<< 1a Samuel | La Malnova Testamento | 1a Re?oj >>

2

Book:10 Chapter:2 verse:1 pars:
Verse:1

Post tio David demandis la Eternulon, dirante: Ĉu mi eniru en unu el la urboj de Jehuda? Kaj la Eternulo diris al li: Eniru. Book:10 Chapter:2 verse: 2 pars:

     Kaj David diris: Kien mi eniru? Kaj Li respondis: En Ĥebronon. 2 Kaj David tien eniris, kune kun siaj edzinoj, Aĥinoam, la
Book:10 Chapter:2 verse: 3 pars:
     Jizreelanino, kaj Abigail, edzino de Nabal, la Karmelanino. 3 Ankaŭ siajn virojn, kiuj estis kun li, David alkondukis, ĉiun kun
Book:10 Chapter:2 verse: 4 pars:
     lia domo; kaj ili ekloĝis en la urboj de Ĥebron. 4 Tiam venis la
     viroj de Jehuda kaj sanktoleis tie Davidon kiel reĝon super la
     domo de Jehuda.
   

Kiam oni sciigis al David, ke la loĝantoj de Jabeŝ en Gilead Book:10 Chapter:2 verse: 5 pars:

     enterigis Saulon, 5 David sendis senditojn al la loĝantoj de
     Jabeŝ en Gilead, kaj dirigis al ili: Estu benataj de la Eternulo
     pro tio, ke vi faris tiun favorkoraĵon al via sinjoro, al Saul,
Book:10 Chapter:2 verse: 6 pars:
     kaj enterigis lin; 6 nun la Eternulo faru al vi favorkoraĵon kaj
Book:10 Chapter:2 verse: 7 pars:
     justaĵon; kaj mi ankaŭ repagos al vi tiun bonaĵon, kiun vi faris; 7 nun fortiĝu viaj manoj, kaj estu kuraĝaj; ĉar mortis via
     sinjoro Saul, sed jam min sanktoleis la Judoj kiel reĝon super
     ili.
   

Book:10 Chapter:2 verse: pars:
   

8 Dume Abner, filo de Ner, militestro de Saul, prenis Iŝ-Boŝeton, Book:10 Chapter:2 verse: 9 pars:

     filon de Saul, kaj transkondukis lin en Maĥanaimon, 9 kaj
     starigis lin kiel reĝon super Gilead kaj super la Aŝuridoj kaj
     super Jizreel kaj super Efraim kaj super Benjamen kaj super la
Book:10 Chapter:2 verse: 10 pars:
     tuta Izrael. 10 Iŝ-Boŝet, filo de Saul, havis la aĝon de kvardek
     jaroj, kiam li fariĝis reĝo de Izrael, kaj du jarojn li reĝis.
Book:10 Chapter:2 verse: 11 pars:
     Nur la domo de Jehuda sekvis Davidon. 11 La daŭro de la tempo,
     dum kiu David estis reĝo en Ĥebron super la domo de Jehuda, estis
     sep jaroj kaj ses monatoj.
   

Book:10 Chapter:2 verse: pars:
   

12 Kaj Abner, filo de Ner, kun la servantoj de Iŝ-Boŝet, filo de Book:10 Chapter:2 verse: 13 pars:

     Saul, eliris el Maĥanaim en Gibeonon. 13 Kaj Joab, filo de
     Ceruja, kun la servantoj de David, eliris kaj renkontiĝis kun ili
     ĉe la akvejo de Gibeon; kaj sidiĝis unuj ĉe unu flanko de la
Book:10 Chapter:2 verse: 14 pars:
     akvejo, kaj la aliaj ĉe la dua flanko de la akvejo. 14 Kaj Abner
     diris al Joab: La junuloj leviĝu, kaj amuziĝu antaŭ ni. Kaj Joab
Book:10 Chapter:2 verse: 15 pars:
     diris: Ili leviĝu. 15 Kaj leviĝis kaj eliris dek du de la flanko
     de Benjamen kaj de Iŝ-Boŝet, filo de Saul, kaj dek du el la
Book:10 Chapter:2 verse: 16 pars:
     servantoj de David. 16 Kaj ili kaptis ĉiu la kapon de sia
     kontraŭulo kaj enpikis sian glavon en la flankon de sia
     kontraŭulo, kaj ili falis kune. Tial oni donis al tiu loko la
Book:10 Chapter:2 verse: 17 pars:
     nomon Kampo de la Fortuloj en Gibeon. 17 Kaj fariĝis tre kruela
     batalo en tiu tago; kaj frapitaj estis Abner kaj la Izraelidoj
Book:10 Chapter:2 verse: 18 pars:
     antaŭ la servantoj de David. 18 Kaj tie estis tri filoj de
     Ceruja: Joab kaj Abiŝaj kaj Asahel; Asahel estis rapidpieda kiel
Book:10 Chapter:2 verse: 19 pars:
     gazelo sur la kampo. 19 Kaj Asahel postkuris Abneron, kaj, ne
Book:10 Chapter:2 verse: 20 pars:
     flankiĝante dekstren nek maldekstren, sekvis Abneron. 20 Abner
     turniĝis malantaŭen, kaj diris: Ĉu vi estas Asahel? Kaj tiu
Book:10 Chapter:2 verse: 21 pars:
     respondis: Mi. 21 Tiam Abner diris al li: Flankeniĝu dekstren aŭ
     maldekstren, kaj kaptu al vi unu el la junuloj, kaj prenu al vi
Book:10 Chapter:2 verse: 22 pars:
     liajn armilojn. Sed Asahel ne volis cedi de li. 22 Abner denove
     diris al Asahel: Forcedu de mi; por kio mi batu vin sur la teron?
Book:10 Chapter:2 verse: 23 pars:
     kaj kiel mi poste montros mian vizaĝon al via frato Joab? 23 Sed
     tiu ne volis foriĝi. Tiam Abner ekbatis lin per la malantaŭa fino
     de la lanco en la ventron tiel, ke la lanco eliris tra lia
     malantaŭa parto; kaj li tie falis, kaj mortis sur la sama loko.
     Kaj ĉiu, kiu venis al la loko, kie Asahel falis kaj mortis,
Book:10 Chapter:2 verse: 24 pars:
     haltis. 24 Kaj Joab kaj Abiŝaj postkuris Abneron. Kiam la suno
     malleviĝis, ili venis al la monteto Ama, kiu estas kontraŭ Giaĥ
Book:10 Chapter:2 verse: 25 pars:
     sur la vojo al la dezerto Gibeona. 25 Kaj la Benjamenidoj
     kolektiĝis ĉirkaŭ Abner kaj formis unu taĉmenton kaj stariĝis sur
Book:10 Chapter:2 verse: 26 pars:
     la supro de unu monteto. 26 Tiam Abner ekkriis al Joab, kaj
     diris: Ĉu eterne manĝados la glavo? ĉu vi ne scias, kiel
     maldolĉaj estos la sekvoj? kiel longe vi ne ordonos al la popolo
Book:10 Chapter:2 verse: 27 pars:
     ĉesigi la atakadon de siaj fratoj? 27 Kaj Joab respondis: Kiel
     vivas la Eternulo, se vi ne estus elvokinta, tiam ankoraŭ matene
Book:10 Chapter:2 verse: 28 pars:
     la popolo ĉesus atakadi ĉiu sian fraton. 28 Kaj Joab ekblovis per
     trumpeto, kaj la tuta popolo haltis kaj ne persekutis plu la
Book:10 Chapter:2 verse: 29 pars:
     Izraelidojn kaj ne plu batalis. 29 Abner kaj liaj viroj marŝis
     sur la ebenaĵo tiun tutan nokton kaj transiris Jordanon kaj
Book:10 Chapter:2 verse: 30 pars:
     trairis la tutan Bitronon kaj venis en Maĥanaimon. 30 Kaj Joab
     revenis de la persekutado de Abner kaj kolektis la tutan popolon;
Book:10 Chapter:2 verse: 31 pars:
     kaj mankis el la servantoj de David dek naŭ viroj kaj Asahel. 31 Sed la servantoj de David frapis el la Benjamenidoj kaj el la
Book:10 Chapter:2 verse: 32 pars:
     viroj de Abner tricent sesdek virojn, kiuj mortis. 32 Kaj ili
     levis Asahelon, kaj enterigis lin en la tombo de lia patro, kiu
     estas en Bet-Leĥem. Kaj Joab kaj liaj viroj iris dum la tuta
     nokto, kaj la mateno trafis ilin en Ĥebron.
   

Antaŭa Ĉapitro | Sekva Ĉapitro