<< Alta Kanto | La Malnova Testamento | Jeremia >>

1

Book:23 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Vizio de Jesaja, filo de Amoc, kiun li vidis pri Judujo kaj Jerusalem, en la tempo de Uzija, Jotam, Aĥaz, kaj Ĥizkija, reĝoj de Judujo.

Book:23 Chapter:1 verse: pars:
   

2 Aŭskultu, ho ĉielo, kaj atentu, ho tero, ĉar parolas la Book:23 Chapter:1 verse: 3 pars:

     Eternulo: Filojn Mi edukis kaj altigis, kaj ili perfidis Min. 3 Bovo konas sian aĉetinton, kaj azeno la manĝujon de sia mastro;
Book:23 Chapter:1 verse: 4 pars:
     sed Izrael ne konas, Mia popolo ne komprenas. 4 Ve al la popolo
     peka, al la gento ŝarĝita de malbonagoj, al la idaro krima, al la
     filoj pereuloj! ili forlasis la Eternulon, ili malŝatis la
Book:23 Chapter:1 verse: 5 pars:
     Sanktulon de Izrael, ili forturniĝis malantaŭen. 5 Kion oni
     ankoraŭ batu en vi, kiuj daŭrigas sian defaladon? la tuta kapo
Book:23 Chapter:1 verse: 6 pars:
     estas malsana, kaj la tuta koro estas senforta. 6 De la plando de
     la piedo ĝis la kapo estas en ĝi nenio sendifekta, nur vundoj kaj
     tuberoj kaj ulceroj pusaj, kiuj ne estas purigitaj, nek
Book:23 Chapter:1 verse: 7 pars:
     ĉirkaŭligitaj, nek moligitaj per oleo. 7 Via lando estas dezerta,
     viaj urboj estas forbruligitaj per fajro, vian kampon antaŭ vi
     formanĝas fremduloj, kaj dezerta ĝi estas, kiel ruinigita de
Book:23 Chapter:1 verse: 8 pars:
     fremduloj. 8 Kaj restis la filino de Cion kiel tendo en
Book:23 Chapter:1 verse: 9 pars:
     vinberĝardeno, kiel budo sur kukumkampo, kiel urbo sieĝata. 9 Se
     la Eternulo Cebaot ne lasus al ni restaĵon, ni fariĝus preskaŭ
     kiel Sodom, ni similiĝus al Gomora.
   

Book:23 Chapter:1 verse: pars:
   

10 Aŭskultu la vortojn de la Eternulo, estroj de Sodom; atentu la Book:23 Chapter:1 verse: 11 pars:

     instruon de nia Dio, popolo de Gomora! 11 Por kio Mi bezonas vian
     multegon da buĉoferoj? diras la Eternulo; Mi trosatiĝis de la
     bruloferoj de ŝafoj kaj de la sebo de grasigitaj brutoj, kaj la
Book:23 Chapter:1 verse: 12 pars:
     sangon de bovoj kaj ŝafidoj kaj kaproj Mi ne deziras. 12 Kiam vi
     venas, por aperi antaŭ Mia vizaĝo, kiu postulas tion de viaj
Book:23 Chapter:1 verse: 13 pars:
     manoj, ke vi paŝu sur Mian korton? 13 Ne plu alportu hipokritajn
     donacojn; la incensado estas abomenindaĵo por Mi; monatkomencon,
     sabaton, kaj kunvokon de kunvenoj Mi ne toleras ― krimo kaj sankta
Book:23 Chapter:1 verse: 14 pars:
     kunveno! 14 Viajn monatkomencojn kaj festojn Mia animo malamas;
Book:23 Chapter:1 verse: 15 pars:
     ili fariĝis por Mi ŝarĝo, tedis al Mi porti ilin. 15 Kiam vi
     etendas viajn manojn, Mi kaŝas antaŭ vi Miajn okulojn; eĉ kiam vi
Book:23 Chapter:1 verse: 16 pars:
     multe preĝas, Mi ne aŭskultas; viaj manoj estas plenaj de sango. 16 Lavu vin, purigu vin; forigu la malbonon de viaj faroj antaŭ
Book:23 Chapter:1 verse: 17 pars:
     Miaj okuloj, ĉesu malbonagi. 17 Lernu agi bone, celu justecon,
     helpu prematon, havigu juston al orfo, defendu aferon de vidvino.
   

Book:23 Chapter:1 verse: pars:
   

18 Venu, kaj ni faru inter ni juĝan disputon, diras la Eternulo: se viaj pekoj estas sangoruĝaj, ili fariĝos blankaj kiel neĝo; Book:23 Chapter:1 verse: 19 pars:

     kaj se ili estas kiel skarlato, ili fariĝos kiel lano. 19 Se vi
Book:23 Chapter:1 verse: 20 pars:
     estos humilaj kaj obeemaj, vi manĝos la bonaĵon de la tero; 20 sed se vi rifuzos kaj ribelos, glavo vin ekstermos; ĉar tiel
     diris la buŝo de la Eternulo.
   

Book:23 Chapter:1 verse: pars:
   

21 Kiamaniere la fidela urbo fariĝis malĉastulino! ĝi estis plena Book:23 Chapter:1 verse: 22 pars:

     de justeco, virto en ĝi loĝis, sed nun mortigistoj. 22 Via
Book:23 Chapter:1 verse: 23 pars:
     arĝento fariĝis skorio, via vino miksiĝis kun akvo. 23 Viaj
     estroj estas perfiduloj, kaj kolegoj de ŝtelistoj; ili ĉiuj amas
     donacojn kaj ĉasas profiton; al orfo ili ne donas juston, kaj la
     juĝa plendo de vidvino ne atingas ilin.
   

Book:23 Chapter:1 verse: pars:
   

24 Pro tio diras la Sinjoro, la Eternulo Cebaot, la Potenculo de Izrael: Ho ve, Mi konsolos Min sur Miaj kontraŭuloj, kaj Mi Book:23 Chapter:1 verse: 25 pars:

     venĝos al Miaj malamikoj. 25 Kaj Mi remetos Mian manon sur vin,
     kaj Mi forte purigos vian skorion, kaj Mi eligos vian tutan
Book:23 Chapter:1 verse: 26 pars:
     stanon. 26 Kaj Mi restarigos viajn juĝistojn, kiel antaŭe, kaj
     viajn konsilistojn, kiel en la komenco; post tio oni nomos vin
Book:23 Chapter:1 verse: 27 pars:
     urbo de virto, civito fidela. 27 Cion elaĉetiĝos per justeco, kaj
Book:23 Chapter:1 verse: 28 pars:
     ĝiaj revenintoj per virto. 28 La krimuloj kaj pekuloj pereos
Book:23 Chapter:1 verse: 29 pars:
     kune, kaj la forlasintoj de la Eternulo ekstermiĝos. 29 Ĉar ili
     estos malhonoritaj pro la terebintarboj, kiujn vi amis, kaj vi
Book:23 Chapter:1 verse: 30 pars:
     estos hontigitaj pro la ĝardenoj, kiujn vi elektis. 30 Ĉar vi
     estos kiel terebintarbo, kies folioj velkis, kaj kiel ĝardeno,
Book:23 Chapter:1 verse: 31 pars:
     kiu ne havas akvon. 31 Kaj la fortulo fariĝos kiel stupo, kaj lia
     laboro kiel fajrero; kaj ambaŭ brulos, kaj neniu estingos.
   

Sekva Ĉapitro