<< Cefanja | La Malnova Testamento | Ze?arja >>

1

Book:37 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

En la dua jaro de la reĝo Dario, en la sesa monato, en la unua tago de la monato, aperis vorto de la Eternulo per la profeto Ĥagaj al Zerubabel, filo de Ŝealtiel, regionestro de Judujo, kaj Book:37 Chapter:1 verse: 2 pars:

     al la ĉefpastro Josuo, filo de Jehocadak, dirante: 2 Tiele diras
     la Eternulo Cebaot: Tiu popolo diras, ke ankoraŭ ne venis la
Book:37 Chapter:1 verse: 3 pars:
     tempo, por konstrui la domon de la Eternulo. 3 Sed aperis vorto
Book:37 Chapter:1 verse: 4 pars:
     de la Eternulo per la profeto Ĥagaj, dirante: 4 Ĉu por vi mem
     estas nun la ĝusta tempo, por sidi en viaj tabulitaj domoj, dum
Book:37 Chapter:1 verse: 5 pars:
     tiu domo estas ruinoj? 5 Nun tiele diras la Eternulo Cebaot:
Book:37 Chapter:1 verse: 6 pars:
     Pripensu bone vian staton: 6 vi semas multe, sed enportas
     malmulte; vi manĝas, sed ne ĝissate; vi trinkas, sed ne ĝisebrie;
     vi vestas vin, sed ne estas al vi varme; kiu laborenspezas monon,
Book:37 Chapter:1 verse: 7 pars:
     tiu laborenspezas por truhava saketo. 7 Tiele diras la Eternulo
Book:37 Chapter:1 verse: 8 pars:
     Cebaot: Pripensu bone vian staton. 8 Iru sur la monton, prenu
     lignon, kaj konstruu la domon; Mi akceptos ĝin favore, kaj Mi
Book:37 Chapter:1 verse: 9 pars:
     montros Mian gloron, diras la Eternulo. 9 Vi atendis multon, sed
     montriĝis, ke estas malmulte; kaj kion vi alportis hejmen, tion
     Mi disblovis. Pro kio tiel estas? diras la Eternulo Cebaot; pro
Book:37 Chapter:1 verse: 10 pars:
     tio, ke Mia domo estas dezerta, dum vi kuras ĉiu al sia domo. 10 Pro tio la ĉielo ne donas al vi roson kaj la tero ne donas siajn
Book:37 Chapter:1 verse: 11 pars:
     produktaĵojn. 11 Kaj Mi alvokis sekecon sur la teron, sur la
     montojn, sur la grenon, sur la moston, sur la oleon, kaj sur
     ĉion, kion produktas la tero, ankaŭ sur la homon, sur la bruton,
     kaj sur ĉiun laboron de la manoj.
   

Book:37 Chapter:1 verse: pars:
   

12 Zerubabel, filo de Ŝealtiel, kaj la ĉefpastro Josuo, filo de Jehocadak, kaj la tuta cetera popolo aŭskultis la voĉon de la Eternulo, ilia Dio, kaj la vortojn de la profeto Ĥagaj, kun kiuj lin sendis la Eternulo, ilia Dio; kaj la popolo ektimis la Book:37 Chapter:1 verse: 13 pars:

     Eternulon. 13 Kaj Ĥagaj, la sendito de la Eternulo, diris al la
     popolo en la nomo de la Eternulo jene: Mi estas kun vi, diras la
Book:37 Chapter:1 verse: 14 pars:
     Eternulo. 14 Kaj la Eternulo vigligis la spiriton de Zerubabel,
     filo de Ŝealtiel, regionestro de Judujo, kaj la spiriton de la
     ĉefpastro Josuo, filo de Jehocadak, kaj la spiriton de la tuta
     cetera popolo; kaj ili venis kaj komencis labori en la domo de la
Book:37 Chapter:1 verse: 15 pars:
     Eternulo Cebaot, ilia Dio, 15 en la dudek-kvara tago de la sesa
     monato, en la dua jaro de la reĝo Dario.
   

Sekva Ĉapitro