<< Luko | La Nova Testamento | Agoj >>

1

Book:43 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

En la komenco estis la Vorto, kaj la Vorto estis kun Dio, kaj Book:43 Chapter:1 verse: 2 pars:

     la Vorto estis Dio. 2 Tiu estis en la komenco kun Dio. 3 Ĉio
Book:43 Chapter:1 verse: 4 pars:
     estiĝis per li; kaj aparte de li estiĝis nenio, kio estiĝis. 4 En
Book:43 Chapter:1 verse: 5 pars:
     li estis la vivo, kaj la vivo estis la lumo de la homoj. 5 Kaj la
Book:43 Chapter:1 verse: 6 pars:
     lumo brilas en la mallumo, kaj la mallumo ĝin ne venkis. 6 De Dio
Book:43 Chapter:1 verse: 7 pars:
     estis sendita viro, kies nomo estis Johano. 7 Tiu venis kiel
Book:43 Chapter:1 verse: 8 pars:
     atestanto, por atesti pri la lumo, por ke ĉiuj per li kredu. 8 Li
Book:43 Chapter:1 verse: 9 pars:
     ne estis la lumo, sed li venis, por atesti pri la lumo. 9 Tio
Book:43 Chapter:1 verse: 10 pars:
     estis la vera lumo, kiu lumas al ĉiu homo, venanta en la mondon. 10 Tiu estis en la mondo, kaj la mondo per li estiĝis, kaj la
Book:43 Chapter:1 verse: 11 pars:
     mondo lin ne konis. 11 Li venis al siaj propraĵoj, kaj liaj
Book:43 Chapter:1 verse: 12 pars:
     propruloj lin ne akceptis. 12 Sed al ĉiuj, kiuj lin akceptis, li
Book:43 Chapter:1 verse: 13 pars:
     donis la rajton fariĝi filoj de Dio, al la kredantoj al lia nomo, 13 kiuj naskiĝis nek el sango, nek el volo de karno, nek el volo
Book:43 Chapter:1 verse: 14 pars:
     de homo, sed el Dio. 14 Kaj la Vorto fariĝis karno kaj loĝis
     inter ni, kaj ni vidis lian gloron, gloron kvazaŭ de la
Book:43 Chapter:1 verse: 15 pars:
     solenaskita de la Patro, plena de graco kaj vero. 15 Johano
     atestis pri li, kaj kriis, dirante: Ĉi tiu estas li, pri kiu mi
     diris: Kiu venas post mi, tiu estas metita super mi, ĉar li
Book:43 Chapter:1 verse: 16 pars:
     ekzistis pli frue ol mi. 16 Ĉar el lia pleneco ni ĉiuj ricevis,
Book:43 Chapter:1 verse: 17 pars:
     kaj gracon post graco. 17 Ĉar la leĝo estis donita per Moseo; la
Book:43 Chapter:1 verse: 18 pars:
     graco kaj la vero estiĝis per Jesuo Kristo. 18 Neniu iam vidis
     Dion; la solenaskita Filo, kiu estas en la sino de la Patro, Lin
     deklaris.
   

Book:43 Chapter:1 verse: pars:
   

19 Kaj jen estas la atesto de Johano, kiam la Judoj sendis al li pastrojn kaj Levidojn el Jerusalem, por demandi lin: Kiu vi Book:43 Chapter:1 verse: 20 pars:

     estas? 20 Kaj li konfesis kaj ne kaŝis; kaj li konfesis: Mi ne
Book:43 Chapter:1 verse: 21 pars:
     estas la Kristo. 21 Kaj ili demandis lin: Kio do? Ĉu vi estas
     Elija? Kaj li diris: Mi ne estas. Ĉu vi estas la profeto? Kaj li
Book:43 Chapter:1 verse: 22 pars:
     respondis: Ne. 22 Ili do diris al li: Kiu vi estas? por ke ni
Book:43 Chapter:1 verse: 23 pars:
     donu respondon al niaj sendintoj. Kion vi diras pri vi mem? 23 Li
     diris: Mi estas voĉo de krianto en la dezerto: Rektigu la vojon
Book:43 Chapter:1 verse: 24 pars:
     de la Eternulo, kiel diris la profeto Jesaja. 24 Kaj tiuj estis
Book:43 Chapter:1 verse: 25 pars:
     senditaj de la Fariseoj. 25 Kaj ili demandis lin, kaj diris al
     li: Kial do vi baptas, se vi ne estas la Kristo, nek Elija, nek
Book:43 Chapter:1 verse: 26 pars:
     la profeto? 26 Johano respondis al ili, dirante: Mi baptas per
Book:43 Chapter:1 verse: 27 pars:
     akvo; meze de vi staras tiu, kiun vi ne konas, 27 kiu venas post
Book:43 Chapter:1 verse: 28 pars:
     mi; la rimenon de lia ŝuo mi ne estas inda malligi. 28 Tio okazis
     en Betania transe de Jordan, kie Johano baptadis.
   

Book:43 Chapter:1 verse: pars:
   

29 La sekvantan tagon li vidis Jesuon venanta al li, kaj diris: Book:43 Chapter:1 verse: 30 pars:

     Jen la Ŝafido de Dio, kiu forportas la pekon de la mondo! 30 Li
     estas tiu, pri kiu mi diris: Post mi venas viro, kiu estas metita
Book:43 Chapter:1 verse: 31 pars:
     super mi, ĉar li ekzistis pli frue ol mi. 31 Kaj mi lin ne konis;
     sed por ke li estu montrita al Izrael, tial mi venis, baptante
Book:43 Chapter:1 verse: 32 pars:
     per akvo. 32 Kaj Johano atestis, dirante: Mi vidis la Spiriton
Book:43 Chapter:1 verse: 33 pars:
     malsupreniranta de la ĉielo kiel kolombo, kaj ĝi restis sur li. 33 Kaj mi lin ne konis; sed kiu sendis min por bapti per akvo,
     Tiu diris al mi: Sur kiun vi vidos la Spiriton malsupreniranta
Book:43 Chapter:1 verse: 34 pars:
     kaj restanta sur li, tiu estas la baptanto per la Sankta Spirito. 34 Kaj mi vidis, kaj atestis, ke ĉi tiu estas la Filo de Dio.
   

Book:43 Chapter:1 verse: pars:
   

35 Denove la sekvantan tagon staris Johano, kaj du el liaj Book:43 Chapter:1 verse: 36 pars:

     disĉiploj; 36 kaj rigardante Jesuon promenantan, li diris: Jen la
Book:43 Chapter:1 verse: 37 pars:
     Ŝafido de Dio! 37 Kaj la du disĉiploj aŭdis lin paroli, kaj
Book:43 Chapter:1 verse: 38 pars:
     sekvis Jesuon. 38 Kaj Jesuo sin turnis, kaj vidis ilin
     sekvantajn, kaj diris al ili: Kion vi serĉas? Kaj ili diris al
Book:43 Chapter:1 verse: 39 pars:
     li: Rabeno (tio estas, Majstro), kie vi loĝas? 39 Li diris al
     ili: Venu, kaj vi vidos. Ili do venis, kaj vidis, kie li loĝas,
Book:43 Chapter:1 verse: 40 pars:
     kaj ili restis ĉe li tiun tagon; estis ĉirkaŭ la deka horo. 40 Unu el la du, kiuj aŭdis Johanon kaj lin sekvis, estis Andreo, la
Book:43 Chapter:1 verse: 41 pars:
     frato de Simon Petro. 41 Tiu unue trovis sian propran fraton
Book:43 Chapter:1 verse: 42 pars:
     Simon, kaj diris al li: Ni trovis la Mesion (tio estas, Kriston). 42 Li kondukis lin al Jesuo. Jesuo lin rigardis, kaj diris: Vi
     estas Simon, filo de Jona; vi estos nomata Kefas (tio estas,
     Petro).
   

Book:43 Chapter:1 verse: pars:
   

43 La sekvantan tagon li volis foriri en Galileon, kaj trovis Book:43 Chapter:1 verse: 44 pars:

     Filipon; kaj Jesuo diris al li: Sekvu min. 44 Filipo estis el
Book:43 Chapter:1 verse: 45 pars:
     Betsaida, la urbo de Andreo kaj Petro. 45 Filipo trovis
     Natanaelon, kaj diris al li: Ni trovis tiun, pri kiu skribis
     Moseo en la leĝo, kaj la profetoj, Jesuon el Nazaret, filon de
Book:43 Chapter:1 verse: 46 pars:
     Jozef. 46 Kaj Natanael diris al li: Ĉu io bona povas esti el
Book:43 Chapter:1 verse: 47 pars:
     Nazaret? Filipo diris al li: Venu kaj vidu. 47 Jesuo vidis
     Natanaelon venanta al li, kaj diris pri li: Jen vera Izraelido,
Book:43 Chapter:1 verse: 48 pars:
     en kiu ne estas ruzeco! 48 Natanael diris al li: Per kio vi min
     konas? Jesuo respondis kaj diris al li: Antaŭ ol Filipo vin
Book:43 Chapter:1 verse: 49 pars:
     vokis, kiam vi estis sub la figarbo, mi vin vidis. 49 Natanael
     respondis kaj diris al li: Rabeno, vi estas la Filo de Dio; vi
Book:43 Chapter:1 verse: 50 pars:
     estas Reĝo de Izrael! 50 Jesuo respondis kaj diris al li: Ĉu vi
     kredas pro tio, ke mi diris al vi: Mi vin vidis sub la figarbo?
Book:43 Chapter:1 verse: 51 pars:
     vi vidos pli grandajn aferojn ol ĉi tio. 51 Kaj li diris al li:
     Vere, vere, mi diras al vi, vi vidos la ĉielon malfermita kaj la
     anĝelojn de Dio suprenirantaj kaj malsuprenirantaj sur la Filon
     de homo.
   

Sekva Ĉapitro