<< Marko | La Nova Testamento | Johano >>

2

Book:42 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Kaj en tiuj tagoj eliris dekreto de Cezaro Aŭgusto, ke la tuta Book:42 Chapter:2 verse: 2 pars:

     mondo estu registrita. 2 Ĉi tiu estis la unua registrado, farita,
Book:42 Chapter:2 verse: 3 pars:
     kiam Kirenio estis reganto de Sirio. 3 Kaj ĉiuj iris, por esti
Book:42 Chapter:2 verse: 4 pars:
     registritaj, ĉiu al sia urbo. 4 Kaj Jozef ankaŭ supreniris el
     Galileo, el la urbo Nazaret, en Judujon, al la urbo de David, kiu
     estas nomata Bet-Leĥem, ĉar li estis el la domo kaj familio de
Book:42 Chapter:2 verse: 5 pars:
     David, 5 por esti registrita kun sia fianĉino Maria, kiu estis
Book:42 Chapter:2 verse: 6 pars:
     graveda. 6 Kaj dum ili estis tie, venis la tagoj por ŝia akuŝo. 7 Kaj ŝi naskis sian unuan filon, kaj ŝi ĉirkaŭvindis lin kaj
     kuŝigis lin en staltrogon, ĉar ne estis loko por ili en la
     gastejo.
   

Book:42 Chapter:2 verse: pars:
   

8 Kaj en tiu sama regiono estis paŝtistoj, kiuj kamploĝis kaj Book:42 Chapter:2 verse: 9 pars:

     nokte gardis sian gregon. 9 Kaj anĝelo de la Eternulo alstaris
     apud ili, kaj la gloro de la Eternulo brilis ĉirkaŭ ili, kaj ili
Book:42 Chapter:2 verse: 10 pars:
     timis per granda timo. 10 Kaj la anĝelo diris al ili: Ne timu;
     ĉar jen mi venigas al vi bonan sciigon de granda ĝojo, kiu estos
Book:42 Chapter:2 verse: 11 pars:
     al la tuta popolo; 11 ĉar hodiaŭ estas naskita por vi, en la urbo
Book:42 Chapter:2 verse: 12 pars:
     de David, Savanto, kiu estas Kristo, la Sinjoro. 12 Kaj jen la
     signo por vi: vi trovos infaneton, ĉirkaŭvinditan kaj kuŝantan en
Book:42 Chapter:2 verse: 13 pars:
     staltrogo. 13 Kaj subite estis kun la anĝelo amaso de la ĉiela
     armeo, laŭdante Dion, kaj dirante:
   

Book:42 Chapter:2 verse: pars:

     

14 Gloro al Dio en la supera alto,
Kaj sur la tero paco, inter homoj Difavoro.

Book:42 Chapter:2 verse: pars:
   

15 Kaj kiam la anĝeloj foriris de ili en la ĉielon, la paŝtistoj diris unu al alia: Ni jam iru ĝis Bet-Leĥem, kaj vidu ĉi tiun Book:42 Chapter:2 verse: 16 pars:

     okazintaĵon, kiun la Eternulo sciigis al ni. 16 Kaj rapidante,
     ili iris, kaj trovis Marian kaj Jozefon, kaj la infaneton
Book:42 Chapter:2 verse: 17 pars:
     kuŝantan en la staltrogo. 17 Kaj tion vidinte, ili sciigis pri la
Book:42 Chapter:2 verse: 18 pars:
     diro, kiu estis parolita al ili pri ĉi tiu infano. 18 Kaj ĉiuj
Book:42 Chapter:2 verse: 19 pars:
     aŭdintoj miris pri tio, kion rakontis al ili la paŝtistoj. 19 Sed
     Maria konservis ĉiujn tiujn dirojn kaj pripensis ilin en sia
Book:42 Chapter:2 verse: 20 pars:
     koro. 20 Kaj la paŝtistoj revenis, glorante kaj laŭdante Dion pri
     ĉio, kion ili aŭdis kaj vidis, kiel estis parolite al ili.
   

Book:42 Chapter:2 verse: pars:
   

21 Kaj kiam jam pasis ok tagoj por cirkumcidi lin, oni donis al li la nomon JESUO, kiel li estis nomita de la anĝelo, antaŭ ol li Book:42 Chapter:2 verse: 22 pars:

     estis en la ventro. 22 Kaj kiam finiĝis la tagoj de ilia purigado
     laŭ la leĝo de Moseo, ili alportis lin al Jerusalem, por prezenti
Book:42 Chapter:2 verse: 23 pars:
     lin al la Eternulo, 23 kiel estas skribite en la leĝo de la
     Eternulo: Ĉiu virseksulo, kiu malfermas la uteron, estu dediĉita
Book:42 Chapter:2 verse: 24 pars:
     al la Eternulo; 24 kaj por alporti oferon laŭ tio, kio estas
     dirita en la leĝo de la Eternulo: Paron da turtoj, aŭ du
Book:42 Chapter:2 verse: 25 pars:
     kolombidojn. 25 Kaj jen en Jerusalem estis viro, kies nomo estis
     Simeon, kaj ĉi tiu estis justa kaj pia, atendanta la konsoladon
Book:42 Chapter:2 verse: 26 pars:
     de Izrael; kaj la Sankta Spirito estis kun li. 26 Kaj estis
     montrite al li de la Sankta Spirito, ke li ne mortos, ĝis li
Book:42 Chapter:2 verse: 27 pars:
     vidos la Kriston de la Eternulo. 27 Kaj li venis per la Spirito
     en la templon; kaj kiam la gepatroj enportis la infanon Jesuo,
Book:42 Chapter:2 verse: 28 pars:
     por fari pri li laŭ la kutimo de la leĝo, 28 tiam li ricevis lin
     en siajn brakojn, kaj benis Dion, dirante:
   

