<< Agoj | La Nova Testamento | 1a Korintanoj >>

1

Book:45 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Paŭlo, servisto de Jesuo Kristo, apostolo vokita, apartigita al Book:45 Chapter:1 verse: 2 pars:

     la evangelio de Dio, 2 kiun Li promesis antaŭe per Siaj profetoj
Book:45 Chapter:1 verse: 3 pars:
     en la sanktaj skriboj, 3 pri Sia Filo, kiu naskiĝis el la idaro
Book:45 Chapter:1 verse: 4 pars:
     de David laŭ la karno, 4 la difinita Filo de Dio en potenco laŭ
     la Spirito de sankteco per la releviĝo de la mortintoj ― Jesuo
Book:45 Chapter:1 verse: 5 pars:
     Kristo, nia Sinjoro, 5 per kiu ni ricevis gracon kaj apostolecon
Book:45 Chapter:1 verse: 6 pars:
     por obeemo de fido ĉe ĉiuj nacioj pro lia nomo, 6 inter kiuj
Book:45 Chapter:1 verse: 7 pars:
     estas ankaŭ vi, vokitaj de Jesuo Kristo; 7 al ĉiuj, kiuj estas en
     Romo, amataj de Dio, vokitaj sanktuloj: Graco al vi kaj paco de
     Dio, nia Patro, kaj de la Sinjoro Jesuo Kristo.
   

Book:45 Chapter:1 verse: pars:
   

8 Unue mi dankas al mia Dio per Jesuo Kristo por vi ĉiuj, ke via Book:45 Chapter:1 verse: 9 pars:

     fido estas proklamata tra la tuta mondo. 9 Ĉar mia atestanto
     estas Dio, kiun mi servas en mia spirito en la evangelio de Lia
Book:45 Chapter:1 verse: 10 pars:
     Filo, ke mi senĉese memorigas pri vi en miaj preĝoj, 10 ĉiam
     petante, ke iel al mi jam fine prosperos veni al vi per la volo
Book:45 Chapter:1 verse: 11 pars:
     de Dio. 11 Ĉar mi sopiras vin vidi, por ke mi transdonu al vi ian
Book:45 Chapter:1 verse: 12 pars:
     spiritan donacon, por ke vi estu firmigitaj; 12 tio estas, por ke
     estu inter ni reciproka kuraĝigo, per la komuna fido, egale via
Book:45 Chapter:1 verse: 13 pars:
     kaj mia. 13 Kaj mi ne volas, ke vi nesciu, fratoj, ke ofte mi
     celis veni al vi (sed mi estas malhelpita ĝis nun), por ke mi
Book:45 Chapter:1 verse: 14 pars:
     havu iom da frukto ĉe vi, kiel ankaŭ ĉe la aliaj nacioj. 14 Mi
     estas ŝuldanto al Grekoj kaj al Barbaroj, al saĝuloj kaj al
Book:45 Chapter:1 verse: 15 pars:
     senprudentuloj. 15 Tial laŭ mia eblo mi estas fervora prediki la
Book:45 Chapter:1 verse: 16 pars:
     evangelion ankaŭ al vi, kiuj estas en Romo. 16 Ĉar mi ne hontas
     pri la evangelio; ĉar ĝi estas la potenco de Dio al savo por ĉiu,
Book:45 Chapter:1 verse: 17 pars:
     kiu kredas, al la Judoj unue, kaj ankaŭ al la Grekoj. 17 Ĉar la
     justeco de Dio malkaŝiĝas en ĝi de fido al fido, kiel estas
     skribite: La virtulo vivos per sia fideleco.
   

Book:45 Chapter:1 verse: pars:
   

18 Ĉar la kolero de Dio malkaŝiĝas el la ĉielo kontraŭ ĉia malpieco kaj maljusteco de homoj, kiuj tenas la veron en Book:45 Chapter:1 verse: 19 pars:

     maljusteco; 19 ĉar la scio pri Dio estas elmontrita ĉe ili, ĉar
Book:45 Chapter:1 verse: 20 pars:
     Dio elmontris ĝin al ili. 20 Ĉar Liaj nevideblaj ecoj de post la
     kreado de la mondo fariĝas videblaj, sentate per Liaj faritaĵoj,
     nome, Lia eterna potenco kaj dieco; tial al ili mankas defenda
Book:45 Chapter:1 verse: 21 pars:
     pledo; 21 ĉar konante Dion, ili ne gloris Lin kiel Dion, nek
     estis dankemaj, sed vaniĝis per diskutadoj, kaj ilia sensaĝa koro
Book:45 Chapter:1 verse: 22 pars:
     mallumiĝis. 22 Pretendante esti saĝaj, ili malsaĝiĝis, 23 kaj
     ŝanĝis la gloron de la senmorta Dio en bildon de morta homo kaj
     de birdoj kaj kvarpiedaj bestoj kaj rampaĵoj.
   

Book:45 Chapter:1 verse: pars:
   

24 Tial Dio fordonis ilin al la voluptoj de iliaj koroj, al Book:45 Chapter:1 verse: 25 pars:

     malpureco, por ke iliaj korpoj malhonoriĝu inter ili mem; 25 kiuj
     ŝanĝis la veron de Dio en mensogon, kaj adoris kaj servis la
     kreitaĵojn prefere ol la Kreinton, kiu estas eterne benata. Amen.
   

Book:45 Chapter:1 verse: pars:
   

26 Tial Dio fordonis ilin al malhonoraj pasioj; ĉar iliaj virinoj Book:45 Chapter:1 verse: 27 pars:

     ŝanĝis la naturan uzadon en kontraŭnaturan; 27 kaj tiel same
     ankaŭ la viroj, forlasante la naturan uzadon de la virino, brulis
     en sia volupto unu al alia, kaj viroj kun viroj faris hontindaĵon
     kaj ricevis en si mem la taŭgan rekompencon de sia malvirto.
   

Book:45 Chapter:1 verse: pars:
   

28 Kaj ĉar ili malŝatis teni Dion en sia konado, Dio fordonis Book:45 Chapter:1 verse: 29 pars:

     ilin al malaprobinda menso, por ke ili faru nedecaĵojn; 29 plenigite de ĉia maljusteco, malvirteco, avideco, malboneco;
Book:45 Chapter:1 verse: 30 pars:
     plenaj de envio, mortigo, malpaco, ruzo, malico; flustrantaj, 30 kalumniantaj, Dimalamantaj, insultantaj, arogantaj, fanfaronemaj,
Book:45 Chapter:1 verse: 31 pars:
     elpensantaj malbonaĵojn, malobeemaj al gepatroj, 31 senprudentaj,
Book:45 Chapter:1 verse: 32 pars:
     nefidindaj, neparencamaj, senkompataj; 32 kiuj, sciante pri la
     juĝo de Dio, ke la farantoj de tiaj agoj meritas morton, ne nur
     mem faras ilin, sed ankaŭ konsentas al la farantoj de ili.
   

Sekva Ĉapitro