<< Jesaja | La Malnova Testamento | Plorkanto >>

1

Book:24 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Paroloj de Jeremia, filo de Ĥilkija, el la pastroj, kiuj estis Book:24 Chapter:1 verse: 2 pars:

     en Anatot, en la lando de Benjamen; 2 al kiu aperis la vorto de
     la Eternulo en la tempo de Joŝija, filo de Amon, reĝo de Judujo,
Book:24 Chapter:1 verse: 3 pars:
     en la dek-tria jaro de lia reĝado, 3 kaj poste en la tempo de
     Jehojakim, filo de Joŝija, reĝo de Judujo, ĝis la fino de la dek-
     unua jaro de Cidkija, filo de Joŝija, reĝo de Judujo, ĝis la
     forkonduko de la Jerusalemanoj en la kvina monato.
   

Book:24 Chapter:1 verse: pars:
   

4 Aperis al mi la vorto de la Eternulo, dirante: 5 Antaŭ ol Mi formis vin en la utero, Mi vin konis, kaj antaŭ ol vi eliris el Book:24 Chapter:1 verse: 6 pars:

     la ventro, Mi vin sanktigis, Mi faris vin profeto por la popoloj. 6 Mi diris: Ho ve, Sinjoro, ho Eternulo! mi ne povoscias paroli,
Book:24 Chapter:1 verse: 7 pars:
     ĉar mi estas juna. 7 Sed la Eternulo diris al mi: Ne diru, ke vi
     estas juna; sed ĉien, kien Mi sendos vin, iru, kaj ĉion, kion Mi
Book:24 Chapter:1 verse: 8 pars:
     ordonos al vi, parolu. 8 Ne timu ilin; ĉar Mi estas kun vi, por
Book:24 Chapter:1 verse: 9 pars:
     savi vin, diras la Eternulo. 9 Kaj la Eternulo etendis Sian manon
     kaj ektuŝis mian buŝon, kaj la Eternulo diris al mi: Jen Mi
Book:24 Chapter:1 verse: 10 pars:
     enmetis Miajn vortojn en vian buŝon. 10 Vidu, Mi starigas vin
     hodiaŭ super la popoloj kaj super la regnoj, por elŝiri, rompi,
     pereigi, kaj detrui, por konstrui kaj planti.
   

Book:24 Chapter:1 verse: pars:
   

11 Kaj aperis al mi la vorto de la Eternulo, dirante: Kion vi Book:24 Chapter:1 verse: 12 pars:

     vidas, Jeremia? Kaj mi diris: Mi vidas bastonon maldormantan. 12 Kaj la Eternulo diris al mi: Vi vidis bone; ĉar Mi maldormos pri
Book:24 Chapter:1 verse: 13 pars:
     Mia vorto, por plenumi ĝin. 13 Kaj duafoje aperis al mi la vorto
     de la Eternulo, dirante: Kion vi vidas? Kaj mi diris: Mi vidas
Book:24 Chapter:1 verse: 14 pars:
     flame bolantan poton, kaj ĝi rigardas de norde. 14 Kaj la
     Eternulo diris al mi: De norde venos la malfeliĉo sur ĉiujn
Book:24 Chapter:1 verse: 15 pars:
     loĝantojn de la lando. 15 Ĉar jen Mi alvokos ĉiujn gentojn de la
     nordaj regnoj, diras la Eternulo, kaj ili venos kaj starigos ĉiu
     sian tronon antaŭ la pordegoj de Jerusalem kaj ĉirkaŭ ĝiaj
Book:24 Chapter:1 verse: 16 pars:
     muregoj kaj antaŭ ĉiuj urboj de Judujo. 16 Kaj Mi eldiros Mian
     verdikton pri ili pro ĉiuj iliaj malbonagoj, pro tio, ke ili
     forlasis Min kaj incensis al aliaj dioj kaj adorkliniĝis antaŭ la
Book:24 Chapter:1 verse: 17 pars:
     faritaĵo de siaj manoj. 17 Kaj vi zonu viajn lumbojn, leviĝu, kaj
     diru al ili ĉion, kion Mi ordonas al vi; ne tremu antaŭ ili, por
Book:24 Chapter:1 verse: 18 pars:
     ke Mi ne tremigu vin antaŭ ili. 18 Jen Mi faras vin hodiaŭ
     fortikigita urbo, fera kolono, kaj kupraj muroj en la tuta lando,
     kontraŭ la reĝoj de Judujo, kontraŭ ĝiaj princoj, kontraŭ ĝiaj
Book:24 Chapter:1 verse: 19 pars:
     pastroj, kaj kontraŭ la popolo de la lando. 19 Ili batalos
     kontraŭ vi, sed ne venkos vin; ĉar Mi estas kun vi, diras la
     Eternulo, por savi vin.
   

Sekva Ĉapitro