<< Ze?arja | La Malnova Testamento | Mateo >>

1

Book:39 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Profeta vorto de la Eternulo al Izrael per Malaĥi.

Book:39 Chapter:1 verse: pars:
   

2 Mi ekamis vin, diras la Eternulo. Vi demandas: En kio Vi nin ekamis? Ĉu Esav ne estas frato de Jakob? diras la Eternulo; tamen Book:39 Chapter:1 verse: 3 pars:

     Mi ekamis Jakobon, 3 kaj Esavon mi malamis, kaj Mi dezertigis
     liajn montojn, kaj lian posedaĵon Mi donis al la ŝakaloj de la
Book:39 Chapter:1 verse: 4 pars:
     dezerto. 4 Se la Edomidoj diras: Ni estas ruinigitaj, sed ni
     revenos kaj rekonstruos la ruinojn ― la Eternulo Cebaot diras
     tiele: Ili konstruos, kaj Mi detruos, kaj oni nomos ilin lando de
Book:39 Chapter:1 verse: 5 pars:
     malpieco, kaj popolo, kontraŭ kiu la Eternulo koleras eterne. 5 Viaj okuloj tion vidos, kaj vi diros: Granda estas la Eternulo
     super la limoj de Izrael.
   

Book:39 Chapter:1 verse: pars:
   

6 Filo respektas patron, kaj sklavo sian sinjoron; sed se Mi estas patro, kie estas la respekto al Mi? kaj se Mi estas sinjoro, kie estas la timo antaŭ Mi? diras la Eternulo Cebaot al vi, ho pastroj, kiuj malhonoras Mian nomon. Kaj vi diras: Per kio Book:39 Chapter:1 verse: 7 pars:

     ni malhonoras Vian nomon? 7 Vi alportas sur Mian altaron panon
     malpuran, kaj tamen vi diras: Per kio ni malpuriĝis antaŭ Vi? Per
Book:39 Chapter:1 verse: 8 pars:
     tio, ke vi diras: La tablo de la Eternulo estas senvalora. 8 Kaj
     kiam vi alportas oferon blindan, ĉu tio ne estas malbona? aŭ kiam
     vi alportas laman aŭ malsanan, ĉu tio ne estas malbona? Provu
     alporti ĝin al via regionestro ― ĉu vi tiam plaĉos al li, kaj ĉu
Book:39 Chapter:1 verse: 9 pars:
     li akceptos vin favore? diras la Eternulo Cebaot. 9 Preĝu de nun
     al Dio, ke Li indulgu nin; se tio estas farita de viaj manoj, ĉu
Book:39 Chapter:1 verse: 10 pars:
     Li povas favore akcepti vin? diras la Eternulo Cebaot. 10 Estus
     bone, se iu el vi ŝlosus la pordon, por ke vi ne bruligu vane
     fajron sur Mia altaro. Vi ne estas agrablaj al Mi, diras la
Book:39 Chapter:1 verse: 11 pars:
     Eternulo Cebaot; kaj donacon el via mano Mi ne akceptos favore. 11 Ĉar de la sunleviĝejo ĝis la sunsubirejo Mia nomo estos granda
     inter la nacioj, kaj sur ĉiu loko oni incensos kaj alportos
     oferojn al Mia nomo, oferojn purajn; ĉar granda estos Mia nomo
Book:39 Chapter:1 verse: 12 pars:
     inter la nacioj, diras la Eternulo Cebaot. 12 Sed vi malhonoras
     ĝin per tio, ke vi diras: La tablo de la Eternulo estas
Book:39 Chapter:1 verse: 13 pars:
     malsankta, kaj la manĝaĵo sur ĝi estas senvalora. 13 Kaj vi
     diras: Tio estas nur klopodoj! Kaj vi malŝatas tion, diras la
     Eternulo Cebaot, kaj vi alportas tion, kio estas ŝtelita, lama,
     aŭ malsana, kaj vi alportas ankaŭ tiaspecan farunoferon. Ĉu Mi
Book:39 Chapter:1 verse: 14 pars:
     povas favore akcepti tion el via mano? diras la Eternulo. 14 Malbenata estu la hipokritulo, kiu havas en sia brutaro
     sendifektan virbruton, sed, farinte sanktan promeson, li alportas
     ofere al la Sinjoro kriplaĵon; ĉar Mi estas Reĝo granda, diras la
     Eternulo Cebaot, kaj Mia nomo estas timata inter la nacioj.
   

Sekva Ĉapitro