<< Ester | La Malnova Testamento | Psalmaro >>

1

Book:18 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

Estis iu homo en la lando Uc, lia nomo estis Ijob. Tiu homo Book:18 Chapter:1 verse: 2 pars:

     estis honesta, justa, diotima, kaj li evitadis malbonon. 2 Al li
Book:18 Chapter:1 verse: 3 pars:
     naskiĝis sep filoj kaj tri filinoj. 3 Lia brutaro konsistis el
     sep mil ŝafoj, tri mil kameloj, kvincent paroj da bovoj, kvincent
     azeninoj, kaj li havis tre multe da servistoj; kaj tiu homo estis
Book:18 Chapter:1 verse: 4 pars:
     pli eminenta, ol ĉiuj filoj de la oriento. 4 Liaj filoj havis la
     kutimon faradi festenon en la domo de ĉiu el ili, ĉiu en sia
     tago; kaj ili invitadis siajn tri fratinojn, por manĝi kaj trinki
Book:18 Chapter:1 verse: 5 pars:
     kun ili. 5 Kaj ĉiufoje, kiam la rondo de la festenaj tagoj estis
     finita, Ijob sendis, por sanktigi ilin, kaj li leviĝis frue
     matene kaj alportis bruloferojn laŭ la nombro de ili ĉiuj; ĉar,
     diris Ijob: Eble miaj filoj pekis kaj blasfemis Dion en sia koro.
     Tiel agadis Ijob ĉiam.
   

Book:18 Chapter:1 verse: pars:
   

6 Unu tagon, kiam la filoj de Dio venis, por stariĝi antaŭ la Book:18 Chapter:1 verse: 7 pars:

     Eternulo, venis inter ili ankaŭ Satano. 7 Kaj la Eternulo diris
     al Satano: De kie vi venas? Kaj Satano respondis al la Eternulo,
Book:18 Chapter:1 verse: 8 pars:
     kaj diris: Mi vagadis sur la tero kaj rondiradis sur ĝi. 8 Kaj la
     Eternulo diris al Satano: Ĉu vi atentis Mian servanton Ijob? ne
     ekzistas ja sur la tero homo simila al li, tiel honesta, justa,
Book:18 Chapter:1 verse: 9 pars:
     diotima, kaj evitanta malbonon. 9 Kaj Satano respondis al la
Book:18 Chapter:1 verse: 10 pars:
     Eternulo, kaj diris: Ĉu vane Ijob timas Dion? 10 Vi ŝirmis ja
     ĉiuflanke lin kaj lian domon, kaj ĉion, kio apartenas al li; la
     farojn de liaj manoj Vi benis, kaj liaj brutaroj disvastiĝis sur
Book:18 Chapter:1 verse: 11 pars:
     la tero. 11 Sed etendu nur Vian manon, kaj ektuŝu ĉion, kion li
Book:18 Chapter:1 verse: 12 pars:
     havas; Vi vidos, ĉu li ne blasfemos Vin antaŭ Via vizaĝo. 12 Tiam
     la Eternulo diris al Satano: Jen ĉio, kion li havas, estas
     transdonata en vian manon; nur sur lin mem ne etendu vian manon.
     Kaj Satano foriris de antaŭ la Eternulo.
   

Book:18 Chapter:1 verse: pars:
   

13 Unu tagon, kiam liaj filoj kaj liaj filinoj estis manĝantaj Book:18 Chapter:1 verse: 14 pars:

     kaj trinkantaj vinon en la domo de ilia unuenaskita frato, 14 venis sendito al Ijob, kaj diris: Dum la bovoj estis plugantaj
Book:18 Chapter:1 verse: 15 pars:
     kaj la azeninoj estis paŝtiĝantaj apud ili, 15 superfalis ilin la
     Ŝebaanoj, kaj forprenis ilin; kaj la servistojn ili mortigis per
Book:18 Chapter:1 verse: 16 pars:
     glavo; saviĝis nur mi sola, por raporti al vi. 16 Kiam ankoraŭ
     tiu parolis, venis alia, kaj diris: Fajro de Dio falis el la
     ĉielo, bruligis la ŝafojn kaj la servistojn, kaj ekstermis ilin;
Book:18 Chapter:1 verse: 17 pars:
     saviĝis nur mi sola, por raporti al vi. 17 Kiam tiu ankoraŭ
     parolis, venis alia, kaj diris: La Ĥaldeoj aranĝis tri
     taĉmentojn, atakis la kamelojn kaj forprenis ilin, kaj la
     servistojn ili mortigis per glavo; saviĝis nur mi sola, por
Book:18 Chapter:1 verse: 18 pars:
     raporti al vi. 18 Dum tiu ankoraŭ parolis, venis alia, kaj diris:
     Viaj filoj kaj viaj filinoj estis manĝantaj kaj trinkantaj vinon
Book:18 Chapter:1 verse: 19 pars:
     en la domo de ilia unuenaskita frato; 19 kaj jen granda vento
     leviĝis de la flanko de la dezerto, puŝis la kvar angulojn de la
     domo, kaj ĉi tiu falis sur la junulojn, kaj ili mortis; saviĝis
Book:18 Chapter:1 verse: 20 pars:
     nur mi sola, por raporti al vi. 20 Tiam Ijob leviĝis, disŝiris
     sian veston, pritondis sian kapon, ĵetis sin sur la teron, kaj
Book:18 Chapter:1 verse: 21 pars:
     adorkliniĝis; 21 kaj li diris: Nuda mi eliris el la ventro de mia
     patrino, kaj nuda mi revenos tien; la Eternulo donis, kaj la
Book:18 Chapter:1 verse: 22 pars:
     Eternulo prenis; la nomo de la Eternulo estu benata. 22 Malgraŭ
     ĉio ĉi tio Ijob ne pekis, kaj ne eldiris blasfemon kontraŭ Dio.
   

Sekva Ĉapitro