Book:42 Chapter:2 verse: pars:

     

29 Nun, ho Eternulo, Vi ellasas Vian servanton,
Laŭ Via vorto, en paco,

Book:42 Chapter:2 verse: pars:
     

30 Ĉar miaj okuloj vidis Vian savon,

Book:42 Chapter:2 verse: pars:
     

31 Kiun Vi preparis antaŭ la vizaĝo de ĉiuj popoloj,

Book:42 Chapter:2 verse: pars:
     

32 Lumon por malkaŝo al la gentoj,
Kaj gloron de Via popolo Izrael.

Book:42 Chapter:2 verse: pars:
   

33 Kaj lia patro kaj lia patrino miris pri tio, kio estis Book:42 Chapter:2 verse: 34 pars:

     parolita pri li; 34 kaj Simeon ilin benis, kaj diris al Maria,
     lia patrino: Jen ĉi tiu estas metita por la falo kaj leviĝo de
Book:42 Chapter:2 verse: 35 pars:
     multaj en Izrael, kaj por signo kontraŭparolata; 35 kaj ankaŭ
     vian animon glavo trapasos; por ke la pensoj de multaj koroj
Book:42 Chapter:2 verse: 36 pars:
     malkaŝiĝu. 36 Kaj estis unu profetino, Anna, filino de Fanuel, el
     la tribo de Aŝer (ŝi estis grandaĝa, loĝinte sep jarojn kun sia
Book:42 Chapter:2 verse: 37 pars:
     edzo de post sia virgeco, 37 kaj estinte vidvino okdek kvar
     jarojn), kiu neniam foriris el la templo, adorante per fastoj kaj
Book:42 Chapter:2 verse: 38 pars:
     preĝoj nokte kaj tage. 38 Kaj alveninte ĝuste en tiu horo, ŝi
     dankis Dion, kaj parolis pri li al ĉiuj, kiuj atendadis la
Book:42 Chapter:2 verse: 39 pars:
     elaĉeton de Jerusalem. 39 Kaj kiam ili jam faris ĉion, konforme
     al la leĝo de la Eternulo, ili revenis en Galileon, al sia urbo
     Nazaret.
   

Book:42 Chapter:2 verse: pars:
   

40 Kaj la infano kreskadis kaj fortiĝis, pleniĝante de saĝeco; kaj la graco de Dio estis sur li.

Book:42 Chapter:2 verse: pars:
   

41 Kaj liaj gepatroj iris ĉiujare al Jerusalem ĉe la Paska festo. 42 Kaj kiam li estis dekdujara, ili supreniris laŭ la kutimo de Book:42 Chapter:2 verse: 43 pars:

     la festo; 43 kaj kiam ili jam pasigis la tagojn, ĉe ilia
     returniĝo la knabo Jesuo restis en Jerusalem, kaj liaj gepatroj
Book:42 Chapter:2 verse: 44 pars:
     tion ne sciis; 44 sed supozante, ke li estas en la karavano, ili
     iris tagan vojaĝon, kaj serĉis lin inter siaj parencoj kaj
Book:42 Chapter:2 verse: 45 pars:
     konatoj; 45 kaj ne trovinte lin, ili reiris al Jerusalem,
Book:42 Chapter:2 verse: 46 pars:
     serĉante lin. 46 Kaj post tri tagoj ili trovis lin en la templo,
     kie li sidis meze de la instruistoj, aŭskultante ilin kaj metante
Book:42 Chapter:2 verse: 47 pars:
     al ili demandojn; 47 kaj ĉiuj, kiuj aŭdis lin, miregis pro lia
Book:42 Chapter:2 verse: 48 pars:
     kompreno kaj liaj respondoj. 48 Kaj ili miris, vidante lin, kaj
     lia patrino diris al li: Filo, kial vi tiel agis kontraŭ ni? jen
Book:42 Chapter:2 verse: 49 pars:
     via patro kaj mi serĉis vin kun malĝojo. 49 Kaj li diris al ili:
     Kial vi serĉis min? ĉu vi ne sciis, ke mi devas esti en la domo
Book:42 Chapter:2 verse: 50 pars:
     de mia Patro? 50 Kaj ili ne komprenis la diron, kiun li parolis
Book:42 Chapter:2 verse: 51 pars:
     al ili. 51 Kaj li malsupreniris kun ili, kaj venis en Nazareton,
     kaj li estis obeema al ili; kaj lia patrino konservis ĉiujn tiujn
     dirojn en sia koro.
   

Book:42 Chapter:2 verse: pars:
   

52 Kaj Jesuo progresis en saĝeco kaj staturo, kaj en graco ĉe Dio kaj homoj.

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro