<< Cefanja | La Malnova Testamento | Ze?arja >>

2

Book:37 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

En la sepa monato, en la dudek-unua tago de la monato, aperis Book:37 Chapter:2 verse: 2 pars:

     vorto de la Eternulo per la profeto Ĥagaj, dirante: 2 Diru al
     Zerubabel, filo de Ŝealtiel, regionestro de Judujo, kaj al la
Book:37 Chapter:2 verse: 3 pars:
     ĉefpastro Josuo, filo de Jehocadak, kaj al la cetera popolo jene: 3 Kiu restis inter vi, kiu vidis ĉi tiun domon en ĝia antaŭa
     belegeco? kaj kion vi vidas en ĝi nun? ĉu ĝi ne aperas antaŭ viaj
Book:37 Chapter:2 verse: 4 pars:
     okuloj kiel nenio? 4 Sed estu kuraĝa, ho Zerubabel, diras la
     Eternulo; estu kuraĝa, ho ĉefpastro Josuo, filo de Jehocadak;
     estu kuraĝa, ho tuta popolo de la lando, diras la Eternulo; kaj
Book:37 Chapter:2 verse: 5 pars:
     laboru, ĉar Mi estas kun vi, diras la Eternulo Cebaot. 5 Konforme
     al la interligo, kiun Mi faris kun vi, kiam vi eliris el
Book:37 Chapter:2 verse: 6 pars:
     Egiptujo, Mia spirito estas inter vi; ne timu. 6 Ĉar tiele diras
     la Eternulo Cebaot: Pasos malmulte da temo, kaj Mi ekmovos la
Book:37 Chapter:2 verse: 7 pars:
     ĉielon kaj la teron, la maron kaj la sekteron; 7 Mi skuos ĉiujn
     popolojn; kaj venos io ĉarma por ĉiuj nacioj, kaj Mi plenigos ĉi
Book:37 Chapter:2 verse: 8 pars:
     tiun domon per gloro, diras la Eternulo Cebaot. 8 Al Mi apartenas
Book:37 Chapter:2 verse: 9 pars:
     la arĝento kaj al Mi apartenas la oro, diras la Eternulo Cebaot. 9 La gloro de ĉi tiu lasta domo estos pli granda, ol de la
     antaŭa, diras la Eternulo Cebaot; kaj sur ĉi tiu loko Mi donos
     pacon, diras la Eternulo Cebaot.
   

Book:37 Chapter:2 verse: pars:
   

10 En la dudek-kvara tago de la naŭa monato, en la dua jaro de Book:37 Chapter:2 verse: 11 pars:

     Dario, aperis vorto de la Eternulo per la profeto Ĥagaj, dirante: 11 Tiele diras la Eternulo Cebaot: Petu de la pastroj instruon,
Book:37 Chapter:2 verse: 12 pars:
     kaj diru: 12 Jen homo portis sanktigitan viandon en la basko de
     sia vesto, kaj per sia basko li ektuŝis panon aŭ ion kuiritan aŭ
     vinon aŭ oleon aŭ ian manĝaĵon ― ĉu ĝi tiam fariĝos sankta? La
Book:37 Chapter:2 verse: 13 pars:
     pastroj respondis kaj diris: Ne. 13 Ĥagaj plue diris: Kaj se ĉion
     ĉi tion ektuŝos iu, kiu malpuriĝis per mortinto ― ĉu ĝi tiam
Book:37 Chapter:2 verse: 14 pars:
     malpuriĝos? La pastroj respondis kaj diris: Ĝi malpuriĝos. 14 Tiam Ĥagaj diris: Tia estas ĉi tiu popolo, kaj tia estas ĉi tiu
     gento antaŭ Mi, diras la Eternulo, kaj tiaj estas ĉiuj faroj de
Book:37 Chapter:2 verse: 15 pars:
     iliaj manoj; kaj ĉio, kion ili tie alportas, estas malpura. 15 Nun pripensu bone la tempon de ĉi tiu tago malantaŭen, antaŭ ol
Book:37 Chapter:2 verse: 16 pars:
     estis metita ŝtono sur ŝtonon en la templo de la Eternulo: 16 kiam iu venis al garbaro, kiu devis havi dudek mezurojn, ĝi havis
     nur dek; kiam iu venis al la vinpremejo, por ĉerpi kvindek
Book:37 Chapter:2 verse: 17 pars:
     mezurojn, troviĝis nur dudek; 17 Mi frapis vin per sekiga vento,
     per forvelkado kaj per hajlo ĉiujn laborojn de viaj manoj, sed vi
Book:37 Chapter:2 verse: 18 pars:
     tamen ne turnis vin al Mi, diras la Eternulo. 18 Pripensu bone la
     tempon de ĉi tiu tago malantaŭen, de la dudek-kvara tago de la
     naŭa monato, de la tago, en kiu estas fondita la templo de la
Book:37 Chapter:2 verse: 19 pars:
     Eternulo; pripensu bone: 19 ĉu troviĝas semoj en la grenejo? ĝis
     nun la vinberbranĉo, la figarbo, la granatarbo, kaj la olivarbo
     ne donis fruktojn; sed de post ĉi tiu tago Mi vin benos.
   

Book:37 Chapter:2 verse: pars:
   

20 Kaj duafoje aperis vorto de la Eternulo al Ĥagaj en la dudek- Book:37 Chapter:2 verse: 21 pars:

     kvara tago de la monato, dirante: 21 Diru al Zerubabel,
Book:37 Chapter:2 verse: 22 pars:
     regionestro de Judujo, jene: Mi ekmovos la ĉielon kaj la teron; 22 Mi renversos tronojn de regnoj, Mi ekstermos la forton de
     regnoj de la nacioj, Mi renversos ĉarojn kun iliaj veturantoj;
Book:37 Chapter:2 verse: 23 pars:
     falos la ĉevaloj, kaj iliaj rajdantoj falos unu de glavo de alia. 23 En tiu tempo, diras la Eternulo Cebaot, Mi prenos vin, ho
     Zerubabel, Mia servanto, filo de Ŝealtiel, diras la Eternulo, kaj
     Mi konservos vin kiel sigelringon; ĉar vin Mi elektis, diras la
     Eternulo Cebaot.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Libro