<< Mi?a | La Malnova Testamento | ?abakuk >>

2

Book:34 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Disĵetanto iras kontraŭ vin; fortikigu viajn fortikaĵojn, gardu Book:34 Chapter:2 verse: 2 pars:

     la vojon, armu viajn lumbojn, fortigu vin kiel eble plej potence. 2 Ĉar la Eternulo restarigos la majeston de Jakob, kiel ankaŭ la
     majeston de Izrael; ĉar la ruinigantoj ilin ruinigis kaj
Book:34 Chapter:2 verse: 3 pars:
     ekstermis iliajn vinberbranĉojn. 3 La ŝildo de liaj herooj estas
     ruĝigita; liaj militistoj estas kiel en purpuro; kiel fajro
Book:34 Chapter:2 verse: 4 pars:
     brilas la ĉaroj en la tago de lia armiĝo; la lancoj ŝanceliĝas. 4 Sur la stratoj rapide ruliĝas la ĉaroj, bruas sur la placoj; ili
Book:34 Chapter:2 verse: 5 pars:
     aspektas kiel torĉoj, brilas kiel fulmoj. 5 Li vokas siajn
     fortulojn, sed ili falpuŝiĝos dum sia irado; ili rapidas al la
Book:34 Chapter:2 verse: 6 pars:
     murego kaj preparas defendon. 6 La pordegoj ĉe la akvo
Book:34 Chapter:2 verse: 7 pars:
     malfermiĝos, kaj la palaco cedos. 7 Decidita estas ĝia kapto kaj
     forkonduko, kaj ĝiaj sklavinoj ĝemos kiel kolomboj kaj batos sian
Book:34 Chapter:2 verse: 8 pars:
     bruston. 8 Nineve estas de ĉiam kiel baseno da akvo; sed nun ĝi
Book:34 Chapter:2 verse: 9 pars:
     forkuras: Haltu, haltu! sed neniu revenas. 9 Disrabu arĝenton,
     disrabu oron; senfinaj estas la trezoroj, estas multege da
Book:34 Chapter:2 verse: 10 pars:
     diversaj valoraĵoj. 10 Prirabita kaj plene ruinigita ĝi estos; la
     koro svenas, la genuoj tremas; ĉies lumboj senfortiĝis, kaj ĉies
Book:34 Chapter:2 verse: 11 pars:
     vizaĝoj nigriĝis. 11 Kie nun estas la loĝejo de la leonoj, kaj
     tiu paŝtejo de leonidoj, kie iradis leono, leonino, kaj leonidoj,
Book:34 Chapter:2 verse: 12 pars:
     kaj neniu ilin timigis? 12 La leono disŝiradis sufiĉon por siaj
     idoj, sufokadis por siaj leoninoj, plenigadis siajn kavernojn per
Book:34 Chapter:2 verse: 13 pars:
     kaptaĵo kaj siajn nestegojn per disŝiritaĵo. 13 Jen Mi iras
     kontraŭ vin, diras la Eternulo Cebaot, kaj Mi forbruligos en fumo
     viajn ĉarojn, kaj glavo ekstermos viajn leonidojn; Mi ĉesigos sur
     la tero vian disŝiradon, kaj oni ne plu aŭdos la voĉon de viaj
     sendatoj.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro