<< Johano | La Nova Testamento | Romanoj >>

2

Book:44 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Kaj kiam venis la Pentekosta tago, ili ĉiuj estis unuanime en Book:44 Chapter:2 verse: 2 pars:

     unu loko. 2 Kaj subite venis el la ĉielo sono kvazaŭ blovego de
Book:44 Chapter:2 verse: 3 pars:
     forta vento, kaj ĝi plenigis la tutan domon, kie ili sidis. 3 Kaj
     al ili aperis disirantaj langoj kvazaŭ el fajro, kaj sidiĝis sur
Book:44 Chapter:2 verse: 4 pars:
     ĉiun el ili. 4 Kaj ĉiuj pleniĝis de la Sankta Spirito, kaj
     komencis paroli aliajn lingvojn, kiel la Spirito donis al ili
     parolpovon.
   

Book:44 Chapter:2 verse: pars:
   

5 Kaj en Jerusalem tiam loĝis piaj Judoj el ĉiu nacio sub la Book:44 Chapter:2 verse: 6 pars:

     ĉielo. 6 Kaj kiam aŭdiĝis tiu sono, la homamaso kunvenis kaj
     miregis, ĉar ĉiu aparte aŭdis ilin paroli per lia propra
Book:44 Chapter:2 verse: 7 pars:
     dialekto. 7 Kaj ĉiuj konfuziĝis kaj miris, dirante unu al alia:
Book:44 Chapter:2 verse: 8 pars:
     Rigardu! ĉu ne estas Galileanoj ĉiuj tiuj parolantoj? 8 Kiel do
Book:44 Chapter:2 verse: 9 pars:
     ni aŭdas ĉiu en sia dialekto, en kiu ni naskiĝis? 9 Partoj kaj
     Medoj kaj Elamanoj, kaj loĝantoj en Mezopotamio, Judujo,
Book:44 Chapter:2 verse: 10 pars:
     Kapadokio, Ponto kaj Azio, 10 Frigio kaj Pamfilio, Egiptujo kaj
     la partoj de Libio apud Kireno, kaj pasloĝantaj Romanoj, Judoj
Book:44 Chapter:2 verse: 11 pars:
     kaj prozelitoj, 11 Kretanoj kaj Araboj ― ni aŭdas ilin paroli en
Book:44 Chapter:2 verse: 12 pars:
     niaj lingvoj la mirindaĵojn de Dio. 12 Kaj ĉiuj konfuziĝis kaj
Book:44 Chapter:2 verse: 13 pars:
     embarasiĝis, dirante unu al alia: Kion ĉi tio signifas? 13 Sed
     aliaj moke diris: Ili estas plenaj de mosto.
   

Book:44 Chapter:2 verse: pars:
   

14 Sed Petro, stariĝinte kun la dek unu, levis sian voĉon kaj parolis al ili, dirante: Ho Judoj kaj ĉiuj loĝantaj en Jerusalem, Book:44 Chapter:2 verse: 15 pars:

     ĉi tio estu al vi sciata, kaj aŭskultu miajn vortojn. 15 Ĉar ĉi
     tiuj ne estas ebriaj, kiel vi supozas, ĉar estas la tria horo de
Book:44 Chapter:2 verse: 16 pars:
     la tago; 16 sed jen tio, kio estis dirita per la profeto Joel:
   

Book:44 Chapter:2 verse: pars:

     

17 Kaj en la lasta tempo, diras Dio,
Mi elverŝos Mian spiriton sur ĉiun karnon;
Kaj viaj filoj kaj viaj filinoj profetos,
Kaj viaj junuloj havos viziojn,
Kaj viaj maljunuloj havos sonĝojn;

Book:44 Chapter:2 verse: pars:
     

18 Kaj eĉ sur Miajn sklavojn kaj Miajn sklavinojn en tiu tempo
Mi elverŝos Mian spiriton,
Kaj ili profetos.

Book:44 Chapter:2 verse: pars:
     

19 Kaj Mi donos miraklojn en la ĉielo supre,
Kaj signojn sur la tero malsupre:
Sangon, fajron, kaj vaporon de fumo;

Book:44 Chapter:2 verse: pars:
     

20 La suno fariĝos malluma,
Kaj la luno fariĝos sanga,
Antaŭ ol venos la granda kaj majesta tago de la Eternulo;

Book:44 Chapter:2 verse: pars:
     

21 Kaj ĉiu, kiu vokos la nomon de la Eternulo, saviĝos.

Book:44 Chapter:2 verse: pars:
   

22 Izraelidoj, aŭskultu la jenajn vortojn: Jesuon, la Nazaretanon, viron de Dio, elmontritan al vi per potencaĵoj kaj mirakloj kaj signoj, kiujn Dio faris per li meze de vi, kiel vi Book:44 Chapter:2 verse: 23 pars:

     mem scias, 23 lin, laŭ la difinita intenco kaj antaŭscio de Dio
     transdonitan, vi per la manoj de senleĝuloj krucumis kaj
Book:44 Chapter:2 verse: 24 pars:
     mortigis; 24 lin Dio levis, malliginte la suferojn de morto, ĉar
Book:44 Chapter:2 verse: 25 pars:
     estis neeble, ke li estu tenata de ĝi. 25 Ĉar David diris pri li:
   

Ĉiam mi vidis la Eternulon antaŭ mi,
Ĉar Li estas ĉe mia dekstra mano, por ke mi ne falu;

Book:44 Chapter:2 verse: pars:
     

26 Tial ĝojis mia koro, raviĝis mia lango,
Eĉ mia karno ripozas en espero;

Book:44 Chapter:2 verse: pars:
     

27 Ĉar Vi ne lasos mian animon al Ŝeol,
Vi ne permesos, ke Via sanktulo forputru.

Book:44 Chapter:2 verse: pars:
     

28 Vi konigis al mi la vojojn de la vivo,
Vi plenigos min per ĝojo antaŭ Vi.

Book:44 Chapter:2 verse: pars:
   

29 Fratoj, mi povas libere paroli al vi pri la patriarko David, ke li mortis kaj estis enterigita, kaj lia tombo estas ĉe ni ĝis Book:44 Chapter:2 verse: 30 pars:

     la nuna tago. 30 Estante do profeto, kaj sciante, ke Dio ĵuris al
     li per ĵuro, sidigi sur lia trono iun el la frukto de liaj
Book:44 Chapter:2 verse: 31 pars:
     lumboj, 31 li, antaŭvidante, parolis pri la relevo de la Kristo,
Book:44 Chapter:2 verse: 32 pars:
     ke li ne estos lasita al Ŝeol, kaj lia karno ne forputros. 32 Ĉi
Book:44 Chapter:2 verse: 33 pars:
     tiun Jesuon relevis Dio, pri kio ni ĉiuj estas atestantoj. 33 Levite do ĝis dekstre de Dio, kaj ricevinte de la Patro la
     promeson de la Sankta Spirito, li elverŝis tion, kion vi vidas
Book:44 Chapter:2 verse: 34 pars:
     kaj aŭdas. 34 Ĉar David ne supreniris en la ĉielojn; sed li mem
     diris:
   

La Eternulo diris al mia Sinjoro: Sidu dekstre de Mi,

Book:44 Chapter:2 verse: pars:
     

35 Ĝis Mi faros viajn malamikojn benketo por viaj piedoj.

Book:44 Chapter:2 verse: pars:
   

36 Kun certeco do sciu la tuta domo de Izrael, ke tiun Jesuon, kiun vi krucumis, Dio faris Sinjoro kaj Kristo.

Book:44 Chapter:2 verse: pars:
   

37 Kaj aŭdinte tion, ili estis pikitaj en la koro, kaj diris al Book:44 Chapter:2 verse: 38 pars:

     Petro kaj la aliaj apostoloj: Kion ni faru, fratoj? 38 Kaj Petro
     diris al ili: Ekpentu, kaj baptiĝu ĉiu el vi en la nomo de Jesuo
     Kristo por forigo de pekoj, kaj vi ricevos la donacon de la
Book:44 Chapter:2 verse: 39 pars:
     Sankta Spirito. 39 Ĉar la promeso estas por vi kaj por viaj
     infanoj, kaj por ĉiuj ĝis malproksime, kiujn alvokos la Eternulo,
Book:44 Chapter:2 verse: 40 pars:
     nia Dio. 40 Kaj per multaj aliaj paroloj li atestis kaj alvokis
Book:44 Chapter:2 verse: 41 pars:
     ilin, dirante: Savu vin el ĉi tiu perversa generacio. 41 Tiuj do,
     kiuj akceptis lian parolon, baptiĝis, kaj en tiu tago aldoniĝis
Book:44 Chapter:2 verse: 42 pars:
     ĉirkaŭ tri mil animoj. 42 Kaj ili persistis en la instruo de la
     apostoloj kaj en la kunuleco, en la dispecigo de pano kaj en
     preĝoj.
   

Book:44 Chapter:2 verse: pars:
   

43 Kaj ĉiu animo havis timon, kaj multaj mirakloj kaj signoj Book:44 Chapter:2 verse: 44 pars:

     fariĝis per la apostoloj. 44 Kaj ĉiuj kredantoj estis kune, kaj
Book:44 Chapter:2 verse: 45 pars:
     havis ĉion komuna; 45 kaj ili vendis siajn havojn kaj posedaĵojn,
Book:44 Chapter:2 verse: 46 pars:
     kaj dividis ilin al ĉiuj laŭ ĉies aparta bezono. 46 Kaj ĉiutage,
     vizitadante unuanime la templon, kaj dispecigante panon dome, ili
Book:44 Chapter:2 verse: 47 pars:
     prenis sian nutraĵon kun ĝojo kaj unueco de koro, 47 laŭdante
     Dion kaj havante favoron ĉe la tuta popolo. Kaj la Sinjoro
     aldonis ĉiutage al la eklezio la savatojn.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro