<< Mateo | La Nova Testamento | Luko >>

2

Book:41 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Kaj kiam li revenis en Kapernaumon post kelke da tagoj, oni Book:41 Chapter:2 verse: 2 pars:

     sciiĝis, ke li estas en domo. 2 Kaj multaj kunvenis, tiel ke jam
Book:41 Chapter:2 verse: 3 pars:
     ne estis loko eĉ apud la pordo; kaj li parolis al ili la vorton. 3 Kaj oni venis, alportante al li paralizulon, portatan de kvar
Book:41 Chapter:2 verse: 4 pars:
     homoj. 4 Kaj ne povante alproksimiĝi al li pro la homamaso, ili
     malkovris la tegmenton, kie li estis; kaj trafosinte ĝin, ili
Book:41 Chapter:2 verse: 5 pars:
     mallevis la liton, sur kiu kuŝis la paralizulo. 5 Kaj Jesuo,
     vidante ilian fidon, diris al la paralizulo: Filo, viaj pekoj
Book:41 Chapter:2 verse: 6 pars:
     estas pardonitaj. 6 Sed estis iuj el la skribistoj tie, sidantaj
Book:41 Chapter:2 verse: 7 pars:
     kaj diskutantaj en siaj koroj: 7 Kial tiu tiel parolas? li
Book:41 Chapter:2 verse: 8 pars:
     blasfemas: kiu povas pardoni pekojn, krom Dio sola? 8 Kaj Jesuo,
     tuj eksciante en sia spirito, ke tiel ili diskutas en si, diris
Book:41 Chapter:2 verse: 9 pars:
     al ili: Kial vi tion diskutas en viaj koroj? 9 Kio estas pli
     facila: diri al la paralizulo: Viaj pekoj estas pardonitaj; aŭ
Book:41 Chapter:2 verse: 10 pars:
     diri: Leviĝu, prenu vian liton, kaj piediru? 10 Sed por ke vi
     sciu, ke la Filo de homo havas aŭtoritaton sur la tero pardoni
Book:41 Chapter:2 verse: 11 pars:
     pekojn ― li diris al la paralizulo: 11 Mi diras al vi: Leviĝu,
Book:41 Chapter:2 verse: 12 pars:
     prenu vian liton, kaj iru al via domo. 12 Kaj li leviĝis, kaj tuj
     prenis la liton, kaj eliris antaŭ ĉiuj, tiel ke ĉiuj miregis, kaj
     gloris Dion, dirante: Neniam ni vidis ion tian.
   

Book:41 Chapter:2 verse: pars:
   

13 Kaj denove li eliris al la marbordo, kaj la tuta homamaso Book:41 Chapter:2 verse: 14 pars:

     venis al li, kaj li instruis ilin. 14 Kaj preterpasante, li vidis
     Levin, filon de Alfeo, sidantan ĉe la impostejo, kaj li diris al
Book:41 Chapter:2 verse: 15 pars:
     li: Sekvu min. Kaj li stariĝis, kaj sekvis lin. 15 Kaj li sidis
     ĉe manĝo en lia domo, kaj multaj impostistoj kaj pekuloj kunsidis
     kun Jesuo kaj liaj disĉiploj; ĉar ili estis multaj, kaj ili
Book:41 Chapter:2 verse: 16 pars:
     sekvis lin. 16 Kaj la skribistoj kaj la Fariseoj, vidante, ke li
     manĝas kun la pekuloj kaj la impostistoj, diris al liaj
Book:41 Chapter:2 verse: 17 pars:
     disĉiploj: Li manĝas kaj trinkas kun impostistoj kaj pekuloj. 17 Kaj aŭdinte tion, Jesuo diris al ili: Ne la sanuloj bezonas
     kuraciston, sed la malsanuloj: mi venis, por alvoki ne justulojn,
     sed pekulojn.
   

Book:41 Chapter:2 verse: pars:
   

18 Kaj la disĉiploj de Johano kaj la Fariseoj estis fastantaj, kaj oni venis, kaj diris al li: Kial fastas la disĉiploj de Book:41 Chapter:2 verse: 19 pars:

     Johano kaj de la Fariseoj, sed viaj ne fastas? 19 Kaj Jesuo diris
     al ili: Ĉu la filoj de la edziĝejo povas fasti, dum la fianĉo
     estas kun ili? Tiel longe, kiel ili havas kun si la fianĉon, ili
Book:41 Chapter:2 verse: 20 pars:
     ne povas fasti. 20 Sed venos tagoj, kiam la fianĉo estos prenita
Book:41 Chapter:2 verse: 21 pars:
     for de ili, kaj tiam ili fastos en tiuj tagoj. 21 Neniu alkudras
     flikaĵon el nefulita drapo sur malnovan veston; alie la nova
     plenigaĵo ion forprenas de la malnova ŝtofo, kaj pli malbona
Book:41 Chapter:2 verse: 22 pars:
     ŝiraĵo fariĝas. 22 Kaj neniu enverŝas novan vinon en malnovajn
     felsakojn; alie la vino krevigos la felsakojn, kaj la vino
     elfluos kaj la felsakoj detruiĝos; sed oni enverŝas novan vinon
     en novajn felsakojn.
   

Book:41 Chapter:2 verse: pars:
   

23 Kaj en sabato li iris tra la grenkampoj, kaj liaj disĉiploj Book:41 Chapter:2 verse: 24 pars:

     komencis dum la vojiro deŝiri la spikojn. 24 Kaj la Fariseoj
     diris al li: Jen kial ili en la sabato faras tion, kio ne estas
Book:41 Chapter:2 verse: 25 pars:
     permesata? 25 Kaj li diris al ili: Ĉu vi neniam legis, kion faris
Book:41 Chapter:2 verse: 26 pars:
     David, kiam li havis bezonon kaj malsatis, li kaj liaj kunuloj? 26 Ke li eniris en la domon de Dio, kiam Ebjatar estis ĉefpastro,
     kaj manĝis la panojn de propono, kiujn manĝi ne estas permesate
Book:41 Chapter:2 verse: 27 pars:
     krom al la pastroj, kaj donis ankaŭ al siaj kunuloj? 27 Kaj li
     diris al ili: La sabato estiĝis por la homo, kaj ne la homo por
Book:41 Chapter:2 verse: 28 pars:
     la sabato; 28 tial la Filo de homo estas sinjoro eĉ de la sabato.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro