<< Mateo | La Nova Testamento | Luko >>

1

Book:41 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

La komenco de la evangelio de Jesuo Kristo, Filo de Dio.

Book:41 Chapter:1 verse: pars:
   

2 Kiel estas skribite en la profeto Jesaja:

Jen Mi sendas Mian anĝelon antaŭ via vizaĝo,
Kaj li preparos vian vojon;

Book:41 Chapter:1 verse: pars:
     

3 Voĉo de krianto en la dezerto:
Pretigu la vojon de la Eternulo,
Rektigu Liajn irejojn;

Book:41 Chapter:1 verse: pars:
   

4 venis Johano, kiu baptis en la dezerto kaj predikis la bapton Book:41 Chapter:1 verse: 5 pars:

     de pento por la pardonado de pekoj. 5 Kaj eliris al li la tuta
     Juduja distrikto, kaj ĉiuj Jerusalemanoj; kaj ili estis baptitaj
Book:41 Chapter:1 verse: 6 pars:
     de li en la rivero Jordan, konfesante siajn pekojn. 6 Kaj Johano
     estis vestita per kamelharaĵo kaj leda zono ĉirkaŭ siaj lumboj,
Book:41 Chapter:1 verse: 7 pars:
     kaj li manĝadis akridojn kaj sovaĝan mielon. 7 Kaj li predikis,
     dirante: Venas post mi tiu, kiu estas pli potenca ol mi; la
Book:41 Chapter:1 verse: 8 pars:
     rimenon de liaj ŝuoj mi ne estas inda, kliniĝinte, malligi. 8 Mi
     vin baptis per akvo; sed li vin baptos per la Sankta Spirito.
   

Book:41 Chapter:1 verse: pars:
   

9 Kaj en tiuj tagoj Jesuo venis el Nazaret de Galileo, kaj estis Book:41 Chapter:1 verse: 10 pars:

     baptita de Johano en Jordan. 10 Kaj tuj kiam li eliris el la
     akvo, li vidis la ĉielon fenditan, kaj la Spiriton kiel kolombo
Book:41 Chapter:1 verse: 11 pars:
     malsuprenirantan sur lin; 11 kaj venis voĉo el la ĉielo: Vi estas
     Mia Filo, la amata, en kiu Mi havas plezuron.
   

Book:41 Chapter:1 verse: pars:
   

12 Kaj tuj la Spirito pelis lin for en la dezerton. 13 Kaj li estis en la dezerto kvardek tagojn, tentata de Satano; kaj li estis kun la sovaĝaj bestoj, kaj la anĝeloj servadis al li.

Book:41 Chapter:1 verse: pars:
   

14 Kaj post kiam Johano estis arestita, Jesuo iris en Galileon, Book:41 Chapter:1 verse: 15 pars:

     predikante la evangelion de Dio, 15 kaj dirante: La tempo jam
     plenumiĝis, kaj la regno de Dio alproksimiĝis; pentu, kaj kredu
     al la evangelio.
   

Book:41 Chapter:1 verse: pars:
   

16 Kaj irante apud la Galilea Maro, li vidis Simonon, kaj Andreon, fraton de Simon, ĵetantajn reton en la maron; ĉar ili Book:41 Chapter:1 verse: 17 pars:

     estis fiŝkaptistoj. 17 Kaj Jesuo diris al ili: Venu post mi, kaj
Book:41 Chapter:1 verse: 18 pars:
     mi igos vin fariĝi kaptistoj de homoj. 18 Kaj ili tuj forlasis la
Book:41 Chapter:1 verse: 19 pars:
     retojn, kaj sekvis lin. 19 Kaj irinte iom antaŭen, li vidis
     Jakobon, filon de Zebedeo, kaj Johanon, lian fraton, kiuj ankaŭ
Book:41 Chapter:1 verse: 20 pars:
     estis en la ŝipeto, riparante la retojn. 20 Kaj tuj li alvokis
     ilin; kaj ili lasis sian patron Zebedeo en la ŝipeto kun la
     dungitoj, kaj foriris post li.
   

