<< Je?ezkel | La Malnova Testamento | Ho?ea >>

2

Book:27 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

En la dua jaro de la reĝado de Nebukadnecar aperis al Nebukadnecar sonĝoj; kaj konfuziĝis lia spirito, kaj li ne povis Book:27 Chapter:2 verse: 2 pars:

     dormi. 2 Kaj la reĝo ordonis alvoki la astrologojn, magiistojn,
     sorĉistojn, kaj Ĥaldeojn, por ke ili diru al la reĝo liajn
Book:27 Chapter:2 verse: 3 pars:
     sonĝojn. Kaj ili venis kaj stariĝis antaŭ la reĝo. 3 Kaj la reĝo
     diris al ili: Mi havis sonĝon, kaj mia spirito maltrankviliĝis,
Book:27 Chapter:2 verse: 4 pars:
     dezirante scii, kio estis tiu sonĝo. 4 La Ĥaldeoj respondis al la
     reĝo en la lingvo Siria: Ho reĝo, vivu eterne! diru la sonĝon al
Book:27 Chapter:2 verse: 5 pars:
     viaj servantoj, kaj ni klarigos ĝian signifon. 5 Sed la reĝo
     respondis kaj diris al la Ĥaldeoj: La enhavon mi forgesis. Tamen,
     se vi ne diros al mi la sonĝon kaj ĝian signifon, vi estos
Book:27 Chapter:2 verse: 6 pars:
     dishakitaj en pecojn kaj viaj domoj estos ruinigitaj. 6 Sed se vi
     rakontos al mi la sonĝon kaj ĝian signifon, vi ricevos de mi
     donacojn, rekompencon, kaj grandan honoron. Tial diru al mi la
Book:27 Chapter:2 verse: 7 pars:
     sonĝon kaj ĝian signifon. 7 Ili denove respondis: La reĝo diru
Book:27 Chapter:2 verse: 8 pars:
     sian sonĝon al siaj servantoj, kaj ni klarigos ĝian signifon. 8 La reĝo diris: Mi scias bone, ke vi deziras gajni tempon, ĉar vi
Book:27 Chapter:2 verse: 9 pars:
     vidas, ke la afero malaperis el mia memoro. 9 Se vi ne diros al
     mi la sonĝon, tio montros, ke vi havas unu intencon: vi preparas
     vin, por doni al mi mensogan kaj sentaŭgan respondon, ĝis la
     tempo pasos. Tial rakontu al mi la sonĝon, tiam mi konvinkiĝos,
Book:27 Chapter:2 verse: 10 pars:
     ke vi povas klarigi al mi ankaŭ ĝian signifon. 10 La Ĥaldeoj
     respondis al la reĝo kaj diris: Ne ekzistas sur la tero tia homo,
     kiu povus plenumi la deziron de la reĝo; tial neniu reĝo, kiel
     ajn granda kaj potenca li estus, postulis iam similan respondon
Book:27 Chapter:2 verse: 11 pars:
     de iu astrologo, magiisto, aŭ Ĥaldeo; 11 la afero, kiun la reĝo
     postulas, estas tiel eksterordinara, ke neniu povas tion plenumi
Book:27 Chapter:2 verse: 12 pars:
     al la reĝo, krom la dioj, kiuj ne vivas inter karnuloj. 12 Tiam
     la reĝo forte indignis kaj koleris, kaj ordonis pereigi ĉiujn
Book:27 Chapter:2 verse: 13 pars:
     saĝulojn de Babel. 13 Kiam la dekreto eliris, oni komencis la
     mortigadon de la saĝuloj, kaj oni volis mortigi ankaŭ Danielon
Book:27 Chapter:2 verse: 14 pars:
     kaj liajn kamaradojn. 14 Tiam Daniel faris saĝan kaj prudentan
     rediron al Arjoĥ, la estro de la reĝaj korpogardistoj, kiu
Book:27 Chapter:2 verse: 15 pars:
     eliris, por mortigi la saĝulojn de Babel; 15 li demandis Arjoĥon,
     la potenculon de la reĝo, dirante: Pro kio eliris de la reĝo tia
Book:27 Chapter:2 verse: 16 pars:
     severa ordono? Tiam Arjoĥ rakontis al Daniel la tutan aferon. 16 Daniel iris kaj petis la reĝon, ke li donu al li templimon, kaj
     li prezentos al la reĝo la klarigon.
   

Book:27 Chapter:2 verse: pars:
   

17 Poste Daniel iris en sian domon, kaj rakontis la aferon al Book:27 Chapter:2 verse: 18 pars:

     siaj kamaradoj Ĥananja, Miŝael, kaj Azarja, 18 por ke ili petegu
     la kompateman Dion de la ĉielo malkaŝi tiun kaŝitan aferon, por
     ke Daniel kaj liaj kamaradoj ne pereu kun la aliaj saĝuloj de
Book:27 Chapter:2 verse: 19 pars:
     Babel. 19 Kaj tiam la kaŝitaĵo malkaŝiĝis al Daniel en nokta
Book:27 Chapter:2 verse: 20 pars:
     vizio, kaj Daniel dankis pro tio Dion de la ĉielo. 20 Kaj Daniel
     ekparolis, kaj diris: Estu benata la nomo de Dio de eterne ĝis
Book:27 Chapter:2 verse: 21 pars:
     eterne; ĉar al Li apartenas saĝo kaj forto; 21 Li ŝanĝas la
     tempojn kaj jarojn; Li faligas reĝojn kaj starigas reĝojn; Li
Book:27 Chapter:2 verse: 22 pars:
     donas saĝon al la saĝuloj kaj prudenton al la prudentuloj; 22 Li
     malkaŝas la profundaĵon kaj kaŝitaĵon; Li scias, kio estas en la
Book:27 Chapter:2 verse: 23 pars:
     mallumo, kaj lumo estas en Li. 23 Vin, ho Dio de miaj patroj, mi
     dankas kaj gloras; ĉar Vi donis al mi saĝon kaj forton, kaj
     malkaŝis al mi tion, pri kio ni Vin petis; ĉar Vi malkaŝis al ni
Book:27 Chapter:2 verse: 24 pars:
     la aferon de la reĝo. 24 Poste Daniel iris al Arjoĥ, al kiu la
     reĝo komisiis mortigi la saĝulojn de Babel; li venis, kaj diris
     al li tiel: Ne mortigu la saĝulojn de Babel, konduku min al la
     reĝo, kaj mi diros al la reĝo la klarigon.
   

Book:27 Chapter:2 verse: pars:
   

25 Tiam Arjoĥ tuj enkondukis Danielon al la reĝo, kaj diris al ĉi tiu tiele: Inter la transloĝigitaj filoj de Judujo mi trovis Book:27 Chapter:2 verse: 26 pars:

     homon, kiu povas doni al la reĝo klarigon. 26 Tiam ekparolis la
     reĝo, kaj diris al Daniel, kies nomo estis nun Beltŝacar: Ĉu vi
Book:27 Chapter:2 verse: 27 pars:
     povas sciigi al mi la sonĝon, kiun mi vidis, kaj ĝian signifon? 27 Daniel respondis al la reĝo kaj diris: La kaŝitaĵon, pri kiu
     la reĝo demandas, ne povas malkaŝi al la reĝo la saĝuloj, nek la
Book:27 Chapter:2 verse: 28 pars:
     sorĉistoj, nek la astrologoj, nek la divenistoj; 28 sed en la
     ĉielo ekzistas Dio, kiu malkaŝas kaŝitaĵon; Li malkaŝis al la
     reĝo Nebukadnecar tion, kio estos en tempo estonta. Via sonĝo kaj
Book:27 Chapter:2 verse: 29 pars:
     la vizioj de via kapo sur via lito estis jenaj: 29 vi, ho reĝo,
     meditis sur via lito pri tio, kio estos poste; kaj la Malkaŝanto
Book:27 Chapter:2 verse: 30 pars:
     de kaŝitaĵoj montris al vi, kio estos. 30 Kaj al mi tiu kaŝitaĵo
     malkaŝiĝis ne pro tio, ke mi kvazaŭ estus pli saĝa ol ĉiuj
     vivantoj, sed por tio, ke la reĝo ricevu klarigon kaj ke vi
Book:27 Chapter:2 verse: 31 pars:
     eksciu la pensojn de via koro. 31 Vi, ho reĝo, havis vizion: jen
     staris granda statuo; grandega statuo tio estis; en
     eksterordinara brilo ĝi staris antaŭ vi, kaj ĝia aspekto estis
Book:27 Chapter:2 verse: 32 pars:
     terura. 32 La kapo de tiu statuo estis el pura oro; ĝiaj brusto
Book:27 Chapter:2 verse: 33 pars:
     kaj manoj estis el arĝento, la ventro kaj femuroj el kupro; 33 ĝiaj kruroj estis el fero, ĝiaj piedoj estis parte el fero, parte
Book:27 Chapter:2 verse: 34 pars:
     el argilo. 34 Vi vidis poste, ke ŝtono deŝiriĝis sen ago de ia
     mano, frapis la statuon, ĝiajn ferajn kaj argilajn piedojn, kaj
Book:27 Chapter:2 verse: 35 pars:
     frakasis ilin. 35 Tiam ĉio kune frakasiĝis: la fero, argilo,
     kupro, arĝento, kaj oro fariĝis kiel grenventumaĵo sur somera
     draŝejo, kaj la vento ilin forportis, kaj ne restis postesigno
     post ili; sed la ŝtono, kiu frakasis la statuon, fariĝis granda
Book:27 Chapter:2 verse: 36 pars:
     monto kaj plenigis la tutan teron. 36 Tio estas la sonĝo. Nun ni
Book:27 Chapter:2 verse: 37 pars:
     diros al la reĝo la signifon. 37 Vi, ho reĝo, estas reĝo super
     reĝoj, al kiu Dio de la ĉielo donis regnon, potencon, forton, kaj
Book:27 Chapter:2 verse: 38 pars:
     gloron; 38 kaj ĉie, kie ajn loĝas homoj, Li transdonis en viajn
     manojn la bestojn de la kampo kaj la birdojn de la ĉielo, kaj
Book:27 Chapter:2 verse: 39 pars:
     faris vin reganto super ili ĉiuj. Vi estas la ora kapo. 39 Post
     vi aperos nova regno, malpli alta ol via, kaj ankoraŭ tria regno,
Book:27 Chapter:2 verse: 40 pars:
     kupra, kiu regos super la tuta tero. 40 La kvara regno estos
     malmola, kiel fero; ĉar kiel fero disbatas kaj frakasas ĉion,
     tiel ankaŭ ĝi, simile al ĉiofrakasanta fero, disbatados kaj
Book:27 Chapter:2 verse: 41 pars:
     frakasados. 41 Kaj ke vi vidis la piedojn kaj la fingrojn parte
     el potargilo kaj parte el fero ― tio estos regno de miksita
     konsisto, kaj ĝi enhavos parte la malmolecon de fero, ĉar vi
Book:27 Chapter:2 verse: 42 pars:
     vidis feron miksitan kun potargilo. 42 Sed kiel la fingroj de la
     piedoj estis parte el fero, parte el argilo, tiel ankaŭ la regno
Book:27 Chapter:2 verse: 43 pars:
     estos parte fortika, parte rompebla. 43 Kaj ke vi vidis feron,
     miksitan kun potargilo, tio signifas, ke ili estos kunigitaj per
     forto homa, sed ne kunfandiĝos inter si, kiel fero ne kunfandiĝas
Book:27 Chapter:2 verse: 44 pars:
     kun argilo. 44 Sed en la tempo de tiuj reĝoj Dio de la ĉielo
     starigos regnon, kiu neniam detruiĝos, kaj ĝia reĝado ne
     transiros al alia popolo; ĝi frakasos kaj detruos ĉiujn regnojn,
Book:27 Chapter:2 verse: 45 pars:
     sed ĝi mem staros eterne. 45 Vi vidis, ke ŝtono sen ia mano
     deŝiriĝis de monto, kaj frakasis feron, kupron, argilon,
     arĝenton, kaj oron; la granda Dio montris al la reĝo, kio estos
Book:27 Chapter:2 verse: 46 pars:
     poste. Tia estas precize la sonĝo kaj ĝia ĝusta klarigo. 46 Tiam
     la reĝo Nebukadnecar ĵetis sin vizaĝaltere kaj adorkliniĝis al
     Daniel kaj ordonis alporti al li donacojn kaj bonodorajn
Book:27 Chapter:2 verse: 47 pars:
     incensojn. 47 La reĝo ekparolis al Daniel, kaj diris: Vere, via
     Dio estas Dio de la dioj kaj Reganto de la reĝoj, malkaŝanta
Book:27 Chapter:2 verse: 48 pars:
     kaŝitaĵojn, kaj tial vi povis malkaŝi tiun kaŝitaĵon. 48 Tiam la
     reĝo altigis Danielon, donis al li grandajn kaj riĉajn donacojn,
     kaj faris lin reganto super la tuta lando de Babel kaj ĉefo super
Book:27 Chapter:2 verse: 49 pars:
     ĉiuj saĝuloj de Babel. 49 Daniel petis la reĝon, kaj ĉi tiu
     starigis Ŝadraĥon, Meŝaĥon, kaj Abed-Negon super la aferoj de la
     lando Babela; kaj Daniel mem restis ĉe la kortego de la reĝo.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro