<< Johano | La Nova Testamento | Romanoj >>

1

Book:44 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

La unuan historion mi faris, ho Teofilo, pri ĉio, kion Jesuo Book:44 Chapter:1 verse: 2 pars:

     komencis fari kaj instrui, 2 ĝis la tago, kiam li estis akceptita
     supren, doninte ordonon per la Sankta Spirito al la apostoloj,
Book:44 Chapter:1 verse: 3 pars:
     kiujn li elektis; 3 al kiuj ankaŭ post sia suferado li montris
     sin vivanta per multaj pruvoj, dum kvardek tagoj aperante al ili
Book:44 Chapter:1 verse: 4 pars:
     kaj parolante pri la aferoj de la regno de Dio; 4 kaj kunestante,
     li admonis ilin ne foriri el Jerusalem, sed atendi tiun promeson
Book:44 Chapter:1 verse: 5 pars:
     de la Patro, pri kiu (li diris) vi aŭdis de mi; 5 ĉar kiel Johano
     baptis per akvo, vi baptiĝos per la Sankta Spirito post ne multe
     da tagoj.
   

Book:44 Chapter:1 verse: pars:
   

6 Ili do, kunveninte, demandis lin, dirante: Sinjoro, ĉu en ĉi Book:44 Chapter:1 verse: 7 pars:

     tiu tempo vi restarigas la regadon al Izrael? 7 Kaj li diris al
     ili: Ne apartenas al vi scii tempojn aŭ epokojn, kiujn la Patro
Book:44 Chapter:1 verse: 8 pars:
     rezervis en Sia aŭtoritato. 8 Sed vi ricevos povon, kiam la
     Sankta Spirito venos sur vin; kaj vi estos miaj atestantoj en
     Jerusalem kaj en la tuta Judujo kaj Samario kaj ĝis la plej
Book:44 Chapter:1 verse: 9 pars:
     malproksima parto de la tero. 9 Kaj tion dirinte, li
     suprenleviĝis, ankoraŭ dum ili rigardis, kaj nubo ricevis lin for
Book:44 Chapter:1 verse: 10 pars:
     de iliaj okuloj. 10 Kaj dum ili fikse rigardis al la ĉielo, kiam
Book:44 Chapter:1 verse: 11 pars:
     li foriris, jen staris apud ili du viroj blanke vestitaj; 11 kiuj
     ankaŭ diris: Viroj Galileanoj, kial vi staras rigardantaj al la
     ĉielo? ĉi tiu Jesuo, kiu estas prenita supren for de vi en la
     ĉielon, tiel same revenos, kiel vi vidis lin iranta en la ĉielon.
   

Book:44 Chapter:1 verse: pars:
   

12 Tiam ili iris returne al Jerusalem de la monteto nomata Olivarba, kiu estas proksime de Jerusalem, en la distanco de Book:44 Chapter:1 verse: 13 pars:

     sabata vojaĝo. 13 Kaj kiam ili envenis, ili supreniris en la
     supran ĉambron, kie loĝis Petro kaj Johano kaj Jakobo kaj Andreo,
     Filipo kaj Tomaso, Bartolomeo kaj Mateo, Jakobo, filo de Alfeo,
Book:44 Chapter:1 verse: 14 pars:
     kaj Simon, la Fervorulo, kaj Judas, filo de Jakobo. 14 Ĉiuj ĉi
     tiuj unuanime persistis en preĝado kaj petado, kun la virinoj,
     kaj Maria, la patrino de Jesuo, kaj kun liaj fratoj.
   

Book:44 Chapter:1 verse: pars:
   

15 Kaj en tiuj tagoj Petro, stariĝinte meze de la fratoj, diris Book:44 Chapter:1 verse: 16 pars:

     (kaj multego da personoj estis kune, ĉirkaŭ cent dudek): 16 Fratoj, estis necese, ke plenumiĝu tiu Skribo, kiun la Sankta
     Spirito antaŭparolis per la buŝo de David pri Judas, kiu fariĝis
Book:44 Chapter:1 verse: 17 pars:
     gvidanto al tiuj, kiuj kaptis Jesuon. 17 Ĉar li estis kalkulita
Book:44 Chapter:1 verse: 18 pars:
     inter ni kaj ricevis sian parton en ĉi tiu servado. 18 (Tiu ja
     akiris kampon per la rekompenco de sia maljusteco, kaj falinte
Book:44 Chapter:1 verse: 19 pars:
     kapantaŭe, li diskrevis meze, kaj ĉiuj liaj internaĵoj elŝutiĝis. 19 Kaj tio fariĝis sciata al ĉiuj loĝantoj en Jerusalem, tiel ke
     en ilia dialekto tiu kampo estas nomita Akeldama, tio estas,
Book:44 Chapter:1 verse: 20 pars:
     Kampo de Sango.) 20 Ĉar estas skribite en la Psalmaro:
   

Lia loĝejo dezertiĝu,
Kaj en ĝi ne ekzistu loĝanto;

kaj:

Lian oficon ricevu alia.

Book:44 Chapter:1 verse: pars:
   

21 El tiuj viroj do, kiuj nin akompanis dum la tuta tempo, en kiu Book:44 Chapter:1 verse: 22 pars:

     la Sinjoro Jesuo eniris kaj eliris inter ni, 22 komencante de la
     bapto de Johano ĝis la tago, kiam li estis akceptita supren for
Book:44 Chapter:1 verse: 23 pars:
     de ni, unu devas esti atestanto kun ni pri lia releviĝo. 23 Kaj
     ili starigis du: Jozefon, nomatan Barsabas, kies alnomo estis
Book:44 Chapter:1 verse: 24 pars:
     Justo, kaj Mattiason. 24 Kaj preĝante, ili diris: Vi, ho Sinjoro,
     kiu konas la korojn de ĉiuj, elmontru, kiun el ĉi tiuj du Vi
Book:44 Chapter:1 verse: 25 pars:
     elektis, 25 por ricevi la parton en ĉi tiu servado kaj
Book:44 Chapter:1 verse: 26 pars:
     apostoleco, de kiu Judas forfalis, por iri al sia propra loko. 26 Kaj ili lotis pri tio, kaj la loto falis por Mattias; kaj li
     estis alkalkulita al la dek unu apostoloj.
   

Sekva Ĉapitro