Book:41 Chapter:1 verse: pars:
   

21 Kaj ili iris en Kapernaumon, kaj tuj en la sabato li eniris en Book:41 Chapter:1 verse: 22 pars:

     la sinagogon kaj instruis. 22 Kaj oni miris pro lia instruado;
     ĉar li instruis kiel havanta aŭtoritaton, kaj ne kiel la
Book:41 Chapter:1 verse: 23 pars:
     skribistoj. 23 Kaj en ilia sinagogo estis viro kun malpura
Book:41 Chapter:1 verse: 24 pars:
     spirito; kaj li ekkriis, 24 dirante: Kio estas inter ni kaj vi,
     Jesuo Nazaretano? ĉu vi venis, por pereigi nin? mi scias, kiu vi
Book:41 Chapter:1 verse: 25 pars:
     estas: la Sanktulo de Dio. 25 Kaj Jesuo severe admonis lin,
Book:41 Chapter:1 verse: 26 pars:
     dirante: Silentu, kaj eliru el li. 26 Kaj la malpura spirito
Book:41 Chapter:1 verse: 27 pars:
     konvulsiigis lin, kaj, laŭte kriinte, eliris el li. 27 Kaj ĉiuj
     miregis tiom, ke ili diskutis inter si, dirante: Kio estas ĉi
     tio? jen nova instruado! kun aŭtoritato li ordonas eĉ al la
Book:41 Chapter:1 verse: 28 pars:
     malpuraj spiritoj, kaj ili obeas lin. 28 Kaj tuj la famo pri li
     disvastiĝis ĉie en la tutan ĉirkaŭaĵon de Galileo.
   

Book:41 Chapter:1 verse: pars:
   

29 Kaj tuj, elirinte el la sinagogo, ili eniris en la domon de Book:41 Chapter:1 verse: 30 pars:

     Simon kaj Andreo, kun Jakobo kaj Johano. 30 Sed la bopatrino de
Book:41 Chapter:1 verse: 31 pars:
     Simon kuŝis malsana de febro; kaj tuj oni sciigis al li pri ŝi; 31 kaj veninte, li prenis ŝian manon kaj levis ŝin; kaj la febro
     forlasis ŝin, kaj ŝi servis al ili.
   

Book:41 Chapter:1 verse: pars:
   

32 Kaj vespere, kiam la suno subiris, oni venigis al li ĉiujn, Book:41 Chapter:1 verse: 33 pars:

     kiuj estis malsanaj kaj demonhavantaj. 33 Kaj la tuta urbo
Book:41 Chapter:1 verse: 34 pars:
     kolektiĝis ĉe la pordo. 34 Kaj li sanigis multajn, kiuj malsanis
     de diversaj malsanoj, kaj elpelis multajn demonojn; kaj li ne
     permesis al la demonoj paroli, ĉar ili konis lin.
   

Book:41 Chapter:1 verse: pars:
   

35 Kaj matene, antaŭ ol la nokto pasis, li leviĝis, kaj foriris Book:41 Chapter:1 verse: 36 pars:

     en dezertan lokon, kaj tie preĝadis. 36 Kaj Simon kaj liaj
Book:41 Chapter:1 verse: 37 pars:
     kunuloj elserĉis lin; 37 kaj ili trovis lin, kaj diris al li:
Book:41 Chapter:1 verse: 38 pars:
     Ĉiuj vin serĉas. 38 Kaj li diris al ili: Ni iru aliloken en la
     proksimajn urbetojn, por ke mi tie ankaŭ prediku; ĉar por tio mi
Book:41 Chapter:1 verse: 39 pars:
     venis. 39 Kaj li iris, predikante en iliaj sinagogoj tra la tuta
     Galileo, kaj elpelante la demonojn.
   

Book:41 Chapter:1 verse: pars:
   

40 Kaj venis al li leprulo, alvokante lin, kaj genuinte, li diris Book:41 Chapter:1 verse: 41 pars:

     al li: Se vi nur volas, vi povas min purigi. 41 Kaj kortuŝite, li
     etendis la manon kaj tuŝis lin, kaj diris al li: Mi volas; estu
Book:41 Chapter:1 verse: 42 pars:
     purigita. 42 Kaj tuj la lepro foriris de li, kaj li fariĝis pura. 43 Kaj severe avertinte lin, li tuj forsendis lin, 44 kaj diris
     al li: Zorgu, ke vi diru nenion al iu; sed iru, montru vin al la
     pastro, kaj oferu pro via purigado tion, kion Moseo ordonis, por
Book:41 Chapter:1 verse: 45 pars:
     atesto al ili. 45 Sed li eliris, kaj komencis diligente rakonti
     kaj disfamigi la aferon, tiel ke Jesuo jam ne povis malkaŝe eniri
     en urbon, sed restis ekstere en dezertaj lokoj; kaj oni venis al
     li el ĉie.
   

Sekva Ĉapitro