<< Amos | La Malnova Testamento | Jona >>

1

Book:31 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Vizio de Obadja.

Tiele diras la Sinjoro, la Eternulo, pri Edom: Diron ni aŭdis de la Eternulo, kaj kuriero estas sendita al la nacioj: Leviĝu, ni Book:31 Chapter:1 verse: 2 pars:

     iru milite kontraŭ lin. 2 Vidu, Mi faris vin malgranda inter la
Book:31 Chapter:1 verse: 3 pars:
     nacioj; vi estas tre malestimata. 3 La fiereco de via koro
     delogis vin; loĝante en la fendegoj de rokoj, sur via alta
Book:31 Chapter:1 verse: 4 pars:
     sidejo, vi diras en via koro: Kiu depuŝos min sur la teron? 4 Sed
     se vi eĉ leviĝus tiel alte, kiel aglo, aŭ se vi aranĝus vian
     neston inter la steloj, eĉ de tie Mi ĵetos vin malsupren, diras
Book:31 Chapter:1 verse: 5 pars:
     la Eternulo. 5 Ĉu ŝtelistoj venis al vi, aŭ noktaj rabistoj?
     kiamaniere vi estas tiel ruinigita? ili ŝtelus nur tiom, kiom
     sufiĉus por ili. Se vinberkolektantoj venus al vi, ili restigus
Book:31 Chapter:1 verse: 6 pars:
     ja forgesitajn berojn. 6 Kiel forte Esav estas priserĉita kaj
Book:31 Chapter:1 verse: 7 pars:
     liaj kaŝejoj estas traesploritaj! 7 Al la limo vin puŝis ĉiuj
     viaj interliganoj, trompis kaj perfortis vin viaj amikoj; la
     manĝantoj de via pano metis sub vin kaptilon, kiun vi eĉ ne
Book:31 Chapter:1 verse: 8 pars:
     rimarkis. 8 En tiu tempo, diras la Eternulo, Mi pereigos ja la
Book:31 Chapter:1 verse: 9 pars:
     saĝulojn ĉe Edom kaj la prudenton sur la monto de Esav. 9 Ektimos
     viaj kuraĝuloj, ho Teman, por ke ĉiuj sur la monto de Esav estu
Book:31 Chapter:1 verse: 10 pars:
     ekstermitaj per mortigo. 10 Pro tio, ke vi premis vian fraton
Book:31 Chapter:1 verse: 11 pars:
     Jakob, kovros vin honto, kaj vi estos ekstermita por ĉiam. 11 En
     la tempo, kiam vi staris apude, kiam fremduloj kondukis lian
     militistaron en kaptitecon kaj aligentuloj eniris en liajn
     pordegojn kaj lotis pri Jerusalem, vi ankaŭ estis kiel unu el
Book:31 Chapter:1 verse: 12 pars:
     ili. 12 Vi devus ne rigardi la malfeliĉan tagon de via frato, la
     tagon de lia forpuŝiteco, kaj vi devus ne ĝoji pri la idoj de
     Jehuda en la tago de ilia pereo, nek fanfaroni en la tago de ilia
Book:31 Chapter:1 verse: 13 pars:
     mizero. 13 Vi devus ne eniri en la pordegon de Mia popolo en la
     tago de ilia malfeliĉo, vi devus ne rigardi ilian suferadon en la
     tago de ilia malfeliĉo, nek tuŝi ilian havaĵon en la tago de ilia
Book:31 Chapter:1 verse: 14 pars:
     malfeliĉo. 14 Vi devus ne stari ĉe la vojdisiĝo, por ekstermi
     iliajn forsaviĝintojn, nek transdoni iliajn restintojn en la tago
Book:31 Chapter:1 verse: 15 pars:
     de malfeliĉo. 15 Ĉar proksima estas la tago de la Eternulo
     kontraŭ ĉiuj nacioj. Kiel vi agis, tiel oni agos kun vi; kion vi
Book:31 Chapter:1 verse: 16 pars:
     meritas, tio venos sur vian kapon. 16 Ĉar kiel vi trinkis sur Mia
     sankta monto, tiel trinkos ĉiam ĉiuj nacioj; ili trinkos, trinkos
Book:31 Chapter:1 verse: 17 pars:
     ĝisfunde, ĝis ili fariĝos kiel tute ne ekzistintaj. 17 Sed sur la
     monto Cion estos saviĝo, kaj ĝi estos sankta; kaj la domo de
Book:31 Chapter:1 verse: 18 pars:
     Jakob ekposedos tiujn, kiuj ilin posedis. 18 La domo de Jakob
     estos fajro, la domo de Jozef estos flamo; sed la domo de Esav
     estos pajlo, oni ekbruligos ĝin kaj ekstermos ĝin, kaj neniu
Book:31 Chapter:1 verse: 19 pars:
     restos el la domo de Esav; ĉar la Eternulo tion diris. 19 Kaj la
     sudanoj ekposedos la monton de Esav, kaj la loĝantoj de la
     malaltaĵo la Filiŝtojn; ili ekposedos la kampojn de Efraim kaj la
Book:31 Chapter:1 verse: 20 pars:
     kampojn de Samario; kaj Benjamen posedos Gileadon. 20 Kaj tiu
     multo da forkondukitaj Izraelidoj en la lando Kanaana ĝis Carfat
     kaj la forkondukitaj el Jerusalem en Sefarad ekposedos la urbojn
Book:31 Chapter:1 verse: 21 pars:
     sudajn. 21 Kaj venos savantoj sur la monton Cion, por juĝi la
     monton de Esav. Kaj la regado apartenos al la Eternulo.
   

Sekva Libro