<< ?agaj | La Malnova Testamento | Mala?i >>

1

Book:38 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

En la oka monato, en la dua jaro de Dario, aperis vorto de la Eternulo al la profeto Zeĥarja, filo de Bereĥja, filo de Ido, Book:38 Chapter:1 verse: 2 pars:

     dirante: 2 Forte koleris la Eternulo kontraŭ viaj patroj. 3 Diru
     do al ili: Tiele diras la Eternulo Cebaot: Revenu al Mi, diras la
     Eternulo Cebaot, kaj tiam Mi returnos Min al vi, diras la
Book:38 Chapter:1 verse: 4 pars:
     Eternulo Cebaot. 4 Ne estu kiel viaj patroj, al kiuj vokadis la
     antaŭaj profetoj, dirante: Tiele diras la Eternulo Cebaot:
     Deturnu vin de viaj malbonaj vojoj kaj de viaj malbonaj agoj ― sed
Book:38 Chapter:1 verse: 5 pars:
     ili ne aŭskultis kaj ne atentis Min, diras la Eternulo. 5 Kie
Book:38 Chapter:1 verse: 6 pars:
     estas viaj patroj? kaj eĉ la profetoj, ĉu ili povas vivi eterne? 6 Sed Miaj vortoj kaj decidoj, pri kiuj Mi diris al Miaj
     servantoj, la profetoj, ĉu ili ne trafis viajn patrojn? Kaj ili
     pentis, kaj diris: Kiel la Eternulo Cebaot decidis agi kun ni pro
     niaj vojoj kaj pro niaj agoj, tiel Li agis kun ni.
   

Book:38 Chapter:1 verse: pars:
   

7 En la dudek-kvara tago de la dek-unua monato, tio estas de la monato Ŝebat, en la dua jaro de Dario, aperis vorto de la Eternulo al la profeto Zeĥarja, filo de Bereĥja, filo de Ido, Book:38 Chapter:1 verse: 8 pars:

     dirante: 8 Mi vidis en la nokto: jen viro sidas sur ruĝa ĉevalo,
     kaj li troviĝas inter mirtoj en ombrita loko, kaj post li
Book:38 Chapter:1 verse: 9 pars:
     troviĝas ĉevaloj ruĝaj, brunaj, kaj blankaj. 9 Mi demandis: Kiuj
     ili estas, mia sinjoro? Kaj la anĝelo, kiu parolis kun mi, diris
Book:38 Chapter:1 verse: 10 pars:
     al mi: Mi montros al vi, kiuj ili estas. 10 Kaj la viro, kiu
     troviĝis inter la mirtoj, ekparolis kaj diris: Ili estas tiuj,
Book:38 Chapter:1 verse: 11 pars:
     kiujn la Eternulo sendis, por trairi la teron. 11 Kaj ili mem
     ekparolis al la anĝelo de la Eternulo, kiu troviĝis inter la
     mirtoj, kaj diris: Ni trairis la teron, kaj ni trovis, ke la tuta
Book:38 Chapter:1 verse: 12 pars:
     tero estas trankvila kaj paca. 12 Tiam ekparolis la anĝelo de la
     Eternulo kaj diris: Ho Eternulo Cebaot, kiel longe Vi ne kompatos
     Jerusalemon kaj la urbojn de Judujo, kiujn Vi koleras jam dum
Book:38 Chapter:1 verse: 13 pars:
     sepdek jaroj? 13 Kaj la Eternulo respondis al la anĝelo, kiu
Book:38 Chapter:1 verse: 14 pars:
     parolis kun mi, vortojn bonajn, vortojn konsolajn. 14 Tiam diris
     al mi la anĝelo, kiu parolis kun mi: Proklamu kaj diru: Tiele
     diras la Eternulo Cebaot: Mi ekfervoris pri Jerusalem kaj pri
Book:38 Chapter:1 verse: 15 pars:
     Cion per granda fervoro; 15 kaj per granda indigno Mi indignas
     kontraŭ la nacioj memfidaj; ĉar kiam Mi koleris malmulte, ili
Book:38 Chapter:1 verse: 16 pars:
     akcelis la malfeliĉon. 16 Tial tiele diras la Eternulo: Mi
     returnas Min al Jerusalem kun kompato; Mia domo estos konstruita
     en ĝi, diras la Eternulo Cebaot, kaj ŝnuro de ĉarpentistoj estos
Book:38 Chapter:1 verse: 17 pars:
     tirata en Jerusalem. 17 Ankoraŭ proklamu jenon: Tiele diras la
     Eternulo Cebaot: Denove pleniĝos Miaj urboj per bonaĵo, denove la
     Eternulo konsolos Cionon, kaj denove Li elektos Jerusalemon.
   

Book:38 Chapter:1 verse: pars:
   

18 Mi levis miajn okulojn kaj ekvidis: jen estas kvar kornoj. 19 Kaj mi diris al la anĝelo, kiu parolis kun mi: Kion tio signifas? Kaj li respondis al mi: Tio estas la kornoj, kiuj disĵetis Book:38 Chapter:1 verse: 20 pars:

     Jehudan, Izraelon, kaj Jerusalemon. 20 Kaj la Eternulo montris al
Book:38 Chapter:1 verse: 21 pars:
     mi kvar majstrojn. 21 Mi diris: Kion ili intencas fari? Li
     respondis jene: Tiuj kornoj disĵetis Jehudan tiel, ke neniu povis
     levi sian kapon; tial nun venas ĉi tiuj, por fortimigi tiujn, por
     dehaki la kornojn de la nacioj, kiuj levis sian kornon kontraŭ la
     loĝantojn de Judujo, por disĵeti ilin.
   

Sekva Ĉapitro