<< Psalmaro | La Malnova Testamento | Predikanto >>

1

Sentencoj de Salomono, filo de David, reĝo de Izrael:

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

2 Por scii saĝon kaj moralinstruon;
Por kompreni parolojn de prudento;

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

3 Por ricevi instruon pri saĝo,
Vero, justo, kaj honesto;

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

4 Por doni al la malkleruloj spriton,
Al la junulo scion kaj singardemon.

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

5 Saĝulo aŭdu kaj plimultigu sian scion,
Kaj prudentulo akiros gvidajn kapablojn,

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

6 Por kompreni sentencon kaj retoraĵon,
La vortojn de saĝuloj kaj iliajn enigmojn.

Book:20 Chapter:1 verse: pars:

     

7 La timo antaŭ la Eternulo estas la komenco de sciado.
Saĝon kaj instruon malpiuloj malestimas.

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

8 Aŭskultu, mia filo, la instruon de via patro,
Kaj ne forĵetu la ordonon de via patrino;

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

9 Ĉar ili estas bela krono por via kapo,
Kaj ornamo por via kolo.

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

10 Mia filo, se pekuloj vin logos,
Ne sekvu ilin.

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

11 Se ili diros: Iru kun ni,
Ni embuskos por mortigi,
Ni senkaŭze insidos senkulpulojn;

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

12 Kiel Ŝeol ni englutos ilin vivajn,
Kaj la piulojn kiel irantajn en la tombon;

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

13 Ni trovos diversajn grandvaloraĵojn,
Ni plenigos niajn domojn per rabaĵo;

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

14 Vi lotos meze inter ni,
Unu monujo estos por ni ĉiuj:

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

15 Mia filo, ne iru la vojon kune kun ili;
Gardu vian piedon de ilia vojstreko,

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

16 Ĉar iliaj piedoj kuras al malbono,
Kaj rapidas, por verŝi sangon.

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

17 Ĉar vane estas metata reto
Antaŭ la okuloj de ĉiu birdo.

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

18 Kaj ili embuskas sian propran sangon,
Ili insidas siajn proprajn animojn.

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

19 Tiaj estas la vojoj de ĉiu, kiu avidas rabakiron;
Ĝi forprenas la vivon de sia posedanto.

Book:20 Chapter:1 verse: pars:

     

20 La saĝo krias sur la strato;
Ĝi aŭdigas sian voĉon sur la placoj;

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

21 Ĝi vokas en la ĉefaj kunvenejoj, ĉe la pordegaj enirejoj;
En la urbo ĝi diras siajn parolojn.

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

22 Ĝis kiam, ho malkleruloj, vi amos nescion?
Kaj al blasfemantoj plaĉos blasfemado,
Kaj senprudentuloj malamos scion?

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

23 Returnu vin al mia predikado;
Jen mi eligos al vi mian spiriton,
Mi sciigos al vi miajn vortojn.

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

24 Ĉar mi vokis, kaj vi rifuzis;
Mi etendis mian manon, kaj neniu atentis;

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

25 Kaj vi forĵetis ĉiujn miajn konsilojn,
Kaj miajn predikojn vi ne deziris:

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

26 Tial ankaŭ mi ridos ĉe via malfeliĉo;
Mi mokos, kiam timo vin atakos.

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

27 Kiam la timo atakos vin kiel uragano,
Kaj via malfeliĉo venos kiel ventego,
Kiam venos al vi mizero kaj sufero:

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

28 Tiam ili min vokos, sed mi ne respondos;
Ili min serĉos, sed min ne trovos.

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

29 Tial ke ili malamis scion,
Kaj timon antaŭ la Eternulo ili ne deziris havi,

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

30 Ili ne deziris miajn konsilojn,
Ili malestimis ĉiujn miajn predikojn:

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

31 Ili manĝu la fruktojn de sia agado,
Kaj ili satiĝu de siaj pripensoj.

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

32 Ĉar la kapricoj de la malsaĝuloj ilin mortigas,
Kaj la senzorgeco de la senorduloj ilin pereigas.

Book:20 Chapter:1 verse: pars:
     

33 Sed kiu min aŭskultas, tiu loĝos sendanĝere,
Kaj estos trankvila, kaj ne timos malbonon.

Sekva Ĉapitro