<< Ho?ea | La Malnova Testamento | Amos >>

1

Book:29 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Vorto de la Eternulo, kiu aperis al Joel, filo de Petuel.

Book:29 Chapter:1 verse: pars:
   

2 Aŭskultu ĉi tion, ho maljunuloj, kaj atentu, ho ĉiuj loĝantoj de la lando! Ĉu estis ĉi tio en via tempo, aŭ en la tempo de viaj Book:29 Chapter:1 verse: 3 pars:

     patroj? 3 Rakontu pri tio al viaj infanoj, kaj viaj infanoj al
Book:29 Chapter:1 verse: 4 pars:
     siaj infanoj, kaj iliaj infanoj al la sekvanta generacio. 4 Kio
     restis de la raŭpoj, tion manĝis la akridoj; kio restis de la
     akridoj, tion manĝis la skaraboj; kaj kio restis de la skaraboj,
Book:29 Chapter:1 verse: 5 pars:
     tion manĝis la vermoj. 5 Vekiĝu, ho ebriuloj, kaj ploru, ĝemu vi,
     ĉiuj drinkantoj, pri la suko vinbera, kiu estas prenita for de
Book:29 Chapter:1 verse: 6 pars:
     via buŝo. 6 Ĉar venis sur mian landon nacio forta kaj
     nekalkulebla; ĝiaj dentoj estas dentoj de leono, kaj makzelojn de
Book:29 Chapter:1 verse: 7 pars:
     leonino ĝi havas. 7 Ĝi dezertigis mian vinberujon, ĉirkaŭŝiris
     mian figarbon, tute senŝeligis ĝin kaj forĵetis; blankiĝis ĝiaj
Book:29 Chapter:1 verse: 8 pars:
     branĉoj. 8 Ĝemu, kiel junulino, kiu metis sur sin sakaĵon pro sia
Book:29 Chapter:1 verse: 9 pars:
     fianĉo. 9 For estas la farunoferoj kaj verŝoferoj el la domo de
Book:29 Chapter:1 verse: 10 pars:
     la Eternulo; funebras la pastroj, servistoj de la Eternulo. 10 Dezertigita estas la kampo, funebras la tero; ĉar ekstermita
Book:29 Chapter:1 verse: 11 pars:
     estas la greno, elsekiĝis la mosto, velkis la olivoj. 11 Konsternitaj estas la plugistoj, plorĝemas la vinberkultivistoj,
     pro la tritiko kaj hordeo, pro la pereo de la rikolto sur la
Book:29 Chapter:1 verse: 12 pars:
     kampo. 12 Elsekiĝis la vinberbranĉo, velkis la figarbo; la
     granatarbo, la palmo, kaj la pomarbo, ĉiuj arboj de la kampo
Book:29 Chapter:1 verse: 13 pars:
     elsekiĝis; malaperis gajeco ĉe la homoj. 13 Zonu vin kaj ploru,
     ho pastroj; ĝemegu, ho servistoj de la altaro; iru kaj kuŝu en
     sakaĵoj, ho servistoj de mia Dio; ĉar malaperis el la domo de via
Book:29 Chapter:1 verse: 14 pars:
     Dio la farunoferoj kaj verŝoferoj. 14 Sanktigu faston, proklamu
     solenan kunvenon, kunvoku la maljunulojn kaj ĉiujn loĝantojn de
     la lando en la domon de la Eternulo, via Dio, kaj kriu al la
Book:29 Chapter:1 verse: 15 pars:
     Eternulo: 15 Ho ve, kia tago! Ĉar proksima estas la tago de la
Book:29 Chapter:1 verse: 16 pars:
     Eternulo; kiel katastrofo ĝi venos de la Plejpotenculo. 16 Antaŭ
     niaj okuloj ja malaperis la manĝaĵo, el la domo de nia Dio la
Book:29 Chapter:1 verse: 17 pars:
     ĝojo kaj gajeco. 17 Forputris la grajnoj sub siaj terbuloj,
     malpleniĝis la grenejoj, detruitaj estas la garbejoj, ĉar la
Book:29 Chapter:1 verse: 18 pars:
     greno difektiĝis. 18 Ho, kiel ĝemas la brutoj, kiel suferas la
Book:29 Chapter:1 verse: 19 pars:
     bovaroj! ĉar ili ne havas paŝtaĵon; ankaŭ la ŝafaroj turmentiĝas. 19 Al Vi, ho Eternulo, mi vokas; ĉar fajro ekstermis la herbejojn
Book:29 Chapter:1 verse: 20 pars:
     de la stepo, kaj flamo bruldifektis ĉiujn arbojn de la kampo. 20 Eĉ la bestoj de la kampo sopiras al Vi; ĉar elsekiĝis la torentoj
     da akvo, kaj fajro ekstermis la herbejojn de la stepo.
   

Sekva Ĉapitro