<< ?abakuk | La Malnova Testamento | ?agaj >>

1

Book:36 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Vorto de la Eternulo, kiu aperis al Cefanja, filo de Kuŝi, filo de Gedalja, filo de Amarja, filo de Ĥizkija, en la tempo de Joŝija, filo de Amon, reĝo de Judujo.

Book:36 Chapter:1 verse: pars:
   

2 Mi forprenos ĉion de sur la tero, diras la Eternulo. 3 Mi forprenos la homojn kaj la brutojn, Mi forprenos la birdojn de la ĉielo kaj la fiŝojn de la maro, la delogilojn kune kun la malpiuloj; Mi ekstermos la homojn de sur la tero, diras la Book:36 Chapter:1 verse: 4 pars:

     Eternulo. 4 Mi etendos Mian manon sur Judujon kaj sur ĉiujn
     loĝantojn de Jerusalem; Mi ekstermos de ĉi tiu loko la restaĵon
Book:36 Chapter:1 verse: 5 pars:
     de Baal, la nomon de la idolpastroj kaj ankaŭ de la pastroj; 5 tiujn, kiuj sur la tegmentoj adorkliniĝas antaŭ la armeo de la
     ĉielo, kaj tiujn, kiuj, adorkliniĝante, ĵuras per la Eternulo kaj
Book:36 Chapter:1 verse: 6 pars:
     ĵuras ankaŭ per Malkam; 6 kaj tiujn, kiuj defalis de la Eternulo,
     kiuj ne serĉis la Eternulon kaj ne turnis sin al Li.
   

Book:36 Chapter:1 verse: pars:
   

7 Silentu antaŭ la Sinjoro, la Eternulo, ĉar proksima estas la tago de la Eternulo; ĉar la Eternulo pretigis buĉoferon kaj Book:36 Chapter:1 verse: 8 pars:

     destinis la invitotojn. 8 En la tago de la buĉofero de la
     Eternulo Mi punos la altrangulojn kaj la reĝidojn, kaj ĉiujn,
Book:36 Chapter:1 verse: 9 pars:
     kiuj vestas sin per vestoj de aligentuloj; 9 Mi punos en tiu tago
     ĉiujn, kiuj transsaltas la sojlon kaj plenigas la domon de sia
Book:36 Chapter:1 verse: 10 pars:
     sinjoro per perforteco kaj trompoj. 10 En tiu tago, diras la
     Eternulo, estos laŭta kriado ĉe la Pordego de Fiŝoj, ĝemegado ĉe
     la dua kvartalo de la urbo, kaj granda plorkriado sur la
Book:36 Chapter:1 verse: 11 pars:
     montetoj. 11 Ĝemegu, loĝantoj de la malalta parto de la urbo; ĉar
     malaperos la tuta popolo de la butikistoj, kaj ekstermitaj estos
Book:36 Chapter:1 verse: 12 pars:
     ĉiuj ŝarĝitaj per arĝento. 12 En tiu tempo Mi traesploros
     Jerusalemon kun lumiloj, kaj Mi punos tiujn, kiuj ripozas sur sia
     feĉo, kaj diras en sia koro: La Eternulo ne faras bonon, nek
Book:36 Chapter:1 verse: 13 pars:
     malbonon. 13 Ilia havaĵo fariĝos rabaĵo, kaj iliaj domoj fariĝos
     ruinoj; ili konstruos domojn, sed ne loĝos en ili, ili plantos
Book:36 Chapter:1 verse: 14 pars:
     vinberĝardenojn, sed ne trinkos ilian vinon. 14 Proksima estas la
     granda tago de la Eternulo, ĝi estas proksima kaj venos tre
     baldaŭ; oni aŭdas jam la tagon de la Eternulo; maldolĉe tiam
Book:36 Chapter:1 verse: 15 pars:
     plorkrios eĉ kuraĝulo. 15 Tago de kolero estos tiu tago, tago de
     malĝojo kaj de angoro, tago de teruro kaj de dezertigo, tago de
Book:36 Chapter:1 verse: 16 pars:
     mallumo kaj de senlumeco, tago de nuboj kaj de nebulego, 16 tago
     de korno kaj de trumpetado kontraŭ la fortikigitaj urboj kaj
Book:36 Chapter:1 verse: 17 pars:
     kontraŭ la altaj turoj. 17 Mi premos la homojn, kaj ili irados
     kiel blinduloj pro tio, ke ili pekis antaŭ la Eternulo; ilia
Book:36 Chapter:1 verse: 18 pars:
     sango estos disŝprucigita kiel polvo, kaj ilia karno kiel sterko. 18 Nek ilia arĝento nek ilia oro povos ilin savi en la tago de la
     kolero de la Eternulo, sed per la fajro de Lia indigno estos
     forbruligita la tuta lando; ĉar rapidan ekstermon Li faros al
     ĉiuj loĝantoj de la lando.
   

Sekva Ĉapitro