<< Levidoj | La Malnova Testamento | Readmono >>

2

Book:4 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1
Book:4 Chapter:2 verse:Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo kaj al Aaron, dirante: pars:
   

Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo kaj al Aaron, dirante: 2 La Izraelidoj starigu siajn tendojn ĉiu apud sia standardo, apud la signoj de sia patrodomo; iom malproksime ĉirkaŭ la tabernaklo de Book:4 Chapter:2 verse: 3 pars:

     kunveno ili starigu siajn tendojn. 3 En la antaŭa parto, oriente,
     staros tendare la standardo de la tendaro de Jehuda, laŭ iliaj
     taĉmentoj; kaj la princo de la Jehudaidoj estas Naĥŝon, filo de
Book:4 Chapter:2 verse: 4 pars:
     Aminadab; 4 kaj lia taĉmento kaj ĝiaj kalkulitoj estas sepdek
Book:4 Chapter:2 verse: 5 pars:
     kvar mil sescent. 5 Apude staru la tribo de Isaĥar; kaj la princo
Book:4 Chapter:2 verse: 6 pars:
     de la Isaĥaridoj estas Netanel, filo de Cuar; 6 kaj lia taĉmento
Book:4 Chapter:2 verse: 7 pars:
     kaj ĝiaj kalkulitoj estas kvindek kvar mil kvarcent. 7 Poste la
     tribo de Zebulun; kaj la princo de la Zebulunidoj estas Eliab,
Book:4 Chapter:2 verse: 8 pars:
     filo de Ĥelon; 8 kaj lia taĉmento kaj ĝiaj kalkulitoj estas
Book:4 Chapter:2 verse: 9 pars:
     kvindek sep mil kvarcent. 9 Ĉiuj kalkulitoj de la tendaro de
     Jehuda estas cent okdek ses mil kvarcent laŭ iliaj taĉmentoj; ili
     elmoviĝu la unuaj.
   

Book:4 Chapter:2 verse: pars:
   

10 La standardo de la tendaro de Ruben estu sude, laŭ iliaj taĉmentoj; kaj la princo de la Rubenidoj estas Elicur, filo de Book:4 Chapter:2 verse: 11 pars:

     Ŝedeur; 11 kaj lia taĉmento kaj ĝiaj kalkulitoj estas kvardek ses
Book:4 Chapter:2 verse: 12 pars:
     mil kvincent. 12 Apude staru la tribo de Simeon; kaj la princo de
Book:4 Chapter:2 verse: 13 pars:
     la Simeonidoj estas Ŝelumiel, filo de Curiŝadaj; 13 kaj lia
Book:4 Chapter:2 verse: 14 pars:
     taĉmento kaj ĝiaj kalkulitoj estas kvindek naŭ mil tricent. 14 Poste la tribo de Gad; kaj la princo de la Gadidoj estas Eljasaf,
Book:4 Chapter:2 verse: 15 pars:
     filo de Deuel; 15 kaj lia taĉmento kaj ĝiaj kalkulitoj estas
Book:4 Chapter:2 verse: 16 pars:
     kvardek kvin mil sescent kvindek. 16 Ĉiuj kalkulitoj de la
     tendaro de Ruben estas cent kvindek unu mil kvarcent kvindek laŭ
     iliaj taĉmentoj; ili elmoviĝu la duaj.
   

Book:4 Chapter:2 verse: pars:
   

17 Poste elmoviĝu kun la tabernaklo de kunveno la tendaro de la Levidoj inter la tendaroj; kiel ili staros tendare, tiel ili elmoviĝu, ĉiu laŭ sia loko kun siaj standardoj.

Book:4 Chapter:2 verse: pars:
   

18 La standardo de la tendaro de Efraim, laŭ iliaj taĉmentoj, estu okcidente; kaj la princo de la Efraimidoj estas Eliŝama, Book:4 Chapter:2 verse: 19 pars:

     filo de Amihud; 19 kaj lia taĉmento kaj ĝiaj kalkulitoj estas
Book:4 Chapter:2 verse: 20 pars:
     kvardek mil kvincent. 20 Apude estu la tribo de Manase; kaj la
Book:4 Chapter:2 verse: 21 pars:
     princo de la Manaseidoj estas Gamliel, filo de Pedacur; 21 kaj
Book:4 Chapter:2 verse: 22 pars:
     lia taĉmento kaj ĝiaj kalkulitoj estas tridek du mil ducent. 22 Poste la tribo de Benjamen; kaj la princo de la Benjamenidoj
Book:4 Chapter:2 verse: 23 pars:
     estas Abidan, filo de Gideoni; 23 kaj lia taĉmento kaj ĝiaj
Book:4 Chapter:2 verse: 24 pars:
     kalkulitoj estas tridek kvin mil kvarcent. 24 Ĉiuj kalkulitoj de
     la tendaro de Efraim estas cent ok mil cent laŭ iliaj taĉmentoj;
     ili elmoviĝu la triaj.
   

Book:4 Chapter:2 verse: pars:
   

25 La standardo de la tendaro de Dan estu norde, laŭ iliaj taĉmentoj; kaj la princo de la Danidoj estas Aĥiezer, filo de Book:4 Chapter:2 verse: 26 pars:

     Amiŝadaj; 26 kaj lia taĉmento kaj ĝiaj kalkulitoj estas sesdek du
Book:4 Chapter:2 verse: 27 pars:
     mil sepcent. 27 Apude staru tendare la tribo de Aŝer; kaj la
Book:4 Chapter:2 verse: 28 pars:
     princo de la Aŝeridoj estas Pagiel, filo de Oĥran; 28 kaj lia
Book:4 Chapter:2 verse: 29 pars:
     taĉmento kaj ĝiaj kalkulitoj estas kvardek unu mil kvincent. 29 Poste la tribo de Naftali; kaj la princo de la Naftaliidoj estas
Book:4 Chapter:2 verse: 30 pars:
     Aĥira, filo de Enan; 30 kaj lia taĉmento kaj ĝiaj kalkulitoj
Book:4 Chapter:2 verse: 31 pars:
     estas kvindek tri mil kvarcent. 31 Ĉiuj kalkulitoj de la tendaro
     de Dan estas cent kvindek sep mil sescent; ili elmoviĝu la lastaj
     kun siaj standardoj.
   

Book:4 Chapter:2 verse: pars:
   

32 Tio estas la kalkulitoj de la Izraelidoj laŭ iliaj patrodomoj. Ĉiuj kalkulitoj de la tendaroj, laŭ iliaj taĉmentoj, estis Book:4 Chapter:2 verse: 33 pars:

     sescent tri mil kvincent kvindek. 33 Sed la Levidoj ne estis
     kalkulitaj inter la Izraelidoj; kiel la Eternulo ordonis al
Book:4 Chapter:2 verse: 34 pars:
     Moseo. 34 Kaj la Izraelidoj faris konforme al ĉio, kion la
     Eternulo ordonis al Moseo: tiel ili stariĝis tendare kun siaj
     standardoj, kaj tiel ili elmoviĝadis, ĉiu laŭ sia familio, laŭ
     sia patrodomo.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro