<< Levidoj | La Malnova Testamento | Readmono >>

1

Book:4 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo en la dezerto Sinaj en la tabernaklo de kunveno en la unua tago de la dua monato de la dua Book:4 Chapter:1 verse: 2 pars:

     jaro post ilia eliro el la lando Egipta, dirante: 2 Prikalkulu la
     tutan komunumon de la Izraelidoj laŭ iliaj familioj, laŭ iliaj
     patrodomoj, laŭ la nombro de la nomoj de ĉiuj virseksuloj
Book:4 Chapter:1 verse: 3 pars:
     laŭkape. 3 De la aĝuloj de dudek jaroj kaj pli, ĉiujn, kiuj
     taŭgas por milito en Izrael, prikalkulu ilin laŭ iliaj taĉmentoj,
Book:4 Chapter:1 verse: 4 pars:
     vi kaj Aaron. 4 Kaj kun vi estu po unu homo el ĉiu tribo, homo,
Book:4 Chapter:1 verse: 5 pars:
     kiu estas ĉefo en sia patrodomo. 5 Kaj jen estas la nomoj de la
Book:4 Chapter:1 verse: 6 pars:
     viroj, kiuj staros kun vi: de Ruben staru Elicur, filo de Ŝedeur; 6 de Simeon, Ŝelumiel, filo de Curiŝadaj; 7 de Jehuda, Naĥŝon,
Book:4 Chapter:1 verse: 8 pars:
     filo de Aminadab; 8 de Isaĥar, Netanel, filo de Cuar; 9 de
Book:4 Chapter:1 verse: 10 pars:
     Zebulun, Eliab, filo de Ĥelon; 10 de la filoj de Jozef: de
     Efraim, Eliŝama, filo de Amihud; de Manase, Gamliel, filo de
Book:4 Chapter:1 verse: 11 pars:
     Pedacur; 11 de Benjamen, Abidan, filo de Gideoni; 12 de Dan,
Book:4 Chapter:1 verse: 13 pars:
     Aĥiezer, filo de Amiŝadaj; 13 de Aŝer, Pagiel, filo de Oĥran; 14 de Gad, Eljasaf, filo de Deuel; 15 de Naftali, Aĥira, filo de
Book:4 Chapter:1 verse: 16 pars:
     Enan. 16 Tio estas la distingitoj el la komunumo, la estroj de la
Book:4 Chapter:1 verse: 17 pars:
     triboj de siaj patroj, la ĉefoj de la miloj de Izrael. 17 Kaj
Book:4 Chapter:1 verse: 18 pars:
     Moseo kaj Aaron prenis tiujn virojn, cititajn laŭ iliaj nomoj. 18 Kaj la tutan komunumon ili kunvenigis en la unua tago de la dua
     monato; kaj la kunvenintoj legitimis sin laŭ siaj familioj, laŭ
     siaj patrodomoj, laŭ la nombroj de la nomoj, de la aĝuloj de
Book:4 Chapter:1 verse: 19 pars:
     dudek jaroj kaj pli, laŭkape, 19 kiel la Eternulo ordonis al
     Moseo. Kaj li prikalkulis ilin en la dezerto Sinaj.
   

Book:4 Chapter:1 verse: pars:
   

20 Kaj montriĝis, ke la filoj de Ruben, la unuenaskito de Izrael, laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombro da nomoj laŭkape, ĉiuj virseksuloj en la aĝo de dudek Book:4 Chapter:1 verse: 21 pars:

     jaroj kaj pli, ĉiuj militkapablaj, 21 prezentis en la tribo de
     Ruben la nombron de kvardek ses mil kvincent.
   

Book:4 Chapter:1 verse: pars:
   

22 La filoj de Simeon laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, kalkulitaj laŭ la nombro da nomoj laŭkape, ĉiuj Book:4 Chapter:1 verse: 23 pars:

     virseksuloj en la aĝo de dudek jaroj kaj pli, ĉiuj militkapablaj, 23 prezentis en la tribo de Simeon la nombron de kvindek naŭ mil
     tricent.
   

Book:4 Chapter:1 verse: pars:
   

24 La filoj de Gad laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombro da nomoj, en la aĝo de dudek jaroj kaj Book:4 Chapter:1 verse: 25 pars:

     pli, ĉiuj militkapablaj, 25 prezentis en la tribo de Gad la
     nombron de kvardek kvin mil sescent kvindek.
   

Book:4 Chapter:1 verse: pars:
   

26 La filoj de Jehuda laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombro da nomoj, en la aĝo de dudek jaroj kaj Book:4 Chapter:1 verse: 27 pars:

     pli, ĉiuj militkapablaj, 27 prezentis en la tribo de Jehuda la
     nombron de sepdek kvar mil sescent.
   

Book:4 Chapter:1 verse: pars:
   

28 La filoj de Isaĥar laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombro da nomoj, en la aĝo de dudek jaroj kaj Book:4 Chapter:1 verse: 29 pars:

     pli, ĉiuj militkapablaj, 29 prezentis en la tribo de Isaĥar la
     nombron de kvindek kvar mil kvarcent.
   

Book:4 Chapter:1 verse: pars:
   

30 La filoj de Zebulun laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombro da nomoj, en la aĝo de dudek jaroj Book:4 Chapter:1 verse: 31 pars:

     kaj pli, ĉiuj militkapablaj, 31 prezentis en la tribo de Zebulun
     la nombron de kvindek sep mil kvarcent.
   

Book:4 Chapter:1 verse: pars:
   

32 La filoj de Jozef, la filoj de Efraim laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombro da nomoj, en la aĝo Book:4 Chapter:1 verse: 33 pars:

     de dudek jaroj kaj pli, ĉiuj militkapablaj, 33 prezentis en la
     tribo de Efraim la nombron de kvardek mil kvincent.
   

Book:4 Chapter:1 verse: pars:
   

34 La filoj de Manase laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombro da nomoj, en la aĝo de dudek jaroj kaj Book:4 Chapter:1 verse: 35 pars:

     pli, ĉiuj militkapablaj, 35 prezentis en la tribo de Manase la
     nombron de tridek du mil ducent.
   

Book:4 Chapter:1 verse: pars:
   

36 La filoj de Benjamen laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombro da nomoj, en la aĝo de dudek jaroj Book:4 Chapter:1 verse: 37 pars:

     kaj pli, ĉiuj militkapablaj, 37 prezentis en la tribo de Benjamen
     la nombron de tridek kvin mil kvarcent.
   

Book:4 Chapter:1 verse: pars:
   

38 La filoj de Dan laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombro da nomoj, en la aĝo de dudek jaroj kaj Book:4 Chapter:1 verse: 39 pars:

     pli, ĉiuj militkapablaj, 39 prezentis en la tribo de Dan la
     nombron de sesdek du mil sepcent.
   

Book:4 Chapter:1 verse: pars:
   

40 La filoj de Aŝer laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombro da nomoj, en la aĝo de dudek jaroj kaj Book:4 Chapter:1 verse: 41 pars:

     pli, ĉiuj militkapablaj, 41 prezentis en la tribo de Aŝer la
     nombron de kvardek unu mil kvincent.
   

Book:4 Chapter:1 verse: pars:
   

42 La filoj de Naftali laŭ sia deveno, laŭ siaj familioj, laŭ siaj patrodomoj, laŭ la nombro da nomoj, en la aĝo de dudek jaroj Book:4 Chapter:1 verse: 43 pars:

     kaj pli, ĉiuj militkapablaj, 43 prezentis en la tribo de Naftali
     la nombron de kvindek tri mil kvarcent.
   

Book:4 Chapter:1 verse: pars:
   

44 Tio estas la kalkulitoj, kiujn kalkulis Moseo kaj Aaron kaj la Book:4 Chapter:1 verse: 45 pars:

     princoj de Izrael, dek du homoj, po unu el ĉiu patrodomo. 45 Kaj
     la nombro de ĉiuj kalkulitoj el la Izraelidoj laŭ iliaj
     patrodomoj, en la aĝo de dudek jaroj kaj pli, ĉiuj militkapablaj
Book:4 Chapter:1 verse: 46 pars:
     en Izrael, 46 la nombro de ĉiuj kalkulitoj estis sescent tri mil
     kvincent kvindek.
   

Book:4 Chapter:1 verse: pars:
   

47 Sed la Levidoj laŭ sia patrodomo ne estis kalkulitaj inter Book:4 Chapter:1 verse: 48 pars:

     ili. 48 Ĉar la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: 49 Nur la
     tribon de Levi ne prikalkulu, kaj ne metu ilian nombron mezen de
Book:4 Chapter:1 verse: 50 pars:
     la Izraelidoj. 50 Sed vi komisiu al la Levidoj la tabernaklon de
     atesto kaj ĉiujn ĝiajn objektojn, kaj ĉion, kio apartenas al ĝi;
     ili portadu la tabernaklon kaj ĉiujn ĝiajn objektojn, kaj ili
Book:4 Chapter:1 verse: 51 pars:
     priservu ĝin, kaj ĉirkaŭ la tabernaklo ili starigu siajn tendojn. 51 Kaj kiam la tabernaklo devos forlasi sian lokon, tiam la
     Levidoj ĝin levu; kaj kiam la tabernaklo devos resti sur loko,
     tiam la Levidoj ĝin starigu; sed se laiko alproksimiĝos, li estu
Book:4 Chapter:1 verse: 52 pars:
     mortigita. 52 Kaj la Izraelidoj aranĝos sin ĉiu en sia tendaro
Book:4 Chapter:1 verse: 53 pars:
     kaj ĉiu apud sia standardo, laŭ siaj taĉmentoj. 53 Sed la Levidoj
     starigu siajn tendojn ĉirkaŭ la tabernaklo de atesto, por ke ne
     trafu kolero la komunumon de la Izraelidoj; kaj la Levidoj
Book:4 Chapter:1 verse: 54 pars:
     plenumos la gardadon de la tabernaklo de atesto. 54 Kaj tiel
     faris la Izraelidoj; konforme al ĉio, kion la Eternulo ordonis al
     Moseo, tiel ili faris.
   

Sekva Ĉapitro