<< Na?um | La Malnova Testamento | Cefanja >>

2

Book:35 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Sur mia gardista posteno mi staris; kaj, stariĝinte sur turo, mi observis, por vidi, kion Li diros al mi kaj kion mi devas Book:35 Chapter:2 verse: 2 pars:

     respondi al la riproĉo kontraŭ mi. 2 Kaj la Eternulo ekparolis al
     mi, kaj diris: Enskribu la vizion, kaj desegnu bone sur la
Book:35 Chapter:2 verse: 3 pars:
     tabeloj, por ke leganto povu facile tralegi. 3 Ĉar la vizio
     koncernas tempon difinitan kaj parolas pri la fino, sed ĝi ne
     mensogas; se ĝi prokrastiĝus, atendu ĝin, ĉar ĝi nepre
Book:35 Chapter:2 verse: 4 pars:
     plenumiĝos, ne estos fordecidita. 4 Vidu, kiu estas malhumila,
     ties animo ne estos trankvila en li; sed virtulo vivos per sia
Book:35 Chapter:2 verse: 5 pars:
     fideleco. 5 La vino trompas viron fieran, kaj li ne humiliĝas; li
     larĝigas sian animon kiel Ŝeol, kaj kiel la morto li estas
     nesatigebla, li kolektas al si ĉiujn naciojn kaj kaptas al si
Book:35 Chapter:2 verse: 6 pars:
     ĉiujn popolojn. 6 Sed ili ja ĉiuj parolos pri li alegorion kaj
     mokan enigmon, kaj diros: Ve al tiu, kiu tro multigas al si
     fremdaĵon sen fino kaj metas sur sin tro grandan ŝarĝon de
Book:35 Chapter:2 verse: 7 pars:
     ŝuldoj! 7 Subite ja leviĝos viaj pikontoj kaj vekiĝos viaj
Book:35 Chapter:2 verse: 8 pars:
     puŝontoj, kaj vi fariĝos ilia rabataĵo. 8 Ĉar vi prirabis multe
     da nacioj, tial ankaŭ vin prirabos la ceteraj popoloj, pro la
     sango de homoj, pro la premado de la lando, de la urbo, kaj de
     ĉiuj ĝiaj loĝantoj.
   

Book:35 Chapter:2 verse: pars:
   

9 Ve al tiu, kiu kolektas por sia domo maljustan akiraĵon, por aranĝi alte sian neston, por defendi sin kontraŭ mano de Book:35 Chapter:2 verse: 10 pars:

     malbonulo! 10 Vi elpensis malhonoron por via domo, disbatante
Book:35 Chapter:2 verse: 11 pars:
     multe da popoloj kaj pekigante vian animon. 11 La ŝtonoj el la
     muroj krias, kaj la lignaj traboj respondas al ili.
   

Book:35 Chapter:2 verse: pars:
   

12 Ve al tiu, kiu konstruas urbon per sangoverŝado kaj pretigas Book:35 Chapter:2 verse: 13 pars:

     fortikaĵon per maljusteco! 13 Tio venas ja de la Eternulo Cebaot,
     ke la popoloj klopodas por la fajro kaj la gentoj lacigas sin
Book:35 Chapter:2 verse: 14 pars:
     vane. 14 Ĉar la tero pleniĝos de konado de la gloro de la
     Eternulo, kiel la akvo plenigas la maron.
   

Book:35 Chapter:2 verse: pars:
   

15 Ve al vi, kiu drinkigas sian proksimulon, por elverŝi vian Book:35 Chapter:2 verse: 16 pars:

     koleron, kaj ebriigas lin, por vidi lian honton! 16 Vi satiĝis
     per honto anstataŭ per honoro; drinku do ankaŭ vi, kaj kovru vin
     per honto; ankaŭ al vi venos la kaliko el la dekstra mano de la
Book:35 Chapter:2 verse: 17 pars:
     Eternulo, kaj neniigo de via gloro. 17 Ĉar via perforteco sur
     Lebanon falos sur vin, kaj atakate de bestoj vi estos terurata
     pro la sango de homoj, pro la premado de la lando, de la urbo,
     kaj de ĉiuj ĝiaj loĝantoj.
   

Book:35 Chapter:2 verse: pars:
   

18 Kion helpos la skulptaĵo, kiun skulptis la artisto, la fanditaĵo kaj malvera instruanto, kvankam la majstro fidis sian Book:35 Chapter:2 verse: 19 pars:

     propran faritaĵon, farante mutajn idolojn? 19 Ve al tiu, kiu
     diras al ligno: Leviĝu, kaj al muta ŝtono: Vekiĝu! Ĉu ĝi povas
     instrui? ĝi estas ja tegita per oro kaj arĝento, sed havas en si
Book:35 Chapter:2 verse: 20 pars:
     nenian spiriton. 20 Sed la Eternulo estas en Sia sankta templo;
     la tuta tero silentu antaŭ Li!
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro