars:
     serĉas saĝecon; 23 sed ni predikas Kriston krucumitan, por Judoj
Book:46 Chapter:1 verse: 24 pars:
     falilon, kaj por Grekoj malsaĝon; 24 sed por la vokitoj mem, ĉu
     Judoj aŭ Grekoj, Kriston la potencon de Dio, kaj la saĝecon de
Book:46 Chapter:1 verse: 25 pars:
     Dio. 25 Ĉar la malsaĝeco de Dio estas pli saĝa ol homoj; kaj la
     malforteco de Dio estas pli forta ol homoj.
   

Book:46 Chapter:1 verse: pars:
   

26 Ĉar rigardu vian vokon, fratoj, ke ne multaj saĝuloj laŭ la Book:46 Chapter:1 verse: 27 pars:

     karno, ne multaj potenculoj, ne multaj nobeloj, estas vokataj; 27 sed Dio elektis la malsaĝajn objektojn de la mondo, por hontigi
     la saĝulojn; kaj Dio elektis la malfortajn objektojn de la mondo,
Book:46 Chapter:1 verse: 28 pars:
     por hontigi la fortajn; 28 kaj la malnoblajn objektojn de la
     mondo, kaj la malestimatajn Dio elektis, kaj eĉ la nerealajn, por
Book:46 Chapter:1 verse: 29 pars:
     neniigi la realajn; 29 por ke neniu karno fieru antaŭ Dio. 30 Sed
     el Li vi estas en Kristo Jesuo, kiu fariĝis al ni saĝeco el Dio,
Book:46 Chapter:1 verse: 31 pars:
     kaj justeco kaj sanktigo, kaj elaĉeto; 31 por ke, kiel estas
     skribite: Kiu fieras, tiu fieru en la Eternulo.
   

Sekva Ĉapitro