<< Daniel | La Malnova Testamento | Joel >>

2

Book:28 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1
Book:28 Chapter:2 verse:Nomu viajn fratojn Mia popolo, kaj viajn fratinojn Kompatataj. pars:
   

Nomu viajn fratojn Mia popolo, kaj viajn fratinojn Kompatataj. 2 Havu juĝon kontraŭ via patrino, havu juĝon, ĉar ŝi ne estas Mia edzino, kaj Mi ne estas ŝia edzo; ŝi forigu la malĉastecon de sia Book:28 Chapter:2 verse: 3 pars:

     vizaĝo kaj la adultemecon de siaj mamoj, 3 por ke Mi ne
     senvestigu ŝin ĝis nudeco, kaj ne prezentu ŝin tia, kia ŝi estis
     en la tago de sia naskiĝo, ke Mi ne faru ŝin kiel dezerto, ne
Book:28 Chapter:2 verse: 4 pars:
     faru ŝin kiel tero senakva, kaj ne mortigu ŝin per soifo. 4 Ankaŭ
Book:28 Chapter:2 verse: 5 pars:
     ŝiajn infanojn Mi ne kompatus, ĉar ili estas infanoj de malĉasto; 5 ĉar ilia patrino malĉastis, ilia naskintino malhonoris sin; ĉar
     ŝi diris: Mi sekvos miajn amistojn, kiuj donas al mi mian panon
     kaj mian akvon, miajn lanaĵojn kaj miajn linaĵojn, mian oleon kaj
Book:28 Chapter:2 verse: 6 pars:
     miajn drinkaĵojn. 6 Pro tio Mi baros vian vojon per dornoj, Mi
Book:28 Chapter:2 verse: 7 pars:
     ĉirkaŭbaros ŝin, ke ŝi ne trovos siajn vojojn. 7 Ŝi postkuros
     siajn amistojn, sed ŝi ne kuratingos ilin; ŝi serĉos ilin, sed ne
     trovos; kaj ŝi diros: Mi iros returne al mia unua edzo, ĉar pli
Book:28 Chapter:2 verse: 8 pars:
     bone estis al mi tiam, ol nun. 8 Kaj ŝi ne sciis, ke Mi estis
     tiu, kiu donadis al ŝi panon kaj moston kaj oleon, Mi donis al ŝi
Book:28 Chapter:2 verse: 9 pars:
     multe da arĝento kaj oro, kiun ili uzis por Baal. 9 Tial Mi
     prenos returne Mian panon kaj Mian moston iliatempe, Mi forprenos
Book:28 Chapter:2 verse: 10 pars:
     Mian lanaĵon kaj Mian linaĵon, per kiu ŝi kovris sian nudecon. 10 Kaj nun Mi malkaŝos ŝian hontindaĵon antaŭ la okuloj de ŝiaj
Book:28 Chapter:2 verse: 11 pars:
     amistoj, kaj neniu savos ŝin el Mia mano. 11 Mi ĉesigos ĉian ŝian
     gajecon, ŝiajn festojn, monatkomencojn, kaj sabatojn, kaj ĉiujn
Book:28 Chapter:2 verse: 12 pars:
     ŝiajn solenajn kunvenojn. 12 Mi dezertigos ŝiajn vinbertrunkojn
     kaj ŝiajn figarbojn, pri kiuj ŝi diras: Tio estas donaco, kiun
     donis al mi miaj amistoj; Mi faros ilin arbaro, kaj la bestoj de
Book:28 Chapter:2 verse: 13 pars:
     la kampo ilin manĝos. 13 Mi punos ŝin pro la tagoj de la Baaloj,
     al kiuj ŝi incensis, ornaminte sin per siaj ringoj kaj siaj
     ĉirkaŭkoloj, kaj sekvante siajn amistojn, dum Min ŝi forgesis,
Book:28 Chapter:2 verse: 14 pars:
     diras la Eternulo. 14 Tial jen Mi allogos ŝin, kondukos ŝin en
Book:28 Chapter:2 verse: 15 pars:
     dezerton, kaj parolos al ŝi agrablajn vortojn; 15 kaj Mi donos al
     ŝi ŝiajn vinberĝardenojn el tie, kaj la valon de malĝojo Mi faros
     pordo de espero; kaj tie ŝi kantos, kiel en la tagoj de sia
Book:28 Chapter:2 verse: 16 pars:
     juneco kaj kiel en la tempo de sia elirado el la lando Egipta. 16 En tiu tempo, diras la Eternulo, ŝi nomos Min: Mia edzo; ŝi ne
Book:28 Chapter:2 verse: 17 pars:
     plu nomos Min: Mia mastro. 17 Mi forigos de ŝia buŝo la nomojn de
Book:28 Chapter:2 verse: 18 pars:
     la Baaloj, kaj oni ne plu rememoros ilin laŭ ilia nomo. 18 Kaj Mi
     faros por ili en tiu tempo interligon kun la bestoj de la kampo,
     kun la birdoj de la ĉielo, kaj kun la rampaĵoj de la tero;
     pafarkon, glavon, kaj militon Mi ekstermos el la lando, kaj Mi
Book:28 Chapter:2 verse: 19 pars:
     donos al ili la eblon dormi eksterdanĝere. 19 Mi fianĉiĝos kun vi
     por ĉiam, Mi fianĉiĝos kun vi en vero kaj justo, en favorkoreco
Book:28 Chapter:2 verse: 20 pars:
     kaj kompatemeco. 20 Mi fianĉiĝos kun vi en fideleco, kaj vi
Book:28 Chapter:2 verse: 21 pars:
     ekkonos la Eternulon. 21 En tiu tempo Mi favoros, diras la
Book:28 Chapter:2 verse: 22 pars:
     Eternulo, Mi favoros la ĉielon, kaj ĝi favoros la teron; 22 kaj
     la tero favoros la grenon, moston, kaj oleon, kaj ĉi tiuj favoros
Book:28 Chapter:2 verse: 23 pars:
     Jizreelon. 23 Mi faros ŝin al Mi fruktoporta sur la tero, kaj Mi
     kompatos la nekompatitinon; kaj al tiu, kiu estis ne Mia popolo,
     Mi diros: Vi estas Mia popolo; kaj ĝi diros: Vi estas mia Dio.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro