<< 2a Samuel | La Malnova Testamento | 2a Re?oj >>

1

Book:11 Chapter:1 verse:1 pars:
Verse:1

La reĝo David maljuniĝis kaj atingis profundan aĝon; kaj oni Book:11 Chapter:1 verse: 2 pars:

     kovris lin bone per vestoj, sed li ne povis varmiĝi. 2 Tiam diris
     al li liaj servantoj: Oni elserĉu por nia sinjoro la reĝo
     junulinon virgulinon, kaj ŝi staru antaŭ la reĝo kaj flegu lin
     kaj dormu ĉe lia brusto, kaj tiam al nia sinjoro la reĝo fariĝos
Book:11 Chapter:1 verse: 3 pars:
     varme. 3 Kaj oni serĉis belan junulinon en la tuta regiono de
     Izrael, kaj oni trovis la Ŝunemaninon Abiŝag kaj venigis ŝin al
Book:11 Chapter:1 verse: 4 pars:
     la reĝo. 4 La junulino estis tre bela; kaj ŝi fariĝis flegantino
Book:11 Chapter:1 verse: 5 pars:
     de la reĝo kaj servis al li; sed la reĝo ne ekkonis ŝin. 5 Dume
     Adonija, filo de Ĥagit, fieriĝis, kaj diris: Mi fariĝos reĝo. Kaj
     li havigis al si ĉarojn kaj rajdistojn kaj kvindek homojn por
Book:11 Chapter:1 verse: 6 pars:
     kuradi antaŭ li. 6 Kaj lia patro neniam afliktis lin per demando:
     Kial vi tion faras? Krom tio li estis tre belaspekta, kaj li
Book:11 Chapter:1 verse: 7 pars:
     estis naskita post Abŝalom. 7 Kaj li interkonsentis kun Joab,
     filo de Ceruja, kaj kun la pastro Ebjatar, kaj ili helpadis
Book:11 Chapter:1 verse: 8 pars:
     Adonijan. 8 Sed la pastro Cadok, kaj Benaja, filo de Jehojada,
     kaj la profeto Natan kaj Ŝimei kaj Rei kaj la fortuloj de David
Book:11 Chapter:1 verse: 9 pars:
     ne estis kun Adonija. 9 Adonija buĉis ŝafojn kaj bovojn kaj
     grasigitajn brutojn ĉe la ŝtono Zoĥelet, kiu kuŝas apud En-Rogel;
     kaj li invitis ĉiujn siajn fratojn, la filojn de la reĝo, kaj
Book:11 Chapter:1 verse: 10 pars:
     ĉiujn Jehudaanojn, kiuj servis al la reĝo. 10 Sed la profeton
     Natan kaj Benajan kaj la fortulojn kaj sian fraton Salomono li ne
Book:11 Chapter:1 verse: 11 pars:
     invitis. 11 Kaj Natan diris al Bat-Ŝeba, patrino de Salomono,
     jene: Ĉu vi ne aŭdis, ke Adonija, filo de Ĥagit, fariĝis reĝo,
Book:11 Chapter:1 verse: 12 pars:
     kaj nia sinjoro David tion ne scias? 12 Venu do, mi donos al vi
     konsilon, por ke vi savu vian animon kaj la animon de via filo
Book:11 Chapter:1 verse: 13 pars:
     Salomono. 13 Iru kaj venu al la reĝo David, kaj diru al li: Mia
     sinjoro, ho reĝo, vi ĵuris ja al via servantino, dirante: Via
     filo Salomono reĝos post mi, kaj li sidos sur mia trono; kial do
Book:11 Chapter:1 verse: 14 pars:
     Adonija fariĝis reĝo? 14 Dum vi ankoraŭ estos parolanta tie kun
Book:11 Chapter:1 verse: 15 pars:
     la reĝo, mi venos post vi kaj kompletigos viajn vortojn. 15 Kaj
     Bat-Ŝeba venis al la reĝo en la ĉambron; la reĝo estis tre
Book:11 Chapter:1 verse: 16 pars:
     maljuna, kaj la Ŝunemanino Abiŝag servis al la reĝo. 16 Bat-Ŝeba
     salutis kaj adorkliniĝis antaŭ la reĝo; kaj la reĝo diris: Kio
Book:11 Chapter:1 verse: 17 pars:
     estas al vi? 17 Kaj ŝi diris al li: Mia sinjoro, vi ĵuris al via
     servantino per la Eternulo, via Dio: Via filo Salomono reĝos post
Book:11 Chapter:1 verse: 18 pars:
     mi, kaj li sidos sur mia trono. 18 Sed nun jen Adonija fariĝis
Book:11 Chapter:1 verse: 19 pars:
     reĝo; kaj vi, mia sinjoro, ho reĝo, tion ne scias. 19 Li buĉis
     multe da bovoj kaj grasigitaj brutoj kaj ŝafoj, kaj invitis ĉiujn
     filojn de la reĝo kaj la pastron Ebjatar kaj la militestron Joab,
Book:11 Chapter:1 verse: 20 pars:
     sed vian servanton Salomono li ne invitis. 20 Sed vi, mia
     sinjoro, ho reĝo ― la okuloj de ĉiuj Izraelidoj estas turnitaj al
     vi, por ke vi diru al ili, kiu sidos sur la trono de mia sinjoro
Book:11 Chapter:1 verse: 21 pars:
     la reĝo post li. 21 Kiam mia sinjoro la reĝo kuŝiĝos kun siaj
Book:11 Chapter:1 verse: 22 pars:
     patroj, tiam mi kaj mia filo Salomono estos proklamitaj kulpuloj. 22 Dum ŝi ankoraŭ estis parolanta kun la reĝo, venis la profeto
Book:11 Chapter:1 verse: 23 pars:
     Natan. 23 Kaj oni raportis al la reĝo: Jen estas la profeto
     Natan; kaj ĉi tiu venis antaŭ la reĝon kaj adorkliniĝis antaŭ la
Book:11 Chapter:1 verse: 24 pars:
     reĝo vizaĝaltere. 24 Kaj Natan diris: Mia sinjoro, ho reĝo! ĉu vi
Book:11 Chapter:1 verse: 25 pars:
     diris: Adonija fariĝos reĝo post mi, kaj li sidos sur mia trono? 25 Ĉar li iris hodiaŭ kaj buĉis multe da bovoj kaj grasigitaj
     brutoj kaj ŝafoj, kaj invitis ĉiujn filojn de la reĝo kaj la
     militestron kaj la pastron Ebjatar; kaj jen ili manĝas kaj
Book:11 Chapter:1 verse: 26 pars:
     trinkas antaŭ li, kaj proklamas: Vivu la reĝo Adonija! 26 Sed
     min, vian servanton, kaj la pastron Cadok, kaj Benajan, filon de
Book:11 Chapter:1 verse: 27 pars:
     Jehojada, kaj vian servanton Salomono li ne invitis. 27 Ĉu laŭ
     ordono de mia sinjoro la reĝo tio fariĝis, kaj vi ne sciigis al
     via servanto, kiu sidos sur la trono de mia sinjoro la reĝo post
Book:11 Chapter:1 verse: 28 pars:
     li? 28 Tiam la reĝo David respondis kaj diris: Voku al mi Bat-
Book:11 Chapter:1 verse: 29 pars:
     Ŝeban. Kaj ŝi venis antaŭ la reĝon kaj stariĝis antaŭ la reĝo. 29 Kaj la reĝo ĵuris kaj diris: Kiel vivas la Eternulo, kiu
Book:11 Chapter:1 verse: 30 pars:
     liberigis mian animon el ĉiuj malfeliĉoj, 30 kiel mi ĵuris al vi
     per la Eternulo, Dio de Izrael, dirante: Via filo Salomono reĝos
     post mi kaj li sidos sur mia trono anstataŭ mi ― tiel mi faros
Book:11 Chapter:1 verse: 31 pars:
     hodiaŭ. 31 Tiam Bat-Ŝeba salutis vizaĝaltere kaj adorkliniĝis
Book:11 Chapter:1 verse: 32 pars:
     antaŭ la reĝo, kaj diris: Vivu mia sinjoro la reĝo David eterne! 32 Kaj la reĝo David diris: Voku al mi la pastron Cadok kaj la
     profeton Natan, kaj Benajan, filon de Jehojada. Kaj ili venis
Book:11 Chapter:1 verse: 33 pars:
     antaŭ la reĝon. 33 Kaj la reĝo diris al ili: Prenu kun vi la
     servantojn de via sinjoro, kaj rajdigu mian filon Salomono sur
Book:11 Chapter:1 verse: 34 pars:
     mia mulo kaj venigu lin en Giĥonon. 34 Kaj tie la pastro Cadok
     kaj la profeto Natan lin sanktoleu reĝo super Izrael; kaj blovu
Book:11 Chapter:1 verse: 35 pars:
     per trumpeto, kaj proklamu: Vivu la reĝo Salomono! 35 Poste
     revenu, sekvante lin, kaj li venu kaj sidiĝu sur mia trono; kaj
     li reĝos anstataŭ mi, al li mi ordonas esti estro de Izrael kaj
Book:11 Chapter:1 verse: 36 pars:
     Jehuda. 36 Tiam respondis Benaja, filo de Jehojada, al la reĝo,
     kaj diris: Amen! tiel diru la Eternulo, Dio de mia sinjoro la
Book:11 Chapter:1 verse: 37 pars:
     reĝo. 37 Kiel la Eternulo estis kun mia sinjoro la reĝo, tiel Li
     estu kun Salomono, kaj Li faru lian tronon pli granda, ol la
Book:11 Chapter:1 verse: 38 pars:
     trono de mia sinjoro, la reĝo David. 38 Kaj iris la pastro Cadok
     kaj la profeto Natan, kaj Benaja, filo de Jehojada, kaj la
     Keretidoj kaj la Peletidoj, kaj ili rajdigis Salomonon sur la
Book:11 Chapter:1 verse: 39 pars:
     mulo de la reĝo David kaj kondukis lin en Giĥonon. 39 Kaj la
     pastro Cadok prenis la kornon kun oleo el la tabernaklo kaj
     sanktoleis Salomonon; kaj oni ekblovis per trumpeto, kaj la tuta
Book:11 Chapter:1 verse: 40 pars:
     popolo diris: Vivu la reĝo Salomono! 40 Kaj la tuta popolo ekiris
     post li, kaj la popolo muzikis per flutoj kaj estis tre gaja,
Book:11 Chapter:1 verse: 41 pars:
     tiel ke la tero resonis de iliaj krioj. 41 Tion aŭdis Adonija,
     kaj ĉiuj invititoj, kiuj estis kun li; ili jam finis la manĝadon;
     kaj aŭdis Joab la sonadon de la trumpeto, kaj li diris: Kion
Book:11 Chapter:1 verse: 42 pars:
     signifas la tumulta bruo de la urbo? 42 Kiam li estis ankoraŭ
     parolanta, jen venis Jonatan, filo de la pastro Ebjatar. Kaj
     Adonija diris: Eniru, ĉar vi estas brava homo kaj vi sciigos
Book:11 Chapter:1 verse: 43 pars:
     bonon. 43 Kaj Jonatan respondis kaj diris al Adonija: Jes, nia
Book:11 Chapter:1 verse: 44 pars:
     sinjoro la reĝo David faris Salomonon reĝo; 44 kaj la reĝo sendis
     kun li la pastron Cadok kaj la profeton Natan, kaj Benajan, filon
     de Jehojada, kaj la Keretidojn kaj la Peletidojn, kaj ili
Book:11 Chapter:1 verse: 45 pars:
     rajdigis lin sur la mulo de la reĝo; 45 kaj la pastro Cadok kaj
     la profeto Natan sanktoleis lin reĝo en Giĥon, kaj ili revenis de
     tie gajaj, kaj la urbo tumultiĝis; tio estas la bruo, kiun vi
Book:11 Chapter:1 verse: 46 pars:
     aŭdis. 46 Kaj Salomono jam sidiĝis sur la reĝa trono. 47 Kaj jam
     venis la servantoj de la reĝo, por gratuli nian sinjoron, la
     reĝon David, dirante: Via Dio faru la nomon de Salomono pli fama,
     ol via nomo, kaj Li faru lian tronon pri granda, ol via trono;
Book:11 Chapter:1 verse: 48 pars:
     kaj la reĝo adorkliniĝis sur la kuŝejo. 48 Kaj ankaŭ tiele diris
     la reĝo: Benata estu la Eternulo, Dio de Izrael, kiu donis hodiaŭ
Book:11 Chapter:1 verse: 49 pars:
     sidanton sur mia trono, kaj miaj okuloj vidas. 49 Kaj ektimis kaj
Book:11 Chapter:1 verse: 50 pars:
     leviĝis ĉiuj invititoj de Adonija, kaj foriris ĉiu sian vojon. 50 Sed Adonija timis Salomonon, kaj li leviĝis kaj iris kaj ekkaptis
Book:11 Chapter:1 verse: 51 pars:
     la kornojn de la altaro. 51 Kaj oni raportis al Salomono jene:
     Jen Adonija timas la reĝon Salomono, kaj li tenas la kornojn de
     la altaro, dirante: La reĝo Salomono ĵuru al mi hodiaŭ, ke li ne
Book:11 Chapter:1 verse: 52 pars:
     mortigos sian servanton per glavo. 52 Kaj Salomono diris: Se li
     estos homo brava, tiam eĉ unu el liaj haroj ne falos teren; sed
Book:11 Chapter:1 verse: 53 pars:
     se en li troviĝos malbono, tiam li mortos. 53 Kaj la reĝo
     Salomono sendis forprenigi lin de la altaro, kaj li venis kaj
     adorkliniĝis antaŭ la reĝo Salomono; kaj Salomono diris al li:
     Iru en vian domon.
   

Sekva Ĉapitro