<< 2a Kroniko | La Malnova Testamento | Ne?emja >>

2

Book:15 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Jen estas la loĝantoj de la lando, kiuj iris el la forkaptitoj, kiujn forkondukis en Babelon Nebukadnecar, reĝo de Babel, kaj Book:15 Chapter:2 verse: 2 pars:

     kiuj revenis en Jerusalemon kaj en Judujon, ĉiu en sian urbon, 2 kiuj venis kun Zerubabel, Jeŝua, Neĥemja, Seraja, Reelaja,
     Mordeĥaj, Bilŝan, Mispar, Bigvaj, Reĥum, Baana. La nombro de la
Book:15 Chapter:2 verse: 3 pars:
     viroj de la popolo Izraela estis: 3 de la idoj de Paroŝ, du mil
Book:15 Chapter:2 verse: 4 pars:
     cent sepdek du, 4 de la idoj de Ŝefatja, tricent sepdek du, 5 de
Book:15 Chapter:2 verse: 6 pars:
     la idoj de Araĥ, sepcent sepdek kvin, 6 de la idoj de Paĥat-Moab,
Book:15 Chapter:2 verse: 7 pars:
     el la idoj de Jeŝua kaj Joab, du mil okcent dek du, 7 de la idoj
Book:15 Chapter:2 verse: 8 pars:
     de Elam, mil ducent kvindek kvar, 8 de la idoj de Zatu, naŭcent
Book:15 Chapter:2 verse: 9 pars:
     kvardek kvin, 9 de la idoj de Zakaj, sepcent sesdek, 10 de la
Book:15 Chapter:2 verse: 11 pars:
     idoj de Bani, sescent kvardek du, 11 de la idoj de Bebaj, sescent
Book:15 Chapter:2 verse: 12 pars:
     dudek tri, 12 de la idoj de Azgad, mil ducent dudek du, 13 de la
Book:15 Chapter:2 verse: 14 pars:
     idoj de Adonikam, sescent sesdek ses, 14 de la idoj de Bigvaj, du
Book:15 Chapter:2 verse: 15 pars:
     mil kvindek ses, 15 de la idoj de Adin, kvarcent kvindek kvar, 16 de la idoj de Ater, el la domo de Ĥizkija, naŭdek ok, 17 de la
Book:15 Chapter:2 verse: 18 pars:
     idoj de Becaj, tricent dudek tri, 18 de la idoj de Jora, cent dek
Book:15 Chapter:2 verse: 19 pars:
     du, 19 de la idoj de Ĥaŝum, ducent dudek tri, 20 de la idoj de
Book:15 Chapter:2 verse: 21 pars:
     Gibar, naŭdek kvin, 21 de la idoj de Bet-Leĥem, cent dudek tri, 22 de la loĝantoj de Netofa, kvindek ses, 23 de la loĝantoj de
Book:15 Chapter:2 verse: 24 pars:
     Anatot, cent dudek ok, 24 de la idoj de Azmavet, kvardek du, 25 de la idoj de Kirjat-Arim, Kefira, kaj Beerot, sepcent kvardek
Book:15 Chapter:2 verse: 26 pars:
     tri, 26 de la idoj de Rama kaj Geba, sescent dudek unu, 27 de la
Book:15 Chapter:2 verse: 28 pars:
     loĝantoj de Miĥmas, cent dudek du, 28 de la loĝantoj de Bet-El
Book:15 Chapter:2 verse: 29 pars:
     kaj Aj, ducent dudek tri, 29 de la idoj de Nebo, kvindek du, 30 de la idoj de Magbiŝ, cent kvindek ses, 31 de la idoj de la alia
Book:15 Chapter:2 verse: 32 pars:
     Elam, mil ducent kvindek kvar, 32 de la idoj de Ĥarim, tricent
Book:15 Chapter:2 verse: 33 pars:
     dudek, 33 de la idoj de Lod, Ĥadid, kaj Ono, sepcent dudek kvin, 34 de la idoj de Jeriĥo, tricent kvardek kvin, 35 de la idoj de
Book:15 Chapter:2 verse: 36 pars:
     Senaa, tri mil sescent tridek. 36 De la pastroj: de la idoj de
Book:15 Chapter:2 verse: 37 pars:
     Jedaja, el la domo de Jeŝua, naŭcent sepdek tri, 37 de la idoj de
Book:15 Chapter:2 verse: 38 pars:
     Imer, mil kvindek du, 38 de la idoj de Paŝĥur, mil ducent kvardek
Book:15 Chapter:2 verse: 39 pars:
     sep, 39 de la idoj de Ĥarim, mil dek sep. 40 De la Levidoj: de la
Book:15 Chapter:2 verse: 41 pars:
     idoj de Jeŝua kaj Kadmiel, el la filoj de Hodavja, sepdek kvar. 41 De la kantistoj: de la idoj de Asaf, cent dudek ok. 42 De la
     idoj de la pordegistoj: la idoj de Ŝalum, la idoj de Ater, la
     idoj de Talmon, la idoj de Akub, la idoj de Ĥatita, la idoj de
Book:15 Chapter:2 verse: 43 pars:
     Ŝobaj, ĉiuj kune cent tridek naŭ. 43 De la Netinoj: la idoj de
Book:15 Chapter:2 verse: 44 pars:
     Ciĥa, la idoj de Ĥasufa, la idoj de Tabaot, 44 la idoj de Keros,
Book:15 Chapter:2 verse: 45 pars:
     la idoj de Siaha, la idoj de Padon, 45 la idoj de Lebana, la idoj
Book:15 Chapter:2 verse: 46 pars:
     de Ĥagaba, la idoj de Akub, 46 la idoj de Ĥagab, la idoj de
Book:15 Chapter:2 verse: 47 pars:
     Ŝalmaj, la idoj de Ĥanan, 47 la idoj de Gidel, la idoj de Gaĥar,
Book:15 Chapter:2 verse: 48 pars:
     la idoj de Reaja, 48 la idoj de Recin, la idoj de Nekoda, la idoj
Book:15 Chapter:2 verse: 49 pars:
     de Gazam, 49 la idoj de Uza, la idoj de Paseaĥ, la idoj de Besaj, 50 la idoj de Asna, la idoj de Meunim, la idoj de Nefusim, 51 la
Book:15 Chapter:2 verse: 52 pars:
     idoj de Bakbuk, la idoj de Ĥakufa, la idoj de Ĥarĥur, 52 la idoj
Book:15 Chapter:2 verse: 53 pars:
     de Baclut, la idoj de Meĥida, la idoj de Ĥarŝa, 53 la idoj de
Book:15 Chapter:2 verse: 54 pars:
     Barkos, la idoj de Sisra, la idoj de Tamaĥ, 54 la idoj de Neciaĥ,
Book:15 Chapter:2 verse: 55 pars:
     la idoj de Ĥatifa. 55 La idoj de la servantoj de Salomono: la
Book:15 Chapter:2 verse: 56 pars:
     idoj de Sotaj, la idoj de Soferet, la idoj de Peruda, 56 la idoj
Book:15 Chapter:2 verse: 57 pars:
     de Jaala, la idoj de Darkon, la idoj de Gidel, 57 la idoj de
     Ŝefatja, la idoj de Ĥatil, la idoj de Poĥeret-Cebaim, la idoj de
Book:15 Chapter:2 verse: 58 pars:
     Ami. 58 La nombro de ĉiuj Netinoj kaj de la idoj de la servantoj
Book:15 Chapter:2 verse: 59 pars:
     de Salomono estis tricent naŭdek du. 59 Kaj jen estas la
     elirintoj el Tel-Melaĥ, Tel-Ĥarŝa, Kerub, Adan, kaj Imer, kiuj ne
     povis montri sian patrodomon kaj devenon, ĉu ili devenas de
Book:15 Chapter:2 verse: 60 pars:
     Izrael: 60 la idoj de Delaja, la idoj de Tobija, la idoj de
Book:15 Chapter:2 verse: 61 pars:
     Nekoda, sescent kvindek du. 61 Kaj el la pastridoj: la idoj de
     Ĥabaja, la idoj de Hakoc, la idoj de Barzilaj, kiu prenis al si
     edzinon el la filinoj de Barzilaj, la Gileadano, kaj estis nomata
Book:15 Chapter:2 verse: 62 pars:
     per ilia nomo. 62 Ili serĉis siajn dokumentojn genealogiajn, sed
     ĉi tiuj ne troviĝis; tial ili estis eligitaj el la listo de la
Book:15 Chapter:2 verse: 63 pars:
     pastroj. 63 Kaj la regionestro diris al ili, ke ili ne manĝu el
     la plejsanktaĵo, ĝis aperos pastro kun la signoj de lumo kaj de
Book:15 Chapter:2 verse: 64 pars:
     justo. 64 La tuta komunumo kune konsistis el kvardek du mil
Book:15 Chapter:2 verse: 65 pars:
     tricent sesdek homoj, 65 krom iliaj sklavoj kaj sklavinoj, kies
     nombro estis sep mil tricent tridek sep, kaj al tio estis ducent
Book:15 Chapter:2 verse: 66 pars:
     kantistoj kaj kantistinoj. 66 Da ĉevaloj ili havis sepcent tridek
Book:15 Chapter:2 verse: 67 pars:
     ses; da muloj ili havis ducent kvardek kvin; 67 da kameloj ili
Book:15 Chapter:2 verse: 68 pars:
     havis kvarcent tridek kvin; da azenoj ses mil sepcent dudek. 68 Kelkaj el la ĉefoj de patrodomoj, veninte al la domo de la
     Eternulo en Jerusalem, faris memvolan oferon por la domo de Dio,
Book:15 Chapter:2 verse: 69 pars:
     por restarigi ĝin sur ĝia fundamento. 69 Laŭ sia povo ili donis
     en la trezorejon de la laboroj: da oro sesdek unu mil
     darkemonojn, da arĝento kvin mil min'ojn, kaj da pastraj vestoj
Book:15 Chapter:2 verse: 70 pars:
     cent. 70 Kaj ekloĝis la pastroj kaj la Levidoj kaj la popolanoj
     kaj la kantistoj kaj la pordegistoj kaj la Netinoj en siaj urboj,
     kaj la tuta Izrael en siaj urboj.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro