<< Agoj | La Nova Testamento | 1a Korintanoj >>

2

Book:45 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Sekve, vi estas nedefendebla, ho ĉiu homo juĝanta; ĉar dum vi juĝas alian, vi kondamnas vin mem, ĉar vi, la juĝanto, faradas la Book:45 Chapter:2 verse: 2 pars:

     samajn agojn. 2 Kaj ni scias, ke la juĝo de Dio estas laŭ vero
Book:45 Chapter:2 verse: 3 pars:
     kontraŭ tiuj, kiuj faradas tiajn agojn. 3 Kaj ĉu vi kalkulas, ho
     homo, kiu juĝas la farantojn de tiaj agoj kaj faras la samajn, ke
Book:45 Chapter:2 verse: 4 pars:
     vi evitos la juĝon de Dio? 4 Aŭ ĉu vi malestimas la riĉecon de
     Lia boneco kaj toleremeco kaj pacienco, ne sciante, ke la boneco
Book:45 Chapter:2 verse: 5 pars:
     de Dio alkondukas vin al pento? 5 sed laŭ via obstineco kaj
     senpenta koro vi amasigas por vi koleron en la tago de kolero kaj
Book:45 Chapter:2 verse: 6 pars:
     malkaŝigo de la justa juĝo de Dio, 6 kiu redonos al ĉiu homo laŭ
Book:45 Chapter:2 verse: 7 pars:
     liaj faroj; 7 al tiuj, kiuj per pacienco en bonfarado celas al
Book:45 Chapter:2 verse: 8 pars:
     gloro kaj honoro kaj senmorteco, eternan vivon; 8 sed al tiuj,
     kiuj estas malpacemaj kaj ne obeas al la vero, sed obeas al
Book:45 Chapter:2 verse: 9 pars:
     maljusteco, koleron kaj indignon, 9 aflikton kaj maltrankvilon,
     sur ĉiun animon de homo, kiu faras malbonon, de Judo unue kaj de
Book:45 Chapter:2 verse: 10 pars:
     Greko; 10 sed gloron kaj honoron kaj pacon al ĉiu, kiu faras
Book:45 Chapter:2 verse: 11 pars:
     bonon, al Judo unue kaj al Greko; 11 ĉar ne estas personfavorado
Book:45 Chapter:2 verse: 12 pars:
     ĉe Dio. 12 Ĉar ĉiu, kiu pekis sen leĝo, ankaŭ pereos sen leĝo;
Book:45 Chapter:2 verse: 13 pars:
     kaj ĉiu, kiu pekis sub leĝo, estos juĝata per leĝo; 13 ĉar ne la
     aŭskultantoj de leĝo estos justaj antaŭ Dio, sed la plenumantoj
Book:45 Chapter:2 verse: 14 pars:
     de leĝo estos pravigitaj ( 14 ĉar kiam la nacianoj, kiuj ne havas
     la leĝon, faras nature la aferojn de la leĝo, ĉi tiuj, ne havante
Book:45 Chapter:2 verse: 15 pars:
     leĝon, estas leĝo por si mem; 15 kiuj elmontras la faradon de la
     leĝo skribita en iliaj koroj, kiam ilia konscienco kunatestas,
Book:45 Chapter:2 verse: 16 pars:
     kaj iliaj rezonadoj inter si akuzas aŭ defendas ilin.) 16 en la
     tago, kiam Dio juĝos la sekretojn de homoj, laŭ mia evangelio,
     per Jesuo Kristo.
   

Book:45 Chapter:2 verse: pars:
   

17 Sed se vi estas nomata Judo, kaj apogas vin sur la leĝon, kaj Book:45 Chapter:2 verse: 18 pars:

     fieras pri Dio, 18 kaj konas Lian volon, kaj aprobas la
Book:45 Chapter:2 verse: 19 pars:
     aprobindaĵojn, kaj estas instruita el la leĝo, 19 kaj estas
     konvinkita, ke vi mem estas gvidanto por la blinduloj, lumo por
Book:45 Chapter:2 verse: 20 pars:
     tiuj, kiuj estas en mallumo, 20 edukanto por la senprudentuloj,
     instruanto por infanoj, havante en la leĝo la formon de la scio
Book:45 Chapter:2 verse: 21 pars:
     kaj la vero; 21 vi, kiu instruas alian, ĉu vi ne instruas vin
Book:45 Chapter:2 verse: 22 pars:
     mem? vi, kiu predikas: Ne ŝtelu; ĉu vi ŝtelas? 22 vi, kiu diras:
     Ne adultu; ĉu vi adultas? vi, kiu abomenas idolojn, ĉu vi
Book:45 Chapter:2 verse: 23 pars:
     prirabas templojn? 23 vi, kiu fieras pri la leĝo, ĉu vi
Book:45 Chapter:2 verse: 24 pars:
     malhonoras Dion per via transpaŝo de la leĝo? 24 Ĉar pro vi, la
     nomo de Dio estas blasfemata inter la nacianoj, kiel estas
Book:45 Chapter:2 verse: 25 pars:
     skribite. 25 Ĉar cirkumcido vere utilas, se vi estas faranto de
     la leĝo; sed se vi estas pekanto kontraŭ la leĝo, via cirkumcido
Book:45 Chapter:2 verse: 26 pars:
     fariĝas necirkumcido. 26 Se do necirkumcidulo plenumas la
     ordonojn de la leĝo, ĉu lia necirkumcido ne kalkuliĝos kiel
Book:45 Chapter:2 verse: 27 pars:
     cirkumcido? 27 kaj ĉu la laŭnatura necirkumcidulo, se li plenumas
     la leĝon, ne juĝos vin, kiu kun la skribo kaj cirkumcido
Book:45 Chapter:2 verse: 28 pars:
     transpaŝas la leĝon? 28 Ĉar Judo estas ne tiu, kiu estas ekstere
     tia, kaj cirkumcido estas ne tio, kio estas tia ekstere en la
Book:45 Chapter:2 verse: 29 pars:
     karno; 29 sed Judo estas tiu, kiu estas interne tia, kaj
     cirkumcido estas en la koro, laŭ la spirito, ne laŭ la litero,
     kies laŭdo estas ne de homoj, sed de Dio.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro