<< 1a Samuel | La Malnova Testamento | 1a Re?oj >>

3

Book:10 Chapter:3 verse:1 pars:
Verse:1

Kaj la milito estis longedaŭra inter la domo de Saul kaj la domo de David. Sed David fariĝadis ĉiam pli forta, kaj la domo de Saul fariĝadis ĉiam pli malforta.

Book:10 Chapter:3 verse: pars:
   

2 Al David naskiĝis filoj en Ĥebron. Lia unuenaskito estis Amnon, Book:10 Chapter:3 verse: 3 pars:

     de Aĥinoam, la Jizreelanino; 3 lia dua filo estis Kilab, de
     Abigail, edzino de Nabal, la Karmelanino; la tria, Abŝalom, de
Book:10 Chapter:3 verse: 4 pars:
     Maaĥa, filino de Talmaj, reĝo de Geŝur; 4 la kvara, Adonija, filo
Book:10 Chapter:3 verse: 5 pars:
     de Ĥagit; la kvina, Ŝefatja, filo de Abital; 5 la sesa, Jitream,
     de Egla, edzino de David. Ĉi tiuj naskiĝis al David en Ĥebron.
   

Book:10 Chapter:3 verse: pars:
   

6 Dum la tempo, kiam estis milito inter la domo de Saul kaj la Book:10 Chapter:3 verse: 7 pars:

     domo de David, Abner subtenadis la domon de Saul. 7 Saul havis
     kromvirinon, kies nomo estis Ricpa, filino de Aja. Kaj Iŝ-Boŝet
Book:10 Chapter:3 verse: 8 pars:
     diris al Abner: Kial vi envenis al la kromvirino de mia patro? 8 Tiam Abner forte ekkoleris pro la vortoj de Iŝ-Boŝet, kaj li
     diris: Ĉu mi estas kapo de hundo, mi, kiu kontraŭ Jehuda faras
     favorkoraĵon al la domo de via patro Saul, al liaj fratoj kaj al
     liaj amikoj, kaj ne transdonis vin en la manon de David? kaj vi
Book:10 Chapter:3 verse: 9 pars:
     riproĉas al mi hodiaŭ krimon pro la virino! 9 Tiel kaj pli Dio
     punu Abneron, se mi ne agos konforme al tio, kiel la Eternulo
Book:10 Chapter:3 verse: 10 pars:
     ĵuris al David; 10 por forpreni la regnon de la domo de Saul, kaj
     starigi la tronon de David super Izrael kaj Jehuda, de Dan ĝis
Book:10 Chapter:3 verse: 11 pars:
     Beer-Ŝeba. 11 Kaj li ne povis plu respondi al Abner eĉ unu
     vorton, ĉar li timis lin.
   

Book:10 Chapter:3 verse: pars:
   

12 Tiam Abner sendis senditojn al David anstataŭ si, por diri: Al kiu apartenas la lando? faru vian interligon kun mi, kaj tiam mia Book:10 Chapter:3 verse: 13 pars:

     mano estos kun vi, por turni al vi la tutan Izraelon. 13 Kaj tiu
     diris: Bone, mi faros kun vi interligon; nur unu aferon mi petos
     de vi, nome: vi ne vidos mian vizaĝon, se vi antaŭe ne alkondukos
     al mi Miĥalon, filinon de Saul, kiam vi venos, por vidi mian
Book:10 Chapter:3 verse: 14 pars:
     vizaĝon. 14 Kaj David sendis senditojn al Iŝ-Boŝet, filo de Saul,
     por diri: Donu mian edzinon Miĥal, kiun mi edzinigis al mi per
Book:10 Chapter:3 verse: 15 pars:
     cent prepucioj de Filiŝtoj. 15 Tiam Iŝ-Boŝet sendis, kaj prenis
Book:10 Chapter:3 verse: 16 pars:
     ŝin de la edzo, de Paltiel, filo de Laiŝ. 16 Kaj ŝia edzo iris
     kun ŝi, ne ĉesante plori pro ŝi ĝis Baĥurim; sed Abner diris al
     li: Iru returne; kaj li iris returne.
   

Book:10 Chapter:3 verse: pars:
   

17 Kaj Abner ekparolis kun la plejaĝuloj de Izrael, dirante: Jam Book:10 Chapter:3 verse: 18 pars:

     de longe vi volas havi Davidon kiel reĝon super vi; 18 nun faru
     do tion; ĉar la Eternulo diris pri David jene: Per la mano de Mia
     servanto David Mi savos Mian popolon Izrael el la manoj de la
Book:10 Chapter:3 verse: 19 pars:
     Filiŝtoj kaj el la manoj de ĉiuj iliaj malamikoj. 19 Ankaŭ al la
     oreloj de la Benjamenidoj Abner parolis. Kaj Abner ankaŭ iris,
     por diri al la oreloj de David en Ĥebron ĉion, kio plaĉas al la
Book:10 Chapter:3 verse: 20 pars:
     Izraelidoj kaj al la tuta domo de Benjamen. 20 Kiam Abner venis
     al David en Ĥebronon kaj kun li dudek viroj, David faris por
Book:10 Chapter:3 verse: 21 pars:
     Abner kaj por liaj viroj festenon. 21 Kaj Abner diris al David:
     Mi leviĝos, kaj iros kaj kunvenigos al mia sinjoro la reĝo la
     tutan Izraelon, por ke ili faru kun vi interligon, kaj por ke vi
     reĝu super ĉio, kiel deziros via animo. Kaj David forliberigis
Book:10 Chapter:3 verse: 22 pars:
     Abneron, kaj li iris en paco. 22 Sed jen la servantoj de David
     kaj Joab venis el batalo, kaj alportis kun si multe da
     militakiro; Abner tiam jam ne estis kun David en Ĥebron, ĉar ĉi
Book:10 Chapter:3 verse: 23 pars:
     tiu forliberigis lin kaj li foriris en paco. 23 Kiam venis Joab
     kun la tuta militistaro, kiu estis kun li, oni sciigis al Joab,
     dirante: Abner, filo de Ner, venis al la reĝo; kaj ĉi tiu
Book:10 Chapter:3 verse: 24 pars:
     forliberigis lin kaj li iris en paco. 24 Tiam Joab venis al la
     reĝo, kaj diris: Kion vi faris? jen Abner venis al vi; kial do vi
Book:10 Chapter:3 verse: 25 pars:
     forliberigis lin, ke li foriris? 25 Vi konas ja Abneron, filon de
     Ner; nur por tromplogi vin li venis, kaj por ekkoni ĉiujn viajn
Book:10 Chapter:3 verse: 26 pars:
     elirojn kaj enirojn, kaj por ekscii ĉion, kion vi faras. 26 Kaj
     Joab eliris de David kaj sendis senditojn post Abner, kaj ili
Book:10 Chapter:3 verse: 27 pars:
     revenigis lin de la puto Sira; kaj David ne sciis pri tio. 27 Kiam Abner revenis Ĥebronon, Joab kondukis lin en la mezon de la
     pordego, por paroli kun li sekrete, kaj frapis lin tie en la
Book:10 Chapter:3 verse: 28 pars:
     ventron; kaj li mortis, pro la sango de lia frato Asahel. 28 Kiam
     David poste aŭdis pri tio, li diris: Senkulpa estas mi kaj mia
     regno antaŭ la Eternulo por eterne pri la sango de Abner, filo de
Book:10 Chapter:3 verse: 29 pars:
     Ner. 29 Ĝi falu sur la kapon de Joab kaj de lia tuta patrodomo;
     ne manku en la domo de Joab pusulo, nek leprulo, nek apoganta sin
Book:10 Chapter:3 verse: 30 pars:
     sur bastono, nek falanta de glavo, nek havanta mankon de pano. 30 Tiel Joab kaj lia frato Abiŝaj mortigis Abneron pro tio, ke li
     mortigis Asahelon, ilian fraton, en Gibeon dum la batalo.
   

Book:10 Chapter:3 verse: pars:
   

31 Kaj David diris al Joab, kaj al la tuta popolo, kiu estis kun li: Disŝiru viajn vestojn kaj zonu vin per sakoj, kaj funebru pro Book:10 Chapter:3 verse: 32 pars:

     Abner. Kaj la reĝo David sekvis la mortintportilon. 32 Kaj oni
     enterigis Abneron en Ĥebron; kaj la reĝo levis sian voĉon kaj
Book:10 Chapter:3 verse: 33 pars:
     ploris super la tombo de Abner, kaj ploris la tuta popolo. 33 Kaj
     la reĝo eldiris funebran parolon pri Abner, kaj diris:
   

Ĉu Abner devis morti tiel, kiel mortas malnoblulo?

Book:10 Chapter:3 verse: pars:
     

34 Viaj manoj ne estis ligitaj, kaj viaj piedoj ne estis en
katenoj;
Vi falis, kiel oni falas de krimuloj.

Book:10 Chapter:3 verse:Kaj ankoraŭ pli ploris pro li la popolo. pars:
   

Kaj ankoraŭ pli ploris pro li la popolo. 35 Poste venis la tuta popolo, por igi Davidon manĝi, dum estis ankoraŭ tago; sed David ĵuris, dirante: Tiel kaj pli punu min Dio, se mi antaŭ la Book:10 Chapter:3 verse: 36 pars:

     sunsubiro gustumos panon aŭ ion ajn. 36 Kaj la tuta popolo tion
     komprenis; kaj tio plaĉis al ĝi, tiel same, kiel ĉio, kion faris
Book:10 Chapter:3 verse: 37 pars:
     la reĝo, plaĉis al la tuta popolo. 37 Kaj eksciis en tiu tago la
     tuta popolo kaj la tuta Izrael, ke ne de la reĝo tio venis, ke
Book:10 Chapter:3 verse: 38 pars:
     oni mortigis Abneron, filon de Ner. 38 Kaj la reĝo diris al siaj
     servantoj: Ĉu vi ne scias, ke princo kaj grandulo falis hodiaŭ en
Book:10 Chapter:3 verse: 39 pars:
     Izrael? 39 Sed mi hodiaŭ estas ankoraŭ malforta kaj apenaŭ
     sanktoleita kiel reĝo, kaj tiuj homoj, la filoj de Ceruja, estas
     pli fortaj ol mi; la Eternulo repagu al la malbonaganto konforme
     al lia malbonago.